D13_022

(Rubrik:)

22. Geographica Delineatio öffwer Fridbärga säthegårdh, i Östergiötlandh,
Wadstena lähn, Aska häradh och Motha[la] sochn belägen, medh alle dess ägor
och tillhörigheeter, så wäll skoug och vthmarcken som de inhägnade
lägenheeter och der på bebydge torph som innom dess wanlige råå och röör
ähre begreepne, Affmätt aff undertecknader Anno 1684                         23

    Notarum Explicatio

A. Fredbärga säthegårdh alenast en bygning färdigh den wästerste
    och dee andra således uthsedde som der på chartan
    affsatte ähre.
B. Trägården wäster om wästre bygningen.
C. Fredbärga trenne bondegårdar som säthegården ähr bebygdh
    uppå dess ägor, hwillcka änn med syne huus
    ståå behålldne sährdeles ladugårdhs huusen
    emädan dee ähre nödige efftersom ingen annan
    ladugårdh ähr änn bebygdher.
D. Wästra åckergiärdet till denne säthegårdh eller by
    huillcket giärde sathegården ar bögdt uthj på
    en högh platz.
E. Östra åckergiärdet till denne säthegårdh eller by
F. Tuänne åckerlöckor weed wästre gården och Storeängen
G. Storeängen till denne säthegårdh eller by huillcken
    ähr någon börcke, ahle och granskoug uthj.
H. Änghagen weedh byen
J. Änghagen söder om Östre giärdet
K. Änghagen emellan bägge åckergiärden.
L. Hästhagen till denne säthegårdh eller by huillcken
    ähr medh graan, talle och någon börcke och
    ahle skoug iblandh.
M. Beethesshagen söder om Östre åckergiärdet
N. Beethesshagen eller Kiärret emellan denne öfwer-
    nämbde hage och Koppetorps ängh
O. Mååsefalls ängestycke, som ähr beläget på Fredbärge
    ägor som formeres.

(Text t.h. nedtill:)
   
    Notarum Explicatio

P. Fredbärga skough och vthmarck huar vppå ähr graan
    talle och börckeskoug medh någon ahle skough
    iblandh.
Q. Äspehullt ett dagswärckiäs torph, vpbygdt på Fredbärga
    vthmarck öster nårr inn emot Ögby ägor
    medh dess tillagde och inhägnade åcker och angie
    parck.
R. Yxebäcken ett dagswärckies torph, medh dess förunte
    och omhägnade åcker och ängh, beläget mitt
    vthj Fredbärga vthmarck.
S. Lundh ett dagswärkies torph, medh dess förunte och
    omhägnade åcker och ängeparcker beläget
    öster om Östre åckergiärdfet
(Kartan skadad i sin högra kant, texten förmodad i analogi med
liknande texter i närheten, här skrivet med kursiv och halvfet
text inom parentes:
)
T. Stubbetorph ett dagswärkies torph medh dess för-
    unte och omhägnade åcker och (ängeparcker beläget)
    och beläget öster om Östre (åckergiärdet)
V. Kulla ett dagswärckies torph medh (dess förunte och)
    omhägnade åcker och äng(eparcker)
    beläget wäster om Hästhagen, inn(om ...?)
    Lämmene ängh.
W. Steenkiärr ett dagswärckies torph medh (dess för-)
     unte och omhägnadhe åcker och äng(eparcker)
    Beläget emellan Stoore ängen och ...
    hagen.
X. Wästerby ett påbegynt torph att bebyggias, (medh...)
    ägor eller lägenheetr der till ännu ey
    tillagde. Huillcket ähr beläget vthj...
    åckergiärdet inn emot torpet Lundh

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här tager och Lemmene ägor och änngh weedh
Här nordwästan till om Fredbärga hästhage tager
och Lämmene ägor weedh
Här nordan till tager torpet Mååsefalls ägor och ängh weedh
På denne nårre sydan tager Lemmene ägor och marck weedh
På denne öster nårre sydan tager Ögby ägor och marck weedh
På denne östre sydan om wägen tager Gastebärgh ägor weedh
På denne sydan om giärsgården tager Kåpetorps änngh weedh
Här på denne sydan tager säthegården Lindenääs ägor
och åckergiärde weedh
Här tager och Lindenääs ägor och beethes hage weedh
Wätteren Lacus
Här wästan till tager Stoore Hallss ägor och ängh weedh
Här tager och Lemmene ägor och änngh weedh

Gubbe-brååten
Stoor steen
Tälle broon
Ny skiählet
 
Scala Ulnarum
Gabriel Nillsson