D12_101

(Baksida till D12_102 med text på en nedvikt flik.
Texten är en fortsättning från D12_102, där även
kartbilden kan ses
)

Q. 2:ne laxhuus
R. Börk hagen och tegelhagen
S. Teegell engen ifrån Hulltby, undherlagdt sähegården
T. Denne engh hafwer warit tagen ifrån Hult till herregården
    men i anseende till knechtebeswäret, ähr den åther tillagdt
    Hults by, dock häfdar herregården dhe fyskedammar som
    i hagen finnes
U. Swartorp uthmark, undherlagdt säthegårdhen
W. Dhenne uthmarck är underlagdh säthegårdhen ifrån Lägernääs
    by, hwilken är uthslagen ifrån råå och röörs rättigheeten
    och ey mer Praetenderas.
X. Detta engs stycke är tagit ifrån Lägernääs by, och häfdas
    undher Åhltorp gårdh
Y. Alla dhesse ägor hafwa lydt till Råstorp, förän sätegår-
    den der medh förbettrat blef.
Z. Herre gårds fiskedammar söder om Råstorp belägen
Å. 2:ne torp, som kallas Stoora och Lilla Sorsiöö, hwilka
    lyda till herregården Ålstorp, derest dhe förrätta
    syne pålagde dagswerken
Ä. Noch ett torp, Opplydhen benembdh, till sätegården