D12_091

Geometrisck afrytningh öfwer Branssnäs herre gårdh, med 2ne
hemman Stebbarp, och Biörkewyk, denne gårdh, medh hemmanen
/har/ Konglig Mayestät och Cronan allernådigst tillåthet
högwälborne fru Geurel Gyllenstierna emooth jämbegodt
wederlagh i byte bekomma, belägne uthj Ydre häradt Torpa
sochn, uppå en öö i Sommen Torpa öhn benembd
afmådtt Anno 1690 af        Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                                                          Tunnor Kappar Lass
1. Branssnäss herregård, medh trää och humblegården innom een
    Circumferenttz, aftagne. Trägården medh unge trää planterade.
    Humblegården wäll bärandhe.

    Denne gårdh hafwer treedings säde.
2. Norra giärdet hafwer jordh af 3ne slagh, som är groof öhrsand
    En dehl syrsandh, och till en dehl närmast wedh gården af
    swartt mylla, innehåller öfwer alt                                                5    18½
    doch måste till 3die dehlen för stenröhr skull afdragas
3. Wästra giärdet, består af sandblandat jordh och diup
    innehåller                                                                                     2    20 1/4
    Måste och för steenröhr skull 3die dehlen afdragas.
4. Östra giärdet är till sam-ma Natur och jordemåhn
    som det näst föregåendhe, innehåller                                          2    14
    Måste och 3die dehlen af dragas, och kunna ey
    serskildte aftagas, för medelst myckenheeten skull

    Engiärne
5. Brunsshags engen be-står öfwer alt af stenigh hårdwall             -    -               1 1/4
6. Wästra engen i lyka måtto af stenigh hårdwall höö                    -    -                3
7. Jtem en engh kallas Rooståcken beståendes af skryn
    maadwall, kastar af sigh höö                                                       -    -                3
8. Norrengen består af mycket stenig- sampt
    skougig hårdhwall, kan bekomma höö i lagom börd                  -    -                4
9. Ähn bekommes höö, i Norrssekiärss maahn
    af maawall till                                                                              -    -                3
10. Östra maahn, af samma godheet till wallen
    som näst ofwanståendhe blifwer höö åhrligen                            -    -                1

    Hagerna under samma gårdh
11. Hage kallass Sunds Udden, hwar uthj
    finnes gott bethe, men skougen meste-
    deles afswedjat.
12. Jtem Sundshagen är bewäxt medh
    tall- graan- biörck och ahle-
    skough, som är tienlig till timber
    fång- och rykelig lööf brytningh
    hwar ibland fins skiöndt bethe:
13. Kohagen är bewäxt medh
    tall- och graan till
    fång och wedebrand tienlig, der
    hoos fins gott bethe.

(Text i högra spalten:)
14. Uthj kalfhagen fins och nödwändigdt bete, skougen
    af tall och hassell.

    Uthmarcken
15. Uppå utmarcken fins skougen af tall- graan, något
    biörck, sampt ahleskough, fins och ibland skoug- och
    bergen godt muhlebethe, skougen till inthet annat
    tienligh, än till fång och weedhebrandh.

    Fysket
    Fyskie brukas till gården uthj Sommen sampt
16. der under hörige holmar som fängas med allehanda
    fysketygh, kringh holmar- och stranden, hwilket i som-
    blige tyder löhner mödan.
17. Ähr och på ägorne bygdt een tegellada, hwar uthj arbe-
    tass till gårdzsens behoof.
18. Jtem, fins och en lythen sqwalteqwarn som allenast har
    sin gångh om höst- och wåhr, då stoor wattuflodh är.
    Andra lägenheeter inga.

19. Är siälfwa hemmanet Biörkewyk med    ½ frälsse
    dess humble- sampt ladugårds Circumferentts
    Till detta hemman är och tredings säde
20. Åckren uthj Wästra giärdet, består af twänne slags
    jordh, en dehl sandblandat- och till en dehl något             Tunnor Kappar Lass
    gröfware sandh jordh, innehåller af detta giärde                  2        16 3/4
    Måst och för steenröörehn skull här 3die dhelen afdragas.
21. Mellangiärdets jordemåhn, är af lyka godheet,
    som dhet näst föreståandhe, innehåller                                2        13
    Lyka måtto afdrages för steenröhsen en 3die dhel.
22. Siöö giärdet af lyka Natur som dhe andre, är till                1        31 ½
     Afdrages och en 3die dhel för steenröhren.

    Engiärne
23. Engen till detta hemman, består en dehl af hårdh-
    och en dehl af maawall, hårdwallen mycket ste-
    nugh, höö i lagom bördh af heela engen                                -        -            4 ½
    Åhrligit giärdes höö, till                                                         -        -            1 ½
24. Är allenast en lythen hage af skougen inkrächtadt
    af ringa wärdhe
25. Skoug-eller uthmarcken, är mästedels med tall-
    graan- biörck och ahleskoug bewäxt, hwar ibland
    finns nödwändigdt smått timber, mycket tienlig swed-
    jeskough, sampt löfskoug giärdefång och wedebrand.
    Jtem rykeligit muhlebethe.
26. Är och ett knechtetorp på desse ägor, medh dher
    till anslagne lägenheeter.

    Fisket
    Fyske medh nooth- och näts läggande i siön Sommen
    Fleere lägenheetre till detta hemman ey finnes.

27. Är siälfwa hemmanet Stebbarp med
    humble- och ladugårdens Circumferentz        ½ frällsse
    Denne gårdh hafwer och treedings sädhe
28. Åckern uthj Norra giärdet består af diup sandblan-
    dat jordh                                                                      1        21 3/4
    Afdrages för steenröhren en 3die dehl
29. Södra giärdet, består af samma Natur
    som det näst föregåandhe, belö-
    per till tunnetahlet                                                       2        6 ½
    Afdrages äfwen och
    för steenrö-
    rehn en 3del
30. Östra giärdet,
    des jordemåhn
    befinnes af sam-
    ma beskaffenheet
    som dhe andre, och
    innehåller af giärdet                                                    1        23
    Äfwen afdrages
    en 3del för stenröserne

    Engiärne
31. Engh som kallas Häg-
    nen kastar af sigh hård
    wals höö, doch mycket ste-
    nugh till                                                                      -        -            1
32. Siöängen består af ste-
    nugh hårdwall, doch wäll
    bärandhe höö till                                                        -        -            1
33. Lyckan heel bördig kastar
    af sigh hårdwalls höö till                                            -        -            1
34. Engetorpet, beståendhes af med-
    dellmåttig bärandhe madwall höö
    af samma engh i lagom bördh                                    -        -            2
    Åhrligit giärdes höö                                                    -        -            1 ½

    Hagerne
35. Kalfhagen är bewäxt medh tall-
    och granneskoug. Jtem bethe
    uthj samma hage till några kalfwar.
36. J Kyddhagen består skougen, af graan,
    som någott börcke- och ahleskough.
    Finns beete i samma hage, till åboens
    kyddar.
37. Hage kallas Koohagen, hwar uthj finnes skiönt
    bethe, sampt skoug af tall- gran, biörck
    och ahle.

    Uthmarken
    Dess nyttigheeter finnes på sielfwa
    Carthan att fierskådha.
39. Är och ett torp nyligen på dessa ägor uppbygdt
    hwilka ännu inga ägor finnes wara upprättat.

    Fisket
    Fiskewatten brukas i Sommen medh nooth- och nääts
    läggandhe af denna åboe. Andra nyttigheeter finnass
    ey till ofwanståendhe hemman.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siöön Sommen
Löfåhsa ägor stötha häär emooth
Kossebo ägor mötha här
Siöön Sommen

Sundz Uddehagen
Hollme
Hållme
Östra Maan
odugligt landh
Skougs backe
Berg-backe
Norssekiers maan
Sunds-hagen bewäxt med tall- graan- biörk och ahleskoug
Backe med graan och biörkeskoug
backe
Maawalds eng till Biörkewyk
Måse med graan bewext
qwarn
Norr engen
Mååse med graanskoug bewext
Stenig hårdwalla engh
Skougig beetts wall
Siöö giärdet
Beets-wall
Mellan giärdet
gran backe uth med siön
Beets wall
Wästra giärdet
Kalfhage
Norra giärdet
Tegel ung
Bransnäs
Kalfhagen
Wästra engen
Wästra giärdet
Östra giärdet
Brunshagen
Uthmarken
Stoort bergh
Knechtetorp
Koohagen
Biörkewyks uthmarck
fääbroen
Bergh backe
Rooståck engen
bergbacke
Engetorpet
backe
Bergug betzwall
Norra giärdet
Kalfhage
Stebbarp
Tompt
Lycka
Wästra giärdet
Södergiärdet
Kidd-hagen
betz wall
betz wall
Siö engen
Stebborps uthmarck Skougen består af tall- graan-
biörck och ahleskough hwar ibland finnes bådhe tim-
ber- swedje som löffskough Jtem är och ibland bergen
godh betesmarck
gammal sweed
Stoort bergh
Måse
Ahle-giölen
Siö engen
Häger engen
Bergbacke
sougigh wall
Backe
Ny oppbyggda torpet
sten på berget
Stebborpss koo-hage
Somme siöen

Scala ulnarum

(Senare text i högra, nedre hörnet:)
Reviderat anno 1724
Stebbarps östra giärdes åker ½ tunland
för ringa upförd. Dee andra 2ne
giärden till samman rätt uträknade
Bransnäs ok Biörkwyks uträkning richtige.