D12_086

(Kartakt inskannad i flera delar
D12_086 Del av texten Notarum Explicatio och kartbilden
D12_87 texten fortsätter
)

Geometrisk afrytningh oppå
ett hemman i Slogebo by i Ydre härad och Torpa
sochn belägit, hwilckit underdånigst från
Konglig Mayestät och Cronan uthbytes af wälborne fru
Geurel Gyllenstierna emot iämbgodt wederlag
hwad åker, äng skogh och uthmarck der
till finnes, som alt bredare på siälfwa
Chartan sees kan, afmätt uthrächnat och
förfärdigat Anno 1689 af
                                Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                                Åcker
A. Slogego by bestående af 2:ne lyka stora      tunne        Ängh
    halfwa hemman utj alla hemb-                      land          höö
    ägor så att den ena mer än den andra
    med rätta icke den ringaste formån
    hafwa bör.
B. Åkren består af mulljord i dellderne,
    män på backarne är sand och öhrjord,
    hwilckin öhr och sand utj infallande
    tork åhr, är sweeksam, är dess utan
    med mycket steen rösor jordfasta
    steenar och klappesteen beblandat,
    och som på denna orten bruukas
    3:ne giärden, altså äro de alle serskilt
    afmätte, och kan skattas till hälften
    af den bättre och den andra half-
    parten af den sämbre åkerjorden
    2:ne giärden äro åhrligen i säde och ett
    i träde
B. Vthsädet af Norra giärdet in alles                 2
C. Noch uthsäde af Östra giärdet                      1 3/4
D. Jtem af Wästergiärdet                                  2 3/4

E. Eng hemma wed byn mäst af
    hårdwall, doch ringa starr i bäcke-
    gången, är ganska steenigh och skog-
    gången sampt skryn gräswäxt
    bekomma åhrligen af 7 tegar och
    spiäll                                                                                5
F. Noch äng kallas Lillängen, mäst
    af hårdwall och steenigh kan be-
    komma åhrligen till                                                         2
G. Engh kallas Baggemåhlen af hård-
    wall mykit skogh gången                                                1
    Jtem en uthäng eller uthfiäöö långdt
    ifrån byn belägen, emällan
    eng Råssberga, Salfwarp, Farstbo
    Hylterna och Nääs herregårdh,
    denne äng hafwer herskapet på
                                           Nääs

(Texten fortsätter på D12_087)