D12_093

Geometrisck afrytningh öfwer hemmanet Qwarnekulla
hwilket af Konglig Mayestät
och Cronan allernådigst tillåthes högwälborne fru Geurel Gyllenstierna
emooth jämbngodt wederlagh i bythe bekomma, belägit uthj
Ydre häradh, och Torpa sochn afmädtt Anno 1690 aff
                                                            Anders Nillsson

   
    Notarum Explicatio


Numero   
1. Är sielfwa gården medh des Circumferenttz hwar på finnes hwar-
    ken trää- eller humblegårdh. 3/4 dehl frällsse

(Nästa spalt:)
Numero                                                                                 Tunor kappar  Lass
2. Qwarnegierdet består öfwer alt af sandblandat jordh till    3        20 ½
    förmedelst dhe många steenröören skull, måste 3delen
    afdragas.
3. Mällangiärdet betåår af samma Natur till jordmån som
    det ofwanstående                                                                2        27 3/4
    och måste i lyka måtto 3dingen afdragas
4. Jtem medh näst ofwansåendhe giärde, i sädhe en lycka,
    jordmohn af lyka godheet, innehåller                                  -        13 3/4
5. Trydie giärdet af samma godheet, till jordemohn
    som dhe andre                                                                     2        9 ½
    måste i lyka måtto en 3die för steenröhren afdragas.
    Detta hemman hafwer tredingssädhe, hwar effter
    böör ansees

    Engierne
6. En lythen engh, kallas Engetäppan beståandes
    af hårdwall, kastar af sigh                                   -        -            1
7. Engh kallas Torpängen, des gräss wäxt be-
    ståår af steenigh hårdwall bekommes höö          -        -            1 ½
8. Jtem en äng Kierrengen wedh nampn
    beståandhes af kiärrwall, höö till                        -        -            1
9. Dito, äng kallas Kiärrängen be-
    kommes kiärwalls höö till                                   -        -            1
10. En tompt hemma wedh gården
    kastar af sigh hårdwalls höö                               -        -            1 ½
11. Ååengen beståendes af twän-
    ne slags grässwäxter, en del
    hårdh- och neder wyd åhn
    något starrwall blifwer
    höö af heela engen                                             -        -            1 ½
12. Engh kallas Stoora ängetorpet, des
    gräswext består af hårdwall                               -        -            2 ½

13. Hagarna
    Kohagen af godt bete, der uppå
    warande skough af tall- gran och
    något biörck. Tienlig till fång
    och wedebrand.
14. En lythen kalf-hage af ringa wärdhe

    Uthmarken
15. Hwadh uthmarc-
    kens godheet wydh kommer, är på sielfwa
    figuren nogsampt att finna.
16. Jtem fins på uth marcken en miöhl
    som sågeqvarn, hwil-
    ka åhrligen kunna hafwa
    sin gångh, och der till
    wäll bebygde:
(Text nere t.v.:)
Numero
17. Ähn finnes på ägorne ett knechtetorp upbygdt hwil-
    ket hafwer syne proportionerade ägor:
    Hestra siön, är till fiske inthet dugligh
    Fleere lägenheeter, fins ey till detta hemman

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Rödia, sampt Holma ägor mötha
Rödia ägor mötha
Dahlby enskylte ägor
Dahlby sampt Torpa Prästegårds ägor stötha här emooth
Östra Qwarn kulla ägor mötha här
Smestorps ägor taga här emooth
Heestra ägor mötha
Heestra siöön

Steen
Wysare
Steen
Skiähl steen
Kohagen skougen af graan-
tall- och något biörke bewäxt
Mycket bergigh mark
Knechte torp Enge täppa
Kalfhage
Steenigh beetzwall i giärdet
Qwarnekulla utmark
Skougen af tall- graan- biörk-
och ahle, hwar ibland fins nödwendigdt
smått timber sampt skiöndt muhlebeethe

Måhse medh graan bewext
Stoora Enge torpet
Berghbacke
Betzwall
Betesbacke
Tredie giärdet
Betes park
Betes-wall
Åå-engen
Mällan giärdet
Backe
Stenig betswall
Lycka
Qwarn kulla
tompten
Kiärr engen
Qwarne giärdet
Betzwall
Torp.engen
backe stugu
Miöl- och sågeqwarn
Kiärr engen

Scala ulnarum

(Senare text i högra, nedere hörnet:)
Reviderat anno 1724. Hela åkerns areal innehåld
är effter ompröfwan befunnet 27 kappland mehra
än uti beskrifningen står infördt.