D12_099

(Rubrik:)
Geometrisch afrythningh öfwer
Brostorp, belägit i Ydre härad och Torpa sochen,
afmätt och förfärdigat Anno 1692
                                    Anders Nillsson

    Notarum Explicatio
                                                                                                Åker            Eng
Numero                                                                            Tunnor Cappar  Lass
1. Är detta ena hemmans huusståndh, hwilken hafwer
    humblegårdh till 300 stänger, hwilken medh it annat
    crono-hemman är infattat, huustohmpt? j lyka pro-
    portion i åker, hwilka hafwa treedings säde.
2. Ähr detta hemmans kåhlgårds tompt, medh humblegård.

    Norre gärdet
    af 2ne jordemåhner, som
3. Sandhmylla å denne gårds dehl, helfften                        1        16
4. Sandhjordh                                                                      -        17 ½

    Södre giärdet
    af 2ne jordemåhner, som
5. Sandhmylla, å denne gårdhs dehl, helfften der af            1        15
6. Sandh jordh                                                                      1        -

    Wästra giärdet
    och af 2ne jordemåhner, helfften af hwart, som
    {swartmylla medh sandh    } till denne gård
7. {sandh jordh                       } helfften der af                    2        -
     Åhrligit giärdes höö till denne gårdh och hårdwall        -        -            1 ½

    Engiarna
8. Norrängen af stenugh hårdhwall, medh skoug öfwer-
    gången. Halfparten medh det andra hemmanet, å
    denna gårdhs dehl                                                            -        -            1
9. Kalfrödian, af hårdhwall, detta hemmanet ehnskyldt      -        -            2
10. Hielmrödian af stenugh hårdhwall medh skoug
    öfwergången detta hemmans enskylte dehl                     -        -            2 ½
    Hägne engen, af stenug hårdhwall och 3die dehlen måswall
11. {hårdwallen                                                                    -        -            4
      {måswallen                                                                     -        -            2

    Hagerna
12. Kohagen, af skiönt bethe emällan bärgen, skougen af
    något tall, dock mäst graahn, biörck och ahle skough till
    fångh och wedebrandh tiänligh.
13. Jtem en lyten hage, medh små skough, medelmåttigdt
    bethe.

    Wtmarken
14. Ähr af effterfölljande wilkor och godheeter, som godt
    bethe, jtem ock på åthskillige ställen kiärr, tiänlig
    till ängs uprödiande, skougen till timber giärdsle och
     wedebrandh till gårdsens behof rykeligh.
15. Knechtetorp på denne byss ägor, des ägor jntet till nå-
    got berächnadt, hwarken i åker eller äng, medh et Numer signerat
    Fiske brukas allenast medh noth och nätss läggiande
    i skiöerna Råcklången och Hynnien.
16. Det andra hemmanetz huustompt, sampt kåhl- och
    humblegårdh.
    Åkren hafwer han helfften i alla giärderna.
17. Des enskylte engiar, godheten är förr omförmält.
    Hagerna och utmarken sampt fisket häfda dhe tilsamman.

(Text på kartbilden, försst runtom medsols:)
Hålstugu land möter
Broby ägor stöta
Siön Råcklången
Leddemåhla land tager här emoot
Calmare lähn möter
Siön Hynien

Steen
Steen
Steen
Vthmarken
Hage
Norr engen
Bethes wall
Kalf rödian
Hiälmrödian
Backe
Odugligh betgh backe
Norre giärdet
Kållkärret
Brostorp
Södre giärdet
mykit stenug enghwall
odugligt landh
Hägneängen
oduglig backe
Stenug wall
Wästra giärdet
Betheswall
Koohagen
oduglig backe
oduglig backe
Engian Büsehagen
Måse med tall gran och ahle-skoug bewäxt
    nödwändigt bete
wisare
steen
steen

Scala ulnarum