D13_010

Geometrisch afythning öfwer Konungs gården
Bråborg, med dhes Ladugård, sampt egor och
flere dher under hörige nyttigheeter hwilka uppå
Chartan annoterde äre, belägen i Lysings häradt och Dagsbergs sochn,
afmätt och förfärdigat
Anno 1690         aff                Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                                                 Åker                Engiar
                                                                                       Tunna Kanna  tunna kanna Lass
1. Sielfwa huusets grund
2. Borggården
3. Stallgården
4. Een stoor träbygning
5. Trägårdens circumferens
6. Diurgården med en eng innom hägnaden kallas Lille Engen.
    Engens jordmån öfwer alt af medellmåttig bärande
    hårdwall                                                                                             2      15        9
    Noch en slätt i Diurgården af samma beskaffenheet
    till jordemåån som diuren hafwa till bete
    Jtem och ibland bergen som och skougen godt bete
    Skougen är af graan, lind och eek, granskougen till
    gierdzle och wedebarnd tiäneligh
7. Utom hägnaden på samma öö, en äng, kallas Wästerängen
    des gräswäxt af god bärande maawall bekommes                            5       15 3/4    12
    till tunnatalet som och höö till diurens behoff
8. Än en eng utom hägnaden kallas Diurengen, des wall
    består dels af hård, och dels något maawall neder åt siön är           15      12     }
9. Jtem utom hägnaden Diurwachtare torpet häfdar åker af                                   }
    sandblandat jord dels och nedre wid siön af bara sand,                                      }
    fåås öfwer alt                                                                    -        16                      }    19
                                                                                                                                 }
10. Är af Diurängen honom förundt at berga ett stycke                                          }
    Jordemåån af sälting wall innehåller                                                 6      23      } 
11. Noch /är/ godt bete wid siöstranden på samma ö
12. Hanöön är något bergig som och en slätt på samma
    öö aff hård och mawall brukas till betesmarck
13. Än till huuset hörigt utom ladugårdens häfdande
    en kåhlgård som trägårdsmästaren häfdar af samma jorde-
    mån sån som rena åkren, innehåller                    2        12 ½
 
    Bråborgz Ladugård med des underwarande lägen-
    heeter.
14. Bygningen med ladugårdens Circumferens
15. Der wid är en tompt kallas Lambtompten allenast
    för lamben till bete tienlig.
16. Wästra gierdet som nu är i träde des jordemån
    af leera och sandblandat god jord inne håller            40    6
17. Öde åker i samma giärde är merendels sand
    och mycket stenig högländigare än den andre
    i månge åhr intet warit brukelig innehåller                3    13
18. Noch en täppa till samma gierde som nu
    för tyden trägårdsmästaren häfdar af samma jorde-
    mån som rena åkern, innehåller                                 2    22 ½
    Ringa lägenheeter i detta  gierdet meer duglige
    än som förmält är förmedelst backar och stenige
    högder, hwilka ey till annat tienlige är än till
    betesmark   

(Text i nästa spalt:)
Numero                                                                                 Åker                Enger               
                                                                                       Tunna Kanna  tunna kanna Lass

19. Östragierdet som är i säde des jordemåån
    i eena åkren af sand jord, och en dehl med lytet
    milla beblandat, doch bärande jord innehåller             29        20
20. Öde akren i samma giärdet af samma natur
    till jordemån, som den brukelige, men en dhel
    wid berget belägen högländigare något stenig
    innehåller                                                                     12        20
    J detta gierde är och någre lindrenar som man kan
    berga de öfrige högländige sandebackar och mycket
    stenige som ey meer kan till höö bärgas än                                                         1 lass
    Dhet andra till betesmark
21. Stoore Engen som i nogaste måtten hwar
    och eens grääswald afprickat emedan dhen på
    alla orter ey lyka bärande är, befinnes en dhel
    hård och störste dhelen mawall men nedre wid
    siön af sälting och grofft grääs, är öfwer alt
     berächnat till                                                                -        -        182     9       200
22. Matkuls engen sampt Tegel Engen till samman
    innom en hägnad af 2:ne slags jordemåner som är
    hård och helfften sältings wall innehåller                    -        -        56      30        28
    Dhe andre onyttige parkerne i samma eng
    innom hägnaden belägne äro på orterne des
   godheet beskrefne
23. Norrskougen af höga berg doch godt bete
    des skoug af graan äy annat tienlig än till
    gierdzle och wedebrand.
24. Södre skougen i alt af samma beskaffenhet
    som Norre skougen
    Fiske till samma Ladugård är wid Stoor
    Engen på åtskillige ställen med ryssiors
    fångande, elliest draga dhe noot wid öyerna
    som och hollmerne
    Jngen qwarn eller qwarnställe finnes
    wid denna Konungsgård eller Ladugård
    ey heller någon humblegård är anlagd
    Ey flere nyttigheeter till Konungs- sampt
    Ladugården finnes, det icke är wordet aff-
    mätt som nogsampt af gränserne sees kan.

    Ladugårdens arbets torpare
25. Niels Olofsson hafwer allenast en lyten
    åkertäppa innehåller                                                    -        7 3/4
    Bergar höö allenast i samma täppa till                        -        -                             1/4
26. Jöns Danielsson åboor Wachtmästare
     torpet, des åker af örsand ringa duglig
    innehåller                                                                    -        10                            2
27. Lars Jacobsson i Murmästare torpet
    hafwer åker af twenne slags jordmåner
    som närmast wid huusen /består/ af högländig sand-
    jord. Jtem en lyckia af nedrigare och
    bördigare jord innehåller å bägge ställen                    1        3
    bärgar höö i samm giärde                                            -        -                             2
28. Fåårewachtaren innehafwer åker wid samma
    torp des jordemåån af leeerblandat jord                      1        8
    tämmerlig bördig innehåller                                        -        -                             ½ 
    bekommer höö i samma lyckia1
29. Niels Jönssons torp är nys af Södre skougen
    optagit, allenast i en tappa en kåhlsäng
    Flere lägenheeter hafwa desse torpare intet
    än det nu icke omält är

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siö kallas Bråwykan
Bråwyke Lacus her emellan
Bråwyke Lacus
Bråwyke Lacus
Betteby egor möta här emot
Lille Sydes egor möta här emot
På denne sydan möter Stora Sydes egor
Bråwyke Lacus her emellan

Wäster Engen
godt bete
Diurgården med eek, lind och granskoug bewuxen
Gran tienlig till små huus
Fins och godt beete
Godt bete
Lille Engen
God betesmarck
Een slätt utj Diurgården af
hård wall tienlig till eng
Diur Engen

Han öön
En slätt på samma öö af hårdwall, god betesmarck

Norrskogen med gran bewuxen
ey annat tienlig än till gierdsle och wedebrand
doch godt muulebete
Trägården
Matkuls eller Tegel Engen
Backe
Backe
Matkuls Engen
Kåhlgårds tompt
Gierdes teppa
Linda
Sten-backe
Backe
Betesbacke med eek och gran skoug
Een backe med smått ene
Backe mycket stenig
Wästra gierdet
Högländ betesmarck med granskoug
Stenig betesmarck
Ladugårdsbygningen
fåårwachtare huuset
Lambtompten
Linde wall
Steenbacke ringa duglig allenast till bete

Södre skougen med graan bewuxen, till intet annat
tienlig, än till bräntzsle och gierdzle
Doch godt mulebete
Vth mark

Linde
Linde - wall
Linde wall
Sandbacke ringa duglig
Betes marck
Östra gierdet
Högländ lindewall ringa duglig
Högländig mark
Stenig betesmarck medh granskoug
Oduglig bergs backe
Högländig marck med graan skoug

(Ängen t.h.:)
Hård wall slätt bärande
Sand backe
En bergig backe med eek och granskoug
Bergig backe med eekeskoug uppå ringa duglig
Sältings wall    -    af grof grääs wäxt
Stoor Engen
Oduglig backe
Eeke backe
Mawall doch bördigare än dhe andre jordemånerne
Eke backe
Hård wall
Backe
Eke backe tienlig till betesmarck

Scala ulnarum

________________________
1) Siffrorna för åker och äng har hamnat på fel rad,
    skall vara en rad längre ner