D13_028

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh
Vppå ett 1/4 gammalt frälsehemman hwilckit lagman wälborne Herr Harald
Strömfält underdånigst till Konglig Mayestät och Cronan
i ehrsättningh opdrager, belägit i Östergiötlandh
Wyfolka häradh Weeta sochn och Stora Liunga by, hwadh
åcker, ängh och betesmark der till är sampt annat
notabelt som af siälfwa Chartan närmare sees kan
afmätt, uthrächnadt och förfärdigat Anno 1689 af
                                                   Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                                                           Åker
                                                                                                      tunne   Engh
A. Är Stora Liunga by derest detta hemman är belägit                land     Höö
    i teegskiffte med någre andre crono och frälsehemman                       Lass
     i samma by. Åkren utj Södergiärdet består meren-
    deehls af gran, rödh och hwyt sandh, såsom ock något
    dungjordh och flåttleera neder i dahlarna, hwilkin
    jordh är till twå deehlarna af den sämbre som är
    mächta sweeksam och serdeles i torkåhr, dess
    uthan blifwer deras åker sällan giödt, förmedelst
    det ringa hööbohl denne by hafwer, trediedehlen i
    detta giärdet är något bättre, doch icke af den bästa
    åkerjorden uthsåss in alles                                                        5 ½
B. Vthj Norre giärdet är mehrendehls samma slags åker
    doch hårdare sandh och gruus, på dhe höga backarna
    så fins och myckit steen rössor i åckren sampt
    klappesteen, uthsäde in alles hwar af 2:ne deelarna
    är sämbre och 3die deehlen något bättre åker                            4
C. Engen är ganska skrin tufwugh och odugligh grässbotten
    doch mäst af hårdwall och något syrwall på somblige
    ställen, och är Storängen serdeles af ringa gräswäxt
    derest detta hemmanet bekommer af 11 små tegar och spiäll    -           1
D. Vthj Lillengen är litit bättre gräswall, der på blifwer af
    8 tegar och små spiäll                                                                -            2
E. Noch af intagan på 3 tegar och spiäll                                        -            ½
F. Giärdes höö på reenarna                                                            -            1

(Text längre ned:)
G. Beteshage som kan föda till 3 koor, den öfrige boskapen
    hafwa dhe mäst på trädes giärdet, och en litin sand-
H. åhs uthmedh gierdet hwilkin är af föga wärde
    hafwa altså större swårhet medh sine crea-
    tur om sommaren än om wintertydh.
    Hafwa alldeles ingen skogh, utan måste alt
    sådant kiöpa.
    Humblegård till 50 stänger, der af blifwer
    några marker somblige åhr.
    Andra lägenheeter inga.  

    Denne Charta är afmätt effter dubbel wahnligh
    scala, förmedelst dhee smahla åkertegar som
    till detta hemman finnes.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Gottlösa ägor möter
Gottlösa ägor möta på denne sydan
Lille Liunga ägor stöta emot på denne sydan
Stoor giärdz hage i Liunga
Weeta ägor möta
Swine-wall till heela byn
Stoora Liunga byss hagar
Liunga lööth
Böttesta ägor möta på denne syda

Stoor engen  af syr wall merendeehls sampt något hård-wall
hård-wall
Syr wall Lill-Engen och något hårdwall
Mycket tuwigh
San jord
san jord
san och jord
beetes wall
san jordh
san jordh san jordh
jordh
san och öhr jordh
san jordh
san och öhr jord
Betes wall till heela byn
san jord
san öde åker jordh
beetes wall
san-jordh
san- och ör jordh
san jordh
jordh
san och ör jordh
Lille gårdz hage af börk och gran skogh
Engh kallas Jntagan
Stora Liunga by
san jordh
beetes wall till heela byn
san-jordh
san jordh
opgiordt åcker
san- och ör jordh
upgiord åcker
san jordh
san joordh
Ting stugu
lycka af obytter deehl

Scala ulnarum