D12_087

(Kartakt i flera delar:
D12_086 kartbild och del av texten Notarum Explicatio
D12_087 texten från D12_086 fortsätter här:
)

    #                                                                                               Åcker        Engh
                                                                                                      tunne        höö     
    Nääs sedan dhe sig detta hemman af fruu Geurel Gyllen-       landh        lass
    stierna tillbytt låtit roothugga och mykit dherpå /be-/kostat
    så att dher nu kan upbergas af kiärrwahl mästedehls                                 6
    hwilckin äng häfdas till herregården Nääs
H. Betes hage till begge hemmanen hwarest dhe hafwa sine ökar
    sampt några koor, utj samma hage är 2ne små torp
    det ena är knechtetorpet, och det andra besitter en gammal
    soldat som hafwer oprifwit, doch är det af ringa werde
   
J. Vtmarken angående, så är den mäst af sandmoar, liungmark
    bergh och steengryt, så att desse hemman uthom betes-
    hagarne hafwa skrint muhlebete, Skogen är mästedehls
    uthuggen, så att ingen timberskog fins, ey heller swedie-
    skog af något wärde, doch kan med tyden der skogen
    blifwer wähl i acht tagen blifwa någon dugelig timmer-
    skogh, serdeles till uthuuss.

    Denne bys ägor sträckia på en syda till in siön Kåklången
    derest de hafwa ringa nothedrächt, doch af föga werde,
    bruka icke heller några fisketygh, emädan det icke lönar
    mödan. Humblegaed till 50 stänger, der af kan
    blifwa 8 eller 10 pund? och såsom det är illak jordmon
    kan humblegården intet förbättras. En litin bäck
    rinneremillanerregården Nääs och Slogebo, som
    hålles för gräntse skillnadt, derest herskapet hafwer
    låtit upbygga en sågeqwarn, hwilckin litet om
    höst och wår hafdass kan, samma sågeqwarns
    halfwa waten drächt komma till Slogebo by.


(Text nere t.h., som är baksida till D12_088:)
32.
Högelycke
Ydere härad
Torpa sochn