D12_102

(Kartakt med text Notarum Explicatio och hela kartbilden.
Texten fortsätter på D12_101, som är baksidan till D12_102
)

General geometrisk afrytningh oppå Ålstorp eller /Olstorp/
herregårdh medh dhe praetenderade råå och röörs hemman
sampt dhe gårdar som underlagde och afhyste ähro, medh hwadh
mehra Notabelt som på sielfwe Chartan finnes observerat.
Afrytat och förferdigat in junio 1685 aff
                                                    Samuel Melander


   
Notarum Explicatio   

Littera
A. Ålstorp herregårdh är först upbygdt
    af 2:ne hemman Ålstorp benämbd, och sedan
B. förbettrat medh 2:ne hemman som kallas Råstorp,
    hwarest ännu 2:ne oskattlagde dagwerks torppare
    sittia.
C. Swartorp hafwer warit 2:ne hemman, hwilka för
    långh tydh seedan aldeles ähro afhyste och lagde
    till engh undher herregårdhen, som dhen nu
    för tyden dher till häfdas och brukas
D. Hult ähr twenne heela hemman som praeten-
    deres undher råå och röör, men tillförne när
    Ålstorp war bondehemman, hafwer Hullts by
    warit afskildt ifrån Åhlstorp, dels medh gierdes-
    gårdar så widt Hullts engh sig strecker, sedan
    dher gierderna stööta tillsamman hafwer
    mitt på een grässdeldh skilnaden medh
    een staakradh eller påhlar utmarckt warit Numero 1.

E. Skatarp by är 2:ne heela hemman, hwilka
    samma tydh, då Ålstorp war, obebygt, fuller
    warit åthskildt medh gierdesgårdh så wyda,
    åcker, engh, och betshagar sig sträckt hafwa,
    men skougen är samfeldt häfdat bådhe medh
    skougshugge och muhlbete klöf om klöf, äfwen
    som dhe för tydhen giööra, och inbegrypes samma
    skough medh den gula fergen, hwarest rätta
    gräntzen medh omliggande byar hålles.
                                        dhenne

(Text t.h.:)
F. Dhenne hästhage är dels tagen ifrån Ska-
    tarpp, och dels ifrån Blixtorp gårdh, och
    samma gods
G. Oxehage till herregården ingierdat
H. Kierr engh, som till säthehården uprögdt är
J. Ett nääs eller betshaga, ifrån Skatarp underlagdt
    herregårdhen som och några kattzor i wyken.
K. Häst eller kohage för många åhr sedan intagen
    till sätegården, der uthi roothuggit ett
    stycke engh
L. Kohaga till Åhlstorp, hwar widh är up-
    rögdt ett engh stycke af kierr mestedeles,
    och häfdas till säthegårdhen.
M. Engh kallas Torpkierr, häfdas undher
    säthegården, dher uthi berettes Råstorp då
    dhet war bondegårdar haft sin andehl.
N. Dito een oxehaga till sätegården
O. Miöhl och såghqwarn
P. Åhl fiske till herregårdhen
                                    2:ne
(Texten fortsätter på D12_101)

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här tager Blickstorp ägor widh
Bastegiöhl
Säfwestorp ägor
Östergiöhl
Norra Neckungen Lacus
Linneberga ägor
Södree Neckungen
Här tager Forsnääs ägor emooth
Öster Lägaren Lacus
Dagstorp vthmark
Lägernäs ägor
Wäster Lägaren Lacus

Lilla Soorsiöö torp
Bergh
Mest sandh och liungh moar medh gran, tall, biörk
    och ahl skough
Ålstorpss oxehaga
Holma
Stoora Sorsiöö torp
Bostadh giöl
Sandhmoar medh små kier der och hwar
Herrgårds bets haga
Skafarp engh af hårdhwall
Nääs
högt bergh
Denne tracht kallas Halbergs skough
    hwilcken häfdas samfelt
    till Åhlstorp och Skafarp by
Lomgiöhl
Börck, tall, gran- och något ahl skough
Bergh och backar medh tallskough
giöhl
Skafarp åker gierden
Skafarp byy
Roothugget kier till herregården
Skafarp kier engh
Nääs underlagdt herregården
Opplyds torppet
Mörtt giöhl
gran, tall, biörk och ahl skough
kier
Nootewarp
Herregårds bets hage
Skryk berget
Roothuggar kierr till herregården
Roothugget kierr till herregården
Herregårds koohaga
Ålstorp roothuggar kier
tall-backa
Roskier wyken
Möörtwyken
Skiälbergs vdden
Skiälbergs wyken
Herregårds engh, kallas Torp kierr
giöhl
Herregårds oxehaga
Laxfiske
Åhl fiske
humble gårdh
Sågqwarn
Miöhlqwarn

Bets haga
tegellada
Betshaga
Tegellengen ifrån Hult tagen till sätegården
Herregårds åker-gierden
Hults åkergierde
Steen murar
Åhlstorp gårdh
Säthegårds åker gierde
Steen muurar
Ruhnstenar
Eekebacka
Åkergierden
Rååstorp engh
Hullts byy
Hults åker gierde
Hults engh underlagdh säthegården
Dammar
Dammar
Dammar
Engh mest af hårdh-wall
Hults betsmark medh små skough
Betshage
Bets hage
Swarttop uthmark till herregården
denne uthmark är underlagt sätegård ifrån Lägernääs
Rååmerke
Swarttorp stoor engh afhyst och underlagdt sätheryt
hölada
Detta engstycke är underlagdt säthegården ifrån Lägernääs

Scala Vlnarum