D12_088

Geometrisk afrytningh öfwer
ett hemman i Högelycke by, Ydere häradh och Torppa
sochn belägit, hwilkett hemman af Konglig Mayestät och Cronan
Majoren Welborne Herr Gabriel Gyllenståhl jembgådt
wederlagh, underdånigst sigh tillbyta sööker; widh hwil-
ken afmätningh Herr Majoren i egen persohn warit haf-
wer, förferdigat Anno 1687
                                    aff Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                                              Åker        Höö
                                                                                        tunland    kierlass
A. Är Högelycke by bestående af 2:ne heela och lyka
    stoora hemman så att det ehna hafwer icke den
    ringaaste fördehl för det andra.
B. Åkeren uthj Södergierdet fins af ringa mull-
    blandat leerjordh och på sombliga stellen ringa
    sandh, åkren är medh mycket steenrösar jordh-
    fasta steenar och klappsten beblandat
    drager uthsädhe i Södre gierdet                                    3 1/4
C. Östra gierdet af något bettre jordh                               2 ½
D. Westergierdet är mycket steenigt och på som-
     bliga stellen medh öhrjordh, drager in alles                3 1/8
    uthaf desse 3:ne gierden besås åhrligen 2:ne och
    ett är i träde.
E. Engen mehrendels af starr undantagandes een
    lythen engh Nyy engen benembd, beståendes
    af hårdhwall, doch mycket steenigh och skougån-
    gen, kan uthaf engen och gierden uthj lagom
    infallande hööwext blifwa                                                            26
    hwar af 3 deelar är starrhöö
F. Små kalf eller betshagar, hwar uthaf dhe under-
    stundom berga höö, som är i hölasstahlet
    inrächnat
G. 2:ne stycken betshagar, som begge gårdarna
    häfda klöf om klöf till derass ööker
H. Ett ingierdat swedielandh
J. Betsmark i gierderna
K. Skougen af små tall, gran, och ringa
    ahl. Vthmarken är mycket lythen till widden
    altså kunna dhe intet födha sin boskap hem-
    ma, uthan moste hwart åhr leya beete till
    derass ungboskap, hafwa ganska ringa fångskogh
    och wedebran, det öfryga maste dhe på andra skougar
    hempta för penningar.

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Lindekulla ägor
Rååss ägor
Skerttebo ägor taga emoth
Falla herregårds ägor mötha

Kierr engh
Högelycka släth engh
Kier och starr engh något skoughgången
Släth eng
Bets hage
Betsmark
Mulljord
mulliordh
Betsmark
Mulljordh
leerblandat
Betshage
Mulljordh
betzhage
Högelycke byy
Släth eng
Betshage
Mulljordh
Mull jordh
Mull jordh
Betswall
Betsmark
hage
hage
hage
Mulljordh
betsmark
hage
hage

Vthmark medh ungh gran och ahl skough
gammall swedh
afswedat
Ny engen mycket skoughgången
Råsten

Scala vlnarum