D13_034

(Kartakt inskannad i flera delar:
D13_033
baksida
D13_034 Kartbild och del av texten Notarum Explicatio
D13_035 baksida med resten av texten
)

Geometrisk afrytningh öfwer
Wästra Eldszlösa by och fierdehls dhe 2:ne gamble
frälse heelgardar som hans nåde Landshöfdingen
högwälborne Herr Erich Lovisin till Konglig Mayestätt
och Cronan emot
opgifwit, belägne uti Wyfolka härad och Möhleby
sochn, hwad åker, äng, tegar, skog och utmark
sampt flere Commoditeter der till finnes, afmätt
och förfärdigat Anno 1689 af
                                            Samuel Melander

    Notarum Explicatio                                                    Åker
                                                                                          tunne
Littera                                                                               Land    Engh
A. Eldzlösa by består af 5 hemman, hafwa                                   höö
    intet wist stångetahl, utan alla 3ne dhe                                      Lass
    fulla gårderna äro lyka stora, Ett halfft
    frälsehemman som och hafwa hälfften #

(Texten fortsätter i spalten t.h.:)
                                                                                          Åker
                                                                                          tunne
Littera     #                                                                        Land    Engh
    Emot andre fullgården, noch 1/4 frälsehemman                       höö
    som häfdar lyka bredt med halfwa gården                                Lass
    och som i denne by förmenes wara en uth-
    iord Sahlig Gyllenklouh erfwingar tillhörig,
    så är lätt att antaga det som lärer ligga in-
    med detta 1/4 hemman, hwilkit kommer sam-
    ma herskap till oansedt det föregif som skulle
    helfften af 1/4 del hemmanet wara kommit från
    det fulla cronohemmanet som deras förfäder
    af Cronan kiöpt hafwa. Ett litit tompt- och
    åker stycke fins ännu till uthiorden behållit
    med Littera B. noterat.
C. Åkren till denne by, består utj Norregiärdet
    af hård och medellmåttig bärande leerjordh
    till twå deelarna, det öfrige af börke och
    flått lera, hwilka begge jordmoner utj
    infallande torkåhr, är något sweeksam,
    utj giärderne är steen rösor och klappesteen
    på somblige ställen, utsåss i samma giärde af
    god jord på begge hemmanen                                    12
    Börke och flåttlera något röd och skiörachtig            6 ½
                                                                                       18 ½
D. Utj Södre giärdet är samma jordmon, och drager
    af den bättre åkren                                                     10
    Noch af den sämbre tillhopa                                      5 ½
                                                                                      15 ½
E. Dess förutan hafwer Lars Månson upgiort
    af sin betes hage ringa åker af skrin jordmon
    som föga är att verdera, doch införes till
    tunnelandtalet effter afmätningen in alles                1 3/4
F. Jtem Lars i Södra giärdet mera opgiordt                    5/8
G. Håkan Olufson i lyka måtto af sin beteshage op-
    giordt något åker af samma jordmon till                    3/8
H. Engen så wähl till desse 2:ne frälsehemman som
    heela byn finnes deehls utj teegskiffte, deehls
    utj humpar bestående, merendels

(Text i nästa spalt:)
    af hårdwall, af mås och ringa                    Åcker
    gräswäxt, män sombliga städes                 tunne
    är något bättre ängwall, af ma-                  Land    Engh
    wals höö och serdeles i humparna                          höö
   derest Lars hafwer någon förmon                            Lass
    för Håkan till 5 eller 6 kiiärre
    lass.
    Höö till Larses gård, af Lillängen
    på 17 teegar och spiäll                                            8
J. Eng kallaas Giärdesmaan mäst
    af starr, drager till denne gården
    på 8 teegar och spiäll som äro mykit
    små                                                                          2 ½
K. Jtem en ang kallas Giärdesmaan
    af lyka angewall med dhen förre
    får på 4 teegar                                                         1 ½
L. Dessutan finnes ängehumpar till
    hwar gård, något långdt från byn
    af hårdwall och ringa starr, är
    med bakar och bergh utj bekomma
    åhrligen                                                                    9
M. Byängen af hård wall, skryn gräs-
    wäxt, kan af 3 teegar få till                                      1
N. Noch af tompter och giärden, hård-
    wall till Lasses gård åhrligen                                   6
O. Beteshagar hafwa dhe 2:ne hwar-
    dera, doch Håkans ena hage mykit
    litin, hemma wid byen belägen.
P. Lars kan föda j den hagen, som
    söder om byn belägen är, till
    3 á 4 koor
Q. Den andra norr om byn
    2 koor.
R. Dessutan är en odugligh ängh
    till betesmark för heela byn
    utlagdt derest dhe haga sine
    dragare.
                                    Verte

(Texten fortsätter på baksidan, se D13_035)

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Möhlby ägor möter
Östra Eldz Löösa ägor stöta emot
Karmåhlss ägor        stöta emoth
Sörby ägor taga emoth på denne sydan
Lund by ägor

Dhe andra grannanas        hagar
Leerjordh
Leer jord
Leerjord
opgiord åcker
flåt-lera
leer jord
ler-jord
leerjord
Biörkelera
leerjord
lera
leerjordh
Eldslösa by
leerjordh
leerjord
flåt leera
leer jord
leerjord
leerjord
Hennings ängs hage
intaga
leerjord
backe..ra
leerjord
leer jord
leer jord
leer jordh
jordh backe
hårdh leer jordh
leera
leer jord
linda
leera
Kiärr ängh
Engh kallas Lillängen af hårdwall
kiärr
Hennings ägor och hump
hage
Håkas engs hump
Skogsbacke

Måsse
Larses beteshage
Kiärr engh
Engs hump
Larses hump
hage
beete
Uth-mark kallas Storängen
De andra grannas humpar och hagar
      
Scala ulnarum