D13_036

Geometrisk afrytningh oppå
Stubbe skough belägen vthi Wyfolcka
häradh och Möhlby sochn, hwilken skough häf-
das till grafgården i Möhlby. Och såsom ofwan-
tahlde skough Graveras, och kommer till Konglig
Mayestät och Cronan medh wederlagh att ehrsettas,
altså är all den uppgiorde åckeren aftagen
tillyka medh dhee andra lägenheeter af sam-
ma skough. Förfärdigat Anno 1687 aff
                                                Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                                    Åker       höölass
A. Åkeren uppå Stubbeskough består öfwer      tunland
    alt af rödhachtigh grann sandh, dels
    är något mullblandat på den flåtten
    nermast åth Möhlby, men det öfryga
    är bara sanden och på sombliga stellen
    grooft gruuss, dess uthan kiärf åcker
    alldenstundh der till ingen engh fin-
    nes och således sällan heller intet giö-
    dess, Bär altså mycket skrin och
    ringa sädh, serdeles uthj infallan-
    de torck åhr, kan in alles uppå
    all den upgiorde åkeren uthfåå                            8 7/8
    som giör till hwardera åhret                                4 7/16
    Jngen engh, uthan till några såtan
    på dhe beste reenerna                                                            ½
B. Betzhage, hwilken till widden är
    något stoor, men af mechta odugligh
    beete, emedan det är bara liung-
    mark, och sålunda icke kan födha dess
    dragare i skougen i hagen är mest   
    af tall och några små granar till ringa
    fångh och wedhbrandh
C. Den öfryge uthmarken uthom hagen in
    till tingswägen är och liungmark
    medh små tall och ringa granskough
    Andra lägenheeter finnes intet hwar-
    ken af ett eller annat slagh.

(Text på kartbilden:)
Åkerlyckor till Möhlby krogh
Grafgåhls åckerlyckor
Möhlby ägor

(Avsnittet längst t.h:)
Råsten
Små tall och ringa gran skough, på få stellan
Kallas Tingswägen
Råsten
Vngh tallskough
(Text i mittpartiet:)
Hagestycke som för detta sägz warit strydigt
Små tallskough
Betzhage till Grefgåhlen af liungh mark, som är skrint beete
och warder kallat Stubbeskough
Skougen af små tall och några granar på sombliga stellen
(Text t.v.:)
Små tall skough
Skrin sandh jordh
Små tall och enbuskar
Dugligh till ilak åker
Jlak sandhjord
Gran rödhachtigh sandh jordh något mull ibland
duglig till ilak åker
Jlak sandhjordh

Möhlby ägor mötha

Scala ulnarum
Mätt effter dubbel wahnligh