D13_024

(Kartakt inskannad i flera delar:
D13_023 Baksida
D13_024 Text Notarum Explicatio och vänstra halvan av kartbilden
D13_025 högra sidan av kartbilden
)

(Rubrik:)
Geographica Delineatio
    öffwer
Baronens her Linnardt Ribbibgs säthegårdh uthi Östergiötland, Wadstena
lähn, Giöstrings häradh, och Egby sochn belägen Båckzholm,
medh alle dess tilliggande ägor, hemman och
torph som innom dhes wanlige råå och röör ähre begrepne,
Afmätt af undertecknadh Anno
    1684

    Notarum Explicatio

A. Båcksholms gårdh, der på tuenne stora bygninger weed trää-
    gården, den södre ähr wahnlige herrebygningen, och tuän-
    ne smärre bygningar till dagelige follckets behooff
    sampt spannemåhlls boder, och nödwändige brygge-
    mällte- och torckehuus uthom gården sampt sme-
    dia.
B. Ladugården medh sin nödwändige huus på alle fyra sydor.
1. Herrestallen ståår weed brooänden på wästra sydan om åhn.
2. Träägården denn större
3. Träägården denn mindre
4. Nårre åckergiärdet
5. Södre åckergiärdet
6. Stärtings ängen eller nårre ängen
7. Stoore ängen  på wästre sydan om åhn
8. Kalfwehagen emellan Nårre gierdet och åhn
9. Oxehagen söder om Södre giärdet uth med åhn der uthj
    bercke- gran ahle och ärroskoug uthj
10. Stubbefällehagen öster om södre gierdet, der uthj
    ähr småå talleskoug
11. Smediehagen, öster om, weed Oxehagen och så med små
    talleskoug uthj.
12. Kåålgården emellan ladugården och åhn
13. En lyten änghage weed gården uth med åhn
14. Een lyten änghage straxt weed broon wester om åhn
    och der uthj en rudedamb.
15. Koohagen wäster om Stoore ängen med graan och talle-
    skoug uthj och en rudedamb j bäcken weed Lilla broon.
16. Gårdsens hästhage söder om Bäcks ängh full med
    graan och talleskoug
17. Herregårdsens skough och vthmarck öster uth alt inntil
    landhswägen som kommer ifrån Öhringe och lö-
    per öfwer brooen weed Groopen huillcken
    skough är full med skoug bergh och moraas.
18. På samma skough en parck belägen öster nårr vth
    med landhswägen emellan Öhrwedet och Loo-
    karp, som ähr Disputerligh af Öhringe by
19. En lyten åckerlöcka weed Lilla brooen
C. Torpet Koohagen beläget nårr om gårdhsens koohage
    med dess förunte inhägnade åcker och ängepar-
    ker.
D. Risshult hafwer tillförene waret et heelt hemman
     männ för dess ringa och odugelige ägor skull
    ähr ödhe blefwet och nu sedhermehra ähr lagdt
    till herregårdsens koohage.
20. Vthmarcken och skougen hafwer waret till Risshult
E. Södre Bäck et helt hemman, är och så mycket skarpt
    med öhr och sandh uthj åckeren, bruukas under
    herregården till hallfnadh
21. Dess wästre åckergiärde
22. Dess östre åckergiärde
23. Dess wästre ängh uth med bäcken.
24. Dess östre ängh uth med samma bäck.
25. Dess ängh uth med Stoore åhn
26. Dess änghage wäster uth med herregårdssens hästhage.
27. Dess beetesshage der hoos
28. Södre Bäcks skoug och vthmarck, huar oppå ähr
    småå graan och talleskoug, männ den par-
    ken som ähr wäster om bäcken ähr Disputerlig
F. Norrängh et hallfft hemman beläget nårr om Stär-
    tings ängen uth med åhn
29. Dess nårre åkergiärde
30. Des södre åckergiärde
31. Dess ängh uth med åhn
32. Dess öster nårre beethes hage full med graan och talleskog
33. Dess wäster södre beethes hage.

    Vthmarck eller skoug hafwer denne intit
    vthan sådant effter tarfweligheeten förunnas
    denne gårdh på herregårdhsens skoug och
    vthmarck

(Text i högra spalten:)
G. Knallen ett torp beläget öster uth med Stärtingsängen
    med dess förunte inhägnade acker, ängh och beethes
    parcker.
H. Bryggarehemmet beläget söder om Oxehagen uth medh
    åhn
34. Bryggarehemmets nårre åckergiärde
35. Bryggarehemmats södre åckergierde
36. Bryggarehemmets emellan åhn och wägen ängh
37. Bryggarehemmets ängh på östre sydan om wägen
    detta torp förunnes nödwändigh skough och
    muhlebeete på herregårdhzsens skough och
    vthmarck
J. Lookarph beläget öster ifrån herregården weed landz-
    wägen
38. Lookarps nårre åckergiärde, med löckan weed gården
39. Lookarps mellangiärde
40. Lookarps södre åckergiärde
41. Lookarps ängh weed nårre åckergiärdet
42. Lookarps ängh öster om landhzwägen inn till åhn
43. Lookarps äng straxt wäster nårr om gården, nys vprögd
44. Lookarps äng straxt nårr om, och nyligen vprogdh.
45. En lyten äng eller hage söder om södre giärdet
     Nödwändig skough och muhlebeete förunnes till
    detta hemman på herregårdzsens skough
    och vthmarck
K. Simmanstorph nyligen vpbögdt, beläget öster på herre-
    gårdzsens skoug weed landhswägen, med dess
    förunte inhägnade parck.
L. Pickedahl ett torp och nyligen vpbögdt straxt söder om
    Simmanstorp weed landhswägen, medh dess
    förunte inhägnade parck
M. Sättertorpet beläget öster om landhzwägen weed
    Sättertorpasiööen.
46. Dess öster nårre åckergiärde
47. Dess wäster södre åckergiärde
48. Dess åckerlöcka strax der hoos.
49. Dess ängh söder om gården och åckergiärden
50. Dess åcker och inhägnade parck pa wästre sydan om
    landhzwägen. Detta hemmans eller torps
    inkräcktande åcker och äng på östre sydan
    om landhzwägen hafwer i forna tyder tilhördt
    en skattegårdh uthj Flämminge och för en
    hästhage bruukat, och sedan Flämminge wart
    afhyst och i stället på dess ägor och Stertinges
    Båckzholms herregårdh vpbögdh, altidh warit
    under dess råa och röör begreepet. All
    nödwändig skoug och muulebeete till detta
    hemman förunnas uthaf herregårdens
    skoug och vthmarck.
N. Kallftorpet torp nyligen vpbögdt på herregårdzsens
    skoug och vthmarck weedh landhzwägen straxt
    wäster om Sättertorpet, medh alle dess förun-
    te inhägnade åcker- änge- och beethesparcker
O. Groopen ett torp beläget straxt öster om landhswä-
    gen och brooen weedh herregårdzsens miööl- och
    sågequarner, huillcket mölnaren altydh åboor
51. Torpetz tillagde förunte åcker lyckor
52. Torpets förunte ängh
53. Herregårdssens miööhlqwarn
54. Herregårdssens sågeqwarn
55. Ängetegarne vthj herregårdhssens Stooräng som
    lyda till Liungby och Linnestorp
56. Räfwetompta åckerlycka och hage på wästre
    sydan om landhzwägen

(Text på denna del av kartbilden, först runtom medsols:)
Här tager Simmar på högna weedh
Här på denne sydan tager Hageby ägor och vthmarck weedh
Här uthi denne krooken är Fiätmunna ängh belägen
Här på denne sydan om åhn och
bäcken tager Hageby ägor och änng weedh
Här på östre sydan om åhn och nårre sydan
om bäcken tager Giötewyes ägor och torpet Sibbelöckes
förunte åcker och ängh weedh
(Här fortsätter texten på högra halvan av kartbilden, se D13_025)
Bärg ägor tager här weed
Här tager och Muhleboo angh weedh
Muhleboo åckergiärde tager her weedh
Muhleboo gårdh är här belägen
Här är och Siööarps ägor till Landz-wägen
På denne sydan tager Siööarpz ägor och vthmarck weedh
Lille Bäcks ängh tager här weedh
Hanssebäcks äng tager här weedh
Hanssebäcks södre åckergiär-de tager här weedh
Här tager Hanssebäcks nårre åckergierde weed
Hålldams brooen
Breegårds ängh tager här weedh
Breegårds wästra åckergiärde är här beläget
Breegårdz östre åckergiärde är här beläget
Breegårdh är här belägen

Scala Ulnarum
Gabriel Nillsson

(Karttexten fortsätter på D13_025)