D13_020

(Rubrik:)
Geographica Delineatio öffwer Lindenääs säthegårdh i Östergiöthlandh, Wadstena
Lähn, Aska häradh, och Mothala sochn belägen, medh alle dhess ägor och tillhörigheeter
sampt och Atteby, huillcken är afhyster och dhess ägor in under gården
Lindenääs lagde, vpbygde torph, och allt hwadh mera som innom dess wanlige
råå och röör äre belägna Affmätt Anno
                    1684                                                                                folium 19

    Notarum Explicatio

A. Lindenääs säthegårdh hwillcken ähr medh tuänne
    bygningar bebygdh med åthskillige rum uthj
    huardera, denn ena för pohsesooren och dess
    daglige follck den andre för ankommande
    giäster, föruthan tuänne andre fatabuurs och
    bryggehuus bygninger.
B. Ladugården medh syne nödwändige huus.
C. Stallen med stallgården der hooss
D. Trägården weedh gården
E. Pörtet och tårckehuset öster om trägården

1. Nårra åckergiärdet som kallas Weedekastegiärdet
2. Södra åckergiärdet som kallas Stooregiärdet
3. Myhrängen öster om åckergiärden
4. Atteby ängen söder om Södre åckergiärdet
5. Fredbärgsängen wäster uthmed Nårre åckergiärdet
6. Ängenääset wäster om Södre giärdet weed siööen
7. Storehagen wäster om Nårre giärdet
8. Koonääset en beethes hage wäster uth med siööen.
9. Kallfwehagen söder weed siööen på Steenvdden
10. Hästhagen öster om Myhrängen med graan och talleskoug
    vthi och en stoor mååsse.
11. Rudedamamr vthj Södre åckergiärdet
12. Vthmarken och skougen till Lindenääs säthegårdh
    Hwar uppå ähr mästendeells talleskoug
F. Koppetorph ett gammalt torph eller hemman
13. Koppetorps Nårre åckergiärde
14. Koppetorps Södre åckergiärde
15. Koppetorps ängh wäster om åckergiärden
16. En lyten beethesshage emellan Nårre giärdet och ängen
    Jngen vthmarck eller skoug till detta hemman
    uthan nöttia herregårdssens vthmarck.

(Text nedtill:)

    Notarum Exxplicatio

G. Moon ett dagswärckies torph, beläget öster om
    Hästhagen inn emoth Diurkiälla ägor.
17. Detta torps tillagde och omhägnadhe åcker och angie-
    parcker.
H. Giöstas torph, ett dagswärckies torph, straxt
    söder om Moon beläget.
18. Detta Giöstas torps förunte och tillagde åcker och
    ängieparcker
J. Myhretorpet straxt hoos Giöstas torph beläget
    Ähr och ett dagswärckies torph
19. Detta Myhretorps förunte och tillagde åcker
    och änngeparcker
K. Atteby haffwer förr waret tuänne hemman
    menn nu alldeles afhyste, och dess ägor
    nu bruukas under säthegården Lindenäs
20. Atteby Stoora åckergiärde
21. Atteby Lilla åckergiärde
22. Atteby Stoora ängh emellan siöön och gierden
23. Atteby Lilla ängh emellan giärden belägen.
24. Atteby hage emellan Stoora giärdet och skougen
25. Atteby beethes hage emellan Atteby Lilla äng
    och Lindenääs myhrängh belägen
L. Asphagen ett dagswärckies torph, beläget
    straxt öster om Myhretorpet, menn
    alldeles på Atteby ägor och marck
26. Detta Asphagetorps tillförunte åcker och
    ängieparcker af Atteby ägor
27. Atteby vthmarck och skough neder
    uth medh siööen Wätteren på
    huillcken vthmarck ähr graan
    och talleskoug, medh någon börke-
    och ahleskough iblandh.
28. En ängh som i forna tyder hafwer lydt och hördt
    till Wadstena Closter men nu brukas
    af Mölnaren weed Wadstena Hospitaals
    qwarn i Mothala, huillcken äng ähr
    belägen emellan Lindenääs Fredbärgs
    äng, och säthegården Fredbärga ägor.

(Text på kartbilden, först från toppen medsols:)
Här på denne sydan tager säthegården
Fredbärga ägor och vthmarck weedh
Här på denne sydan nordan till, tager Gastebärgs ägor weedh
Här öster om tager Diuurekiälla ägor och vthmarck weedh
Här tager och Diuur-kiälla ägor weedh
Diurkiälla ägor taga och här weedh öster om giärdes-gårdenn
Diuurkiälla ägor här östan till uth medh alt neder i siööen
Wätteren lacus
Här wästan till uth medh siöön tager och Fridberga ägor weedh
Här tager och Fridberga ägor weedh

Steen
Giööl

Scala Ulnarum
Gabriel Nillsson