D12_084

Geometrisk afrytningh
oppå ett cronohemman Bostorp belägit utj
Ydre härad och Sund sochn, hwad åker, äng, skog,
och utmark der till fins; Jtem är och Oppebyes bye-
ägor till skogen och utmarken afmätt, i anseende
till den strydigheet som emällan Bostorp och Oppeby
warit och ännu ähr, iämbwähl siälfwe twiste
platzen, uträchnadt och förfärdigat Anno 1689 af
                                                Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                                            Åker
A. Bostorp är een stackat hemman och hafwer        Tunnelandh
B. Åker af mull- sand- och öhrjord, med steen-                             Ängh
    röser och något små klappesteen på somblige                            höö
    ställen, såår åhrligen 2:ne giärden och det 3:die                         lass 
    ligger i träde
C. Vthsäde det eena åhret med lyckorne                    6 ½
    Nock det andra åhret med Stora lyckan                 6 3/4
D. Engen af hårdwall och något stäggwall
    med mykin steen på                                                                    20 och någre
E. Betes hagar till 10 nööth, dessutan en litin
F. uthmark, hwarest föga bete är sedan
    Oppeby boerne willia inhägna sin skogh,     
                                                    och
(Text i högra spalten:)
    och dess utan hälfften af den lilla
    uthmarken, förmedelst häradsdomen
    gifwen 1689 in Mayo är gången dätta
    hemman ifrån, är altså till denne
    gård ingen skough, knapt muhlebete,
    och dessutan mykit ringa ägor.
G. Är den Disputerlige platzen hwilkin
    till hälfften är af häradsrätten dömbd
    till Oppeby.
H. Är Oppeby ägor som tillyka tunnelandh-
    tahl med Bostorp, uträchnadt är öfwer
    alt både åker och ängh tillyka medh
    uthmarken, hwar af befinnes att
    Oppeby öfwer 40 tunnelandh
    innehafwer mehra än dess pro-
    portin wara bör emot Bostorp.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Engeryds ägor
Sundz Prästegårds ägor möter
Sundz ägor
Sandbäcke-torp ägor stöta emoth
Broby ägor möter
Hackery och Broby ägor möther
Forssnääs herregårds ägor
Hestrahults ägor taga emoth

(Olika gränsmarkeringar, medsols:)
Wysare kallas Lagerberget
Wysare
Sättebos sten
Wysare
Wysare
Torstens kiälla
Wysare
Skiähl som kallas Jöns faller
Wysare
Hornskiäl
Wysare steen wyd Skiähls bäcken
Hollma wysare
(Gränsmarkering mitt på kartan:)
Åmme sten
Kullfara steen

(Text på vänstra delen, skogsparti:)
Skoug af ungh talleskough och ringa börke skough
såsom och swedie skogh
Ny fälla
Oppeby  by bys-skough
Kiär och måse
Skog af gran och mäst tallskogh
Hage som är utj strydigheeten
Oppeby hafwer en engh här på skogen
Här hafwer Oppeby sine nya fäller
Måsar- och- kiärr
Här är Oppeby grääss hage som är till heela byn
En stoor måse med godt bete uthj
Nya swedier till Oppeby
hage till Oppeby by
Oppeby engh
Oppeby giärden
Oppeby eng af maawall och lititt hårdwall
Oppeby giärde
Oppeby by
Oppeby engh af kiärr öfwer alt

(Text på högra delen av kartbilden:)
Ny fälla
Här är den Disputerlige platzen
Afswedat fälla
fälla
Bestorp uth-mark
Liung-mark
Bestorp betes-hage
Bestorp wallgata
Äng kallas Kräple af hårdwall och är myckit stenig
betes-backe
Ny fälla
Betes-wall af hårdwall och kiärr
är myckit steenig och tufwig af hårdwall
Qwarn bäck af kiärr och hårdwall Liung mark
ör
ör
linda
swart mylla
mylla swart

san jordh
swart mylla
Engh klaas Kiätsläng af hårdwall
    är myckit steenig och tufwig
godh walgård till ängen och af hårdwall
Bostorp
ör jordh
swart mylla
örjord
swartmylla
hårdh-wall
gräs hage är i myckit skog gången
Kiärr eng
Kalfhage af hårdwall

Schala ulnarum