D13_013

(Rubrik t.v.:)
Geometrisch afryttning
öfwer Jsteröön, och Jstreöö kalff, Konungs gården
Bråborg tillhörige, som äro belägne utj Lysings hä-
rad, och Dagsberg sochn, affmätte och förfärdiga-
de, Anno 1690 aff Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                                Åker                Eng
                                                                         tunna kanna  tunna kanna Lass
1. Är Jsteröön af skiönt bete emellan Bergen,
    skoug af graan, och eek, granskougen tienlig
    till timber, gerdzle och wedebrand.      
2. Jtem ett torp på samma öö, des åcker af
    2:ne slags jordmåner, som är sandblandat
    leerjord, men mestedels örsand, innehåller    1        30
3. Nyängen är grääswäxt af medellmåttig
    bärande hårdwall som
    och med ahlskoug öfwerlupen innehåller                                                4
4. Noch en ny opgiord äng des grääswäxt af
    hård och något lyte
    starrewall mycket stenig innehåller                                                        1 ½
    Jtem giärdeshöö till samma torp bekommes åhrligen     1 ½ lass
5. Jsteröö Kalff af ingen nyttigheet allenast
    berg, och lyten graanskoug
    Fiske om öön och Jsteröö Kalff med noot,
    och nääts läggiande, tämlig godt

(Text t.h.:)
Geometrisch Afryttning
öfwer Korreholmen, Eekholmen, Syk-
holmen, sampt 2:ne andre små hollmar
Konungsgården Bråborg tillhörige,
som äro belägne uti Lysings härad och Dagsberg
sochn, afmätte och förfärdigade Anno 1690
    aff

    Notarum Explicatio

Numero
1. Korreholmen af godt bete, som tillförne
    warit för arrenderat, skougen af graan
    tienlig, till fång och wedebrand
2. Ekeholmen är god betesmark och tillförne
    warit förhyrd; ingen duglig skoug
3. Sykholmen af samma qvaliteter som
    näst ofwanstående hollma, nembligen slätten
    till arrendets fullgiörande
4. Kroppön med Ruuskiär af något
    beter bestående
    Fiske wid holmerne är med noot och
    nääts läggiande

(Text till övre ön:)
Bråwyke Lacus emellan
Jster öö
Ny opgiord eng
Ny Engen
Brå wyke Lacus
Bråwyke Lacus

(Text till de nedre öarna:)
Bråwyke Lacus
Bråwyke Lacus
Eke holmen
Korre holmen
Een slätt uppå samma holme
af hård och sältings wall
godt muulbete
Bråwyke Lacus
Syk holmen
Een slätt

Scala ulnarum