D13_039

(Rubrik:)
Geometrisch Afrytning öfwer
Östra Eldslösa by, belägin i Wyfolcka häradh
och Möhlby sochn, afmätt och förfärdigat Anno
1691 af
                                        Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                                                        Tunnor  Kappar
1. Ähr den gårdens bygnings tompt, humblegård af 30 stänger
2. Är af bygnings tompten en dehl åker af lehrblan-
    dat jordh med många steenröser, dock afdragne,
    Jnhåller                                                                                        2        16

(Text i nästa spalt:)
Numero                                                                      Åcker          Engh
                                                                            Tunnor Kappar  lass
        Norre giärdet
    Hafwer jordemåhner af 4 slagh
3. Starck lehra                                                        3        8 ½
4. Sandblandat jordh                                              2        13 3/4
5. Dungjordh                                                          1        17 ½
6. Rölehra                                                               1        28 3/4

    J Södre giärdet
    Är jordh af 3:ne slagh som
7. Starck lehra                                                        5        5 3/4
8. Sandblandat jordh                                              6        7 ½
9. Flåtlehra                                                             2        17

    Engiarna
    Engen i tegskipte medh byen, af 2:ne slag
10. Hårdhwall                                                                                10
11. Starrwall                                                                                    7

(Nästa spalt:)
Numero                                                            Engh
    Humpen af 2:ne slagh nembligen                Lass   
12. Hårdhwall                                                    6
13. Starwall                                                        7
    Åhrligit giärdes höö                                       4

    Hagarne
    som samma gårdh enskylt hafwer
14. Kalfhage hemma wyd byen af ringa wärde
15. En lyten hage af nödwändigt bethe. Skougen består
    af gran till fång och wediebrand tiänligh

(Text i spalten nere t.h.:)
Numero                                                       Tunnor  Kappar
16. Koohagen af behiälpeligit bethe.
    Skougen af gran, till fångh
    och wedebrandh tiänlig.
17. Swartsätters hagen något till bete
    tiänligh skougen af ringa wärde
18. Än fins en hage hemma
    wyd giärdet som byen häfdar
    samfält hwar uti är godt bete
    Skougen af ringa wärde

    Torpen
    under gården hörige
19. Knechtetorpet af ringa sandjordh
    och myckit oduglig                                    -        20 3/4
20. Än it torp under samma gårdh
    Jordemåhn af sandh myckit ringa
    bärande innehåller öfwer alt                    3        5 3/4
21. Denne gårds utmarck är medh
    byen samfält, ock uppå siälfwa
    Plaan godheeten nogsampt describe-
    rat.
    Flere lägenheter fins intet
    till denne gårdh.

    De andre grannarnas ägor
    i samme by,
    Bygningstompterne Signerat medh A

    Norre giärdet
    des jordmåhner in alles  medh Littera B

   
Södre gärdet
    des godheet öfwer alt medh Littera C.

    Engiarna
    På dhe, som i tegeskipte med går-
    den, som ock enskylte, med Littera D.
    Signerade

    Hagarna.
    Hwilka byen enskylte äro Littera E.
    Byens torp des godheet signerat
    medh Littera F.
    Byens med gårdens utmark är
    nogsampt på Plan beskrifwin

    Jnga lägemheeter hafwer den-
    ne by mehra

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kattkälla ägor möta
Bondegårds ägor taga emoot
Prästegårds ägor möta
Bärga ägor möta
Bockarp ägor taga emoot
Än Båckarp ägor
Rottherms ägor möta
Kollsta ägor stöta här emööt
Karmåhlen möter här
Wästra Eldslösa ägor möta
Wästra Eldslösa ägor stöta emoot på denne sidan

Lunds källa
gammalt swedie landh
sten
sten
sten
Hage
Östra Eldslösa utmarck, hwar på är bewäxt ung graan- och
tallskough, fins och ibland skougen nödwändigdt muhlbethe
Hage
Hage
Beteswall
Betesbake
Bergh
Hage
Koohage
Norra gerdet
Bethes wall
Knecktetorp
Torp
Eldslösa by
Betes wall
Backe
Kalfhage
Betes wall
Bethes wall
Bergug bethes-marck
Swartsättret
Beteswall
Södra gierdet
Bethes haage
Eldslösa engh
Hagar med ydel bergh och moraas bewäxt
Berg backe
En odugligh måse
Eng wall Bergh backe
Bergh
Backe
Bethes wall
Backe
Skougsbacke
Kärr
Odugligit landh
Backug marck
Skogig parck
En oduglig plan med ung gran bewäxt

Schala Ulnarum