D12_096

Geometrisck afrittning öfwer twenne hemman Förenäs och Boda
desse hemman Konglig Mayestät och Cronan allernådigt tillåther
högwäborne fruu
Geurel Gyllenstierna emooth jämbegodt wederlagh i bythe
bekomma; belägne uthj Ydre häradt
Torpa sochn uppå en öö i Sommen Torpa öhn benembd
afmätt Anno 1690 aff                        Anders Nilllson

    Notarum Explicatio

Numero                                                                                    Tunnor Kappar  Lass
    Förnähs by : Tredings sädhe
1. Ähr sielfwa hemmanet som fru Guerell Gyllenstierna
    tillåtes att bytha, medh dess
    humble- sampt ladugårds Circumferentts    ½ frällsse
2. Åckern uthj Södra giärdet, består af 2ne slagh,
    3del swartmylla, och den öfriga 4 delen af ydhell
    sandmylla, men till 3de delen af åkerens wydh
    borttages af steenröör innehåller af hela giärdet                      2
    Af hwilka 2 tunnor afdrages en trediedehl för steenröören.
3. Wästra giärdet af samma godheet till jordemåhnerne
    som ofwanståendhe, doch fins jorden
    i detta giärdhe något beblandat af syrsundh,
    doch kan lykwist rächnas för bärandhe åcker                         2        2 1/4
    J dito giärdhe afdrages och 3delen för steenröör
4. Norra giärdet af samma Natur som föreståendhe,
    är till tunnetahlet                                                                     2        27 ½
    hwar af 3delen till steenröserne ansees
    Jtem är en lytten lycka af engen upgiord doch af
    ringa werde, des innehåld är                                                    -        2

    Engen                                           
5. Denne byes engh, kallas Norr       Lass
    engen, war uthj begge går-
    derne hafwa sin lyka proportion
    och är ey serskildt afmätt.
    dess wall består af hård-
    wall, bekommes höö på
    förbytes hemmanets del                 1 3/4
    Åhrligt giärdes höö                        1
6. Denne gårdh hafwer
    en lythen lambhage
    hwar uthj kan nöd-
    wändigdt födas
    först om wåhren gård-
    sens lamb
7. Jtem fins och uthj sam-
    ma lambhage, en ly-
    ten ängetäppa, som bru-
    kas till bete.

    Uthmarcken
8. Uthmarken häfdar desse
    hemman sambfeldt, skougen
    består af tall-, graan,
    biörck och ahleskoug, hwar
    af gårderne hafwa rykeligen
    fångh och wedebrandh, sampt gott
    muhlebethe

    Fisket
    Är till denna gårdh ett nothewarp
    uthj Sommen, hwar uthj fångas abborr,
    sampt mörtefisk, Jtem finnss och
    någre werckeståndh till gården
    Den andra gårdsens ägor, är Numererat /med A litererat/
    medh en Nummer1. Flere lägenheeter inga

9. Är siälfwa hemmanet Booda    1 frällsse
    medh dess humblegårds circumferendtz
    detta hemman haar 3dings sädhe.
10. Östra giärdet, består en deel af swartt- och en
    dehl af sandmylla, doch kan öfwer alt berächnas för bä-
    randhe åcker, och kan wara till tun-                        Tunnor Kappar  Lass
    netahlet af detta giärdet                                              3        21 ½
    Afdrages för steenröören en 3 del
11. Jtem såås medh ofwanståendhe giärde
    en lycka af swarttmylla till                                          -        13 1/4
12. Uthi Bååths Nääs giärdet, består jorden af
    lyka godheet som ofwanståendhe                               3        13 ½
    J lyka måtto en 3dell för steenröhren afdrages
13. Högegiärdet är 3die delen leermylla och
     4-delen öhr, innehåller                                                3        3
    Afdrages här tredjedelen för stenröören

    Engen
14. Består mestedelen af stenigh hårdwall, och
    neder wed siön något maawall höö in alles                 -        -              15
    Åhrligt giärdes höö af hårdh wall                                -        -               4

     Hagarna
15. Uthj Oxehagen fins gott bete, men skougen mäst bortthuggen
16. Kalfhagen består af gott bethe, men ingen skoug,
17. Uthi Koohagen finns skiönt bethe, skougen består af tall- gran- biörk
    och ahl, hwar af gården har rykeligen sin fång- och wedebrandh.

    Fisket
    Denne gård hafwer 2ne nothewarp uthi Sommen sampt werckeståndh hwar
    uthj fångas giäddor, abborrar och mörtefisk, flere lägenheeter fins inthet
    påå gårdsens enskyldte ägor

    (Texten fortsätter högst uppe t.h.:)
Numero                                                                        Lass
18. Ähr uthom råådgångerne en
    särskildt skough, hwilken begge hemmanen
    så Booda, som byteshemmanet i
    Förenääs, med Lööfåhsa hafwa tillsam-
    mans, Booda helfften af samma marck
    Förnääs 1/4 del och Löfåhsa 1/4 del. Samma
    skougs godheet finnes på sielfwa plan describerat
    Jtem en engh på samma plaan öfwer
    alt af hård wall,
19. Boda engh                                                                1 ½
20. Förenääs engh något bördigare                                1
21. Lööfåhsa engeteegh

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Löfåhsa ägor taga här emooth på denna sydan
Börsshults ägor mötha här emooth
Brewiks ägor stötha här emooth
Nåckebo ägor mötha
Sommen
Dito Sommen
Siöön Sommen

(Text på kartans högra del:)
Wysare
Wysare
Sten
Wysare
Den särskilta skougen som lyder till Booda
    Förnääs och Löfåhsa, består af tall- graan-
    biörck och ahleskough, hwar ibland finnes
    nödwändigdt timber, lööfskough fång och weedebrand
Booda engehump
Förenääs hump
Löfåhsa engh
Finnes och ibland skkoug- och bergen,
    rykelyget muhlbethe
Påke giöhla
Sten
Sten
Sten
(Text vänstra delen:)
Steen
Sten
Steen
Odugligh skougs backe
Oxe hagen
Kalf-hagen
Wall-gatha
Boda engh
Nytt swedieland
Booda kohage
Bergug engewall
Stenig engewall
Högh-giärdet
Bååtsnäs giärdet
Booda tompt
Lyckan
Östra giärdet
Stort bergh
backe
Steen
Stenn
Wysare
Wysare
Skiählsteen
Nytt swedielandh
Stort bergh
Förenääs engh
Stoort bergh
bergh backe
Förenääs uthmark
backe med gran bewäxt
Stenigh engewall
beethswall
Norra giärdet
Hage
beetswall
Wästra giärdet
backe
brinker
Södre giärdet
Engetäppan
Lamb hagen
gott bethe

Scala Ulnarum

(Senare text i högra, nedre hörnet:)
Reviderat och åkerens uträkning approberat anno 1724

__________________________________
1) Numererat medh en Nummer är överstruket