D13_032

(Rubrik:)
Geometrisch afrythningh
öfwer Kårarp med twänne vthjordar
belägin j Wyfolcka häradh och Weetha
sochn, Afmätt och renoverat Anno
1691. Af
                                    Anders Nillsson

                Notarum Explicatio
                                                                                                            Åker 
Numero                                                                                          Tunnnor kappar    
1. Är siälfwa hemmanet, medh des trä och humblegårds cir-
    cumferent, trägården planterat medh någre äpler sampt
    kyrssebärsträä, humble gårdh till 500 stänger
2. Ähr ock af denne gårdhs byggningstompt en stoor dehl i åker
    beståendes af lehrjordh innehåller af den dehlen i åker är            1        13

    Södre giärdet
    af 2:ne slagh, som
3. Lerjordh                                                                                        9
4. Dungjordh                                                                                    4        20
5. Ny upgiordh åker af dungjordh                                                    2        11 ½

(Text i spalten t.h.:)
Numero                                                                                        Åker            Eng
                                                                                            Tunnnor kappar   Lass
    Norre giärdet
    af 2:ne slagh
6. Lehrjordh                                                                             9        17
7. Dungjordh                                                                           1        30
8. Ny opgiordh åker af dungjordh                                           1        30
9. Ödeåker af dungjord                                                            -        20

    Engiarna
10. Kårorp engen af et slags gräswall nämbligen af fnuggvall
    bekommes höö till gården                                                                        18

    Wäster engen af en wall
11. Maawalls höö                                                                                           6

     Ny hagen af en gräswäxt, mawall
12. Bekommes höö af gårdsens tegar som ey serskilt
     i denne engh annoterade äro                                                -        -           2
    Åhrligit giärdes höö                                                              -        -           2 1/16

    En strydig parck till denne by som dispu-
    teras af Nybble by, beståendes af åker.
    Denne Kårarp by för menar sig willia gå ifrå
    Wäster engs hörnet Littera A. och up till dhe 3 åkrar-
    na Littera B. hwilka åkrar för några åhr sädan
    så utjordarnas tegar, som Kårorp hemmans, under
    Kårorp /brukade/, men nu allernast dhe åkrar warit i
    häfd som under Mantorp utjordh hörige C. och
    dhe öfrige hafwa nu på någre åhr öde legat
    och af ingen häfdade, Littera D. innehåller till
    gården och dhe tegar som höö tilhörige äro.                         -        -            20
    Begges utjordarna som liggia i tegskipte
    med Kårorp gårdh hafwa hwardera en
    fiärdedehls proportion, emot Kårorp gård
    så i åker som i engh.
13. Desse utjorders åker i Södre giärdet.
14. Är utjordernas åker i Norre giärdet
15. Ähr utjordernas engh tegar.

    Andra lägenheeter fins intet
    till denne by.

(Text till kartbilden, först runtom medsols:)
Weta Prästegårds ägor
Mantorp ägor möta
Röhälla ägor taga här emot
Nyble ägor gräntza här intill
Mantorp ägor möta här emoot

Backe
Kororp engen
Betes wall   
Betes wall
Betzwall
Sten
Linde wall
Norr gerdet
Wäster engen
Bets uall
Bergbacke
Betes wall
Berg
Kororp by
Nyhagen
Södra gierdet
Sten
Engh wall
Betheswall
Betesuall
Linde wall
Betzwall

Schala Ulnarum