D13_018

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Kongs gården Alwastra Closter uthi Östergiötland,
Wadstena Lähn, Lysings härad och Tollsta sochn belägen, afmätt Anno 1691

    Notarum Explicatio

1. Alfwastra kongsgård beståår af Alwastra Closter, hemman    4 1/4
2. Lille Ladugården der hoos
3. Träägården weedh och omkringh herre- eller Mangården
4. Closter kiyrckian och dess grundh
5. Öster nårre åckergierdet som kallas Kuselöckan dess jordhmohn är
    /uth/ medh landhs-
    wägen något skarp och torr öhrjordh weedh pass om tree tunnelandh,
    män österst weedh torpen, ar mycket torr och skarp öhrjordh, om fämb
    och et hallfft tunnelandh, och närmast gården är weedh pass siu tunne/land/
    medellmåtigh godh öhrmylla, män på södre sydan weedh dyken, är in
    emot hallfämbte tunnelandh, något surachtigh öhrmylla, så at in
    alles är j detta giärdet till vthsädhe                                        19 tunnor 51 kanna
    och enär detta giärdet är j säädhe och medellmåtigh grääs
    wäxt är, blifwer her uthi till höö                                                        15 kiärelas
    eller siu och en hallf palm
6. Kongsbolöckan, dess jordhmohn är af torr öhrjordh om vthsede 
                                                                                                   1 tunna 5 4/5 kanna
    och enär denne löckan är j sädhe, och medellmåtigh wäxt
    är, blifwer där uthi till höö                                                               1 kiärrelas

7. Store Herrelöckan weedh Ladugården belägen, des jordhmohn
    är af sandblandat leerjordh, der uthj till vthsäde                  1 tunna 11 3/5 kanna
    och blifwer j änghagen der hoos till höö                                             1 ½ kiärrelas

8. Stallöckan dess jordhmohn är öhrmylla, om vthsäde           -    16 kannor
    j Stalhagen der hoos blifwer när wexten är medell hoo                        2 kiärrelas

9. Stafwer backen är af mycket torr och skarp öhrjordh om vthsäde -    33 1/5 kanna
    Dätta ofwanstående åckergiärde och åckerlöckor ähre
    tilhoopa det ena åhret j säädhe till siällfwa gården som nu
    en tydh är bruukat och det andra åhret, är effter fölliandhe
    åckergiärde i sädhe till siällfwa gården

10. Ängegierdet, dess jordhmohn är weedh pass treefiärdedeelar
    medellmätigh godh sandblandat mulljordh, och den andra
    fiärdedeelen är något skarpare sandhjordh, och är alls
    i detta giärdet, till vthsädhe                                                23 tunnor 16 1/5 kanna
    och enär detta ackergiärdhe ähr j sääde och medellmåtigh
    grääswäxt är blifwer der uthj till höö                                                12 kiärrelas
    eller säx pallmer.

11. Damhagen weedh gården hwar uthi ähre tree rudedammar, och
    blifwer der uthj enär medellmåtigh grääs wäxt är, till höö               12 kiärrelas

12. Åhlebäcken hafwer tillförene warit et
    fiärdedeells hemman, och eensäädes
    åckerjordh der uthj af öhrjordh om vthsäädhe alls             2 tunnor 54 4/5 kanna
    Her uthaf niuter torparen en tunna och tollf kannelandh
    och enär medellmåtigh grääswäxt är, der uthj till höö                        30 kiärrelas
    eller fämpton pallmer.

13. Humblegården är mycket af sigh kommen, och måste
    een deel omläggas

14. En lyten kalfhage der hoos

15. Smöörkullen är een beeteshage

16. Ladugården, är föruthan stoora laadan, medh tränne gårdar bebygdh som bönder
    åbor och bruka effterfölliandhe åckergiärden och parcker, som höra under
    Allfwastra gårdh nämbligen:

17. Såndgierdet det eena åhret, dess jordhmohn är nordast och weedh siöön
    mycket torr och skarp öhrjordh, om nittan tunnelandh, och söder
    uthi giärdet in emot fämbton tunnelandh är medellmåttigh
    sandblandat öhrjordh, och är in alles föruthan det torparne
    åthniuta j detta åckergiärdhe till vthsäädhe                            33 tunnor 51 2/5 kanna

18. Hästholms giärdet det andra åhret, des jordhmohn är närmast landhswägen
    medellmåtigh leerjordh weedh pass ellofwa tunnelandh och mitt uthj
    giärdet är sandblandat mulljordh om hallfnyonde tunnelandh,
    män närmast siöön är något öfwer säx tunnelandh mycket torr
    och skarp öhrjordh, så at in alles j detta giärdet för uthan
    det torparne åthniuta, är vthsädet                                           25 tunnor 36 1/5 kanna

19. Skulten weed ladugården ähr j sädhe medh Hästholms giärdet,
    des jordhmohn är leerblandat öhrjordh, om vthsädhe            5 tunnor 32 3/5 kanna

20. En beetes hage söder om bäcken som är sährskilter j tree deelar

21. Een beetes hage j Hästhollms giärdet weedh siöön

22. Stora Härrängen des jordhmohn och wall är närmest uthmedh åckergiär-
    denen medellmåtigh godh bördigh hårdhwall, männ störste deelen
    der uthom är tufwigh och ojämbn suhrachtigh fnugwall, och
    söder j ängen en deel mycket skarp mååsswall medh någre eekar
    och smått eene bewuxet, och enär medellmåtigh grääswäxt är
    blifwer alls på denne ängh till höö                                                60 kiärrelas
    eller trättyo pallmer. Huar af bruukas till Allf-
    wastra gårdh en fiärdedeel, och dee andra treefiärdedeelar
    till bönderne uthj ladugården

(Text i vänstra spalten:)

    Notarum Explicatio
   
    Säx torp...(texten skadad i denna rad)
    Nembligen
23. Torpet weedh diureleedet, och Kuhselöcken hafwer
    der hoos öster om gaaten en
    åckerlöcka och beetes hage der hoos, åckeren af ohrjordh om    -    39 1/5 kanna
    och där uthj ängh af suhrwall, om    -
24. Torpet vthj Ählebäcken 
25. Torpet weedh broon, hafwer där hoos sigh åcker om vwthsädhe    -    26 4/5 tunna
    såssom och ängh till höö, om           -
26. Torpet weedh Näfsta leedet hafwer der hoos sigh ååcker om        -    3/4 tunna
    såssom och ängh till höö, om           -                 
27. Torpet Hästholms giärdet weedh landhswägen, och hafwer
    åcker der hoos torpet om vthsäde                                            1 tunna 2 2/5 kanna
28. Torpet der hoos j Hästhollms giärdet, är och åcker weedh
    torpet j des omhägnadh om vthsädhe                                       1 tunna 5 1/5 kanna
    och der sammastädes till höö                                                                1 kiärrelas
29. Twänne åckerstycken uthom torparens hägnadh j Hästholms
    giärdet som är fördeelt åth torperne om vthsäde om            2 tunnor 2/5 kanna
30. Tuenne åckerstycken j Sandhgiärdet är fördeelt åth torparen
    af skarp öhrjordh om vthsäde                                                            53 3/5 kanna
    Till denne gårdhs ägors omstängande, medh trinne och stafwer
    så wäll som och till nöyahtigh weedebrandh, tillyka medg godt
    muhlebeete hafwer denne gårdh uthj Ommebärgs diuregårdh
    Männ fyskewatnet är icke synnerligit vthan alt bergh och steenig
    strandh. Timber och bygnings wärcke skall fiärran ifrån hämp-
    tas.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här når om, tager Ombärgs diuregårdh weedh
Här öster når, tager och Ommebärgs diuregårdh weedh
Här på denne sydan tager Brooby ägor weedh
På denne sydan om bäcken, tager Ommebärgs
äng som kallas Kongs eller Diuregårdhs ängen weedh
Här öster om bäcken tager och Ommebärgs diuregårdhs ängh weedh
Här på denne sydan om bäcken och hagen tager
en ängh, som kallas Skinnarewrån weedh
Här söder om hagerne tager Näfsta ägor och hager weedh
Här öster om gierdesgården tager Tollsta ägor och åckergiärdhe weedh
Landswägen ifrån Wadhstena och söder åth Jönekiöping
Här söder om tager Hästholms ägor och åckergiärdhe weedh
Wätteren Lacus

Heela denne wallen emellan diuregården och åckeren
är onyttigh högländt öhrbacke som intit kan wäxa grääs
på uthan smått eeneböske

Scala Ulnarum