D13_035

(Kartakt inskannad i flera delar:
D13_033
baksida
D13_034 Kartbild och del av texten Notarum Explicatio
D13_035 baksida med resten av texten
)

    Uti beteshagarne är ringa skogh, af gran
    till fång dugeligh sampt enebuskar till
    jllakt brändsle, ekeskogh finnes både
    i ängen och hagar.
    Hafwa ringa fiskewaten utj Möhlby åhn
    humblegård till gården som Lasse åbor
    50 stänger.
    Håkan hafwer humbla 40 stänger
    Timmer, fångh och wedeskogh, måste
    dhe mästedeles sigh af andra som skogh
    hafwa förskaffa.

    Lars hafwer åker af den bästa jordmon            6
    af den sambre                                                   3 1/4
                                                    Tunneland        9 1/4

    Håkan af den bästa åkren                                6
    Dito sambre                                                    3 1/4
                                                    Tunneland      9 1/4
    Lars af
    Södra giärdet god åker                                    5
    af den sambre                                                  2 3/4
                                                    Tunneland       7 3/4

    Håkan af samma giärde                                   5
    af den skrinnare åkren                                     2 3/4
                                                    Tunneland      7 3/4

    Utj denne by borde billigast skee en
    deehlningh, förr än der blifwer
    någon richtigheet. 

___________________________

(Text på motsatta halvan, som är baksida till D13_036:)

12. Stubbeskoug
Wyfolka härad
Möhlby sochn