D13_016

Geometrisch afryttning öfwer
Swinneröön, med åtskillige holmar sampt skiär, Konungs-
gården Bråborg tillhörige, som är belägen i Lysings härad, och Dags-
berga sochn, afmätte och förfärdigade Anno 1690
                                                                                aff Anders Nillsson

     Notarum Explicatio

1. Swinneröön finnes skoug af graan, lind och biörk, intet                         Engar
    annat tienlig än till gierdsle, och wedebrand som och till swedie    tunna kanna Lass
2. Ett torp på samma öö, klallas Swinneröötorp, hafwer ingen
    åker ey heller någon plats som till /åker/ tiena kan, utan sam-
    ma torpare af fiske i siön sin skatt och näring hafwer
3. Eng till samma torp af hård wall innehåller                                                           1 ½
4. Swinner öö kalff af skiön betesmarck och godt fiske
5. Swart skiär duglig till betesmark
6. Runskiär af samma beskaffenheet som näst ofwanstående
7. Röskiär är ehn dhel af god hårdh walls grääs och bärgas af
    dhem som dhem arrendera innehåller                                                                    1 ½

(Text t.h.:)
Numero                                                                                                Enger
8. Steenskiär till intet duglig än at fiska omkring                       tunna kanna Lass
9. Gräässkiär af skiön betesmarck som och för bete arrenderas
10. Fåreholmen är och en dehl god betesmark som och för bete arrenderas
11. Jtem der wid ett odugeligit skiär som kallas Flata
12. Fäholmen af ringa werde

    Fiskerier wid ööns och holmarne; är med noot sampt
    näts läggiande

(Text till kartbilden:)
Bråwyke Lacus her utföre
Swinneröön af graan, lind och biörckskoug

Bråwyke Lacus her emellan
Fäholmen
Fåreholmen
Flata
Bråwyke Lacus her  
Grääs skiär
Steen skiär
Swinner öö kalf                                        
Swinneröö kalfskiär
Swart skiär
Run-skiär
Röskiär  

Scala ulnarum