D13_041

(Rubrik:)
Geometrisk Affrytningh öfwer
Wäster Nederlössa byy; Belägen j Wyfolcka
härad och Normlössa sochn Afmätt Anno 1692 aff

Numero                                                                                Åcker
                                                                                        Tunnor Cappar  Lass
    Notarum Explicatio

    Wäster Nederlössa byy
1. Anders Oloffzsons gårdhz tompt, hwilket hemman
    ännu ey någon humblegård anlagd.

    Norra giärdet
    Dess andeel aff 3:ne jordmonner som är
2. Sandblandat leera                                                            2        26
3. Sandjord                                                                           -        16
4. Öhrsand heel grund                                                        13        19

    Södra giärdet
    och aff 3:ne jordmonner
5. Sandblandat leera                                                           2        30
6. Sandjord                                                                         4        30
7. Öhrsand myket grund                                                    7        13
    Enär Södra giärdet j säde bekommes höö aff hårdh
    wall                                                                                  -        -              2

    Ängarne
8. Öster ängen aff myken elack hårdwall med småt
    ehnbyske bewäxt bekommes höö                                    -        -            3
9. J Stoora Åängen staarwall                                               -        -            8
10. Lilla Åängen af 2:ne grässwaller aff hård och
     staarwall helfften aff hwardera                                       -        -            6
11. En hage kallas Wåckbacken, hwarest denne
     gård hafwer sin andeel med byen till sammans,
    myket höglendt och knapt aff bettet.
12. J Löthen som samptelige hafwa till uthmarck af
    behielpeligit bethe men ingen skoug der på
    allenast smått ehnbyske.
    Fyske till sammans med grannarna utj Stoora
    åhn, med wadnooth af ringa wärde.

    En uthjord j Tegeskiffte med Österneder
    Löössa som allenast med snöret är
    affmäth och godheeten som föllier

    J Nederlössa Norra giärdet aff 3:ne jordmon-
    ner
    Sandblandat leera                                                            1        8
    Skiörlera                                                                          -        12
    Öhrjord                                                                            -        17
    Linder i samma giärde af skiörlera hwilcket ey till
    något kan beräcknas och beståår till                                -        8

    Södra giärdet
    Sandblandat leera                                                            1        30
    J linda af samma jord                                                       -        10
    J Öster ängen hafwer denna uthjord med Öster Neder
    lössa tillsammans gräässwallen aff skarp
    hårdwall                                                                            -        -            2

(Text i vänstra, nedre spalten)
Numero                                                        Tunnor Cappar  Lass
13. Mellangården af 2:ne stänger
    i bymåhl
    Hafwer ännu ingen humble
    gård anlagd
    dess andell i Norra giärdet
14. Sandblandat leera                                      1        30
15. Sandjord                                                     -        10
16. Öhr sand heel grund                                   9        9

    Södra giärdet
17. Sandblandat leera                                        2
18. Sandjord                                                      3        20
19. Öhrsand mycket grund                                5        7
    Ehnär Södra giärdet i säde be-
    kommes höö hårdwall                                   -        -            1 1/3

    Ängarne
20. Öster ängen aff myken elack
    hårdwall med smått ehnbyske
    bewäxt bekommes höö                                   -        -            2
21. J Stoora Åängen staarwall                            -        -            5 1/4
22. Lilla Åängen aff 2:ne grääss
    waller aff hård och staarwall
    till helfften aff hwardehra                               -        -            4
23. En hage kallas Wåckbaken och
    sin andeel som och i Löthen
24. Än aff Löthen een upplögd lycka
    aff sandjord inhåller                                        -       19
    Fyske utj åhn som tillförende
    förmält är.

(Högra nedre spalten:)
Numero
25. Anders Andersson gård af
    3 stänger
    hafwer ey någon humblegård

    Norra giärdet
26. Sandblandat leera                                        2        29
27. Sandjord                                                      -         15
28. Öhrsand heel grund                                    13       29

    Södra giärdet
29. Sandblandat leera                                        5        2
30. Sandjord                                                      5        14
31. Öhrsand myket grund                                  7        26
    Af detta giärdet hårdwall                               -        -            2

    Ängarne
32. Öster ängen bekommes höö aff
    hårdwall, med smått ehenbyske be-
    wäxt                                                                -        -            3
33. J Stoora Ååängen staarwall                          -        -            8
34. Lilla Ååängen af 2:ne gräässwaller
    af hård och staarwall helfften
    af hwardera                                                     -        -            6
35. Utj hagen och andra lägenheeter
    hafwer han med Anders Oloffsons
    gård i lycka proportion
    Men ingen uthjordh
    Fleera lägenheeter till denna byy finnes intett.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Broby land möther här emoth
Kiöllbäckz ägor stöta här till
Örfwa ägor
Öster Neder Lössa ägor mötha på denna sydan
Lilla Skonberga land tager här emoth
Tohlbroo andra qwarn ägor mötha här

Möhlby åhn
Lilla Ååängen
Wåckz backa hagen
Wäster Nederlössa by
Möhlby åhn
holme
Store Ååängen
oduglig sandbacke
Norra giärdet
Byens samptelige uthmarck kallas Löthan
Syländigh wall
Södra giärdet
Bettes wall
Tohlbroo quarns ägor
Syländigh wall
Oduglig sandbacke
Öster ängen

Scala Ulnarum
                Anders Nillsson