D13_030

(Rubrik i mitten:)
Geometrisch Afrythning öfwer Råckarp som ligger
med twänne Wetha Prästegårdhs åkrar, sampt en frälse utjordh i tegeschipte
belägen i Wyfolcka häradh och Wetha sochn, afmätte Anno 1691
aff                                                    Anders Nillsson


Numero                                                                                    Åker            Eng
                                                                                        Tunnnor kappar   Lass
    Notarum Explicatio

1. Ähr deth Crono hembanets huustompt, hwilken    
    ingen humblegårdh hafwer

        Norra giärdet
    af en jordemåhn som
2. Sandhöhr, mycket ringa ock slätt till bördh                10        16  

(Text i spalten t.h.:)
Numero                                                                        Åker            Eng
                                                                            Tunnnor kappar   Lass
        Södre giärdet
    af 2ne jordemåner, som
3. Lehr jordh                                                          -        6
4. Sandöhr                                                              9        -
    Jntet giärdeshöö fins till detta hemman

    Engian
5. Lill-Engian af maa- och fnuggwall                                             5 1/4

    Bethes hage
6. Ähr af effterfölliande wilkor, som bethe
    mycket ringa och knapt1, skougen
    af någre få granar, hwilken man ey
    stort till kan beräckna
    Frälsse uthjordhen hafwer ock bethe i
    samma hage.
7. Wetha Prästegårdz twänne åckrar i Norra giärdet

    Vthiorden
8. Dhes huustompt
9. Dhes åkertegar i Nårra giärdet af lyka
    Natur till jordemåhn som hemmanet.
10. Jtem i Södra giärdet des åker af
     sandhöhr
11. Des thegh i Lill-Ängen af samma grääswall
    som hemmanets.

    Flere lägenheeter fins intet hemma wyd.

(Text till den högra kartbilden, först runtom medsols:)
Prästegårds egor mötha här
Uasa gårdz landh möther
Prästegårdz egor mötha här emooth
Mantorps egor taga här emoot

Linde wall
Lill Engen
odugligt landh
Norra gierdet
Råckarp
Betes mark
Bethes marck
Södra gerdet
Linde
Beethes hage med granskoug
 

(Text uppe t.v.:)
    Jtem öfwer samma hemmans uthtegar                        Lass
    belägne i Rööhäll-engen des gräswall som föllier      höö
1. Råckarps thegar af fnuggwall                                        2
2. Frälse utjordens thegar samma grässwall
3. Röhsa tegar som i teege skipte ligger medh samma
    hemmans, till wall af slyka willkor
4. Jtem een lyten bethes /hage/ medh lytet eene- och biörke-
    skoug, som ock någre eekor bewäxt, Betet af ringa wärde.

(Text till lilla kartbilden, först runtom:)
Prästegårds egor
Uasa egor möta
Mantorps engh-tegh möter
Röhälld med des utjords land möter
Mantorps egor möter

Röhälls engh

Scala Ulnarum
_____________________
1) Egentligen kanpt