D13_043

(Kartakt inskannad i tre delar:
D13_042 Baksida
D13_043 Kartbild och rubrik

D13_044 Text Notarum Explicatio)

(Rubrik:)
Geometrisk Afritningh
öfwer ett heelt hemman utj Wyfolka härad
Normelösa sochn och Gåflösa by belägit, hwil-
kit hemman i underdånigheet af
Konglig Mayestätt och Cronan öfwerstleytnanten
wälborne Herr Leyonburgh emot iämb-
godt wederlagh soker sig tillbyta i hwad
                                                        åker

(Texten fortsätter på D13_044)

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Nafwesta ägor taga emoth
Lösta ägor mötha
Broby ägor stötha emoth
Kohleboo ägor mötha
Skouberg ägor taga emoth
Normelösa ägor stöta emoth
Klakeborg ägor mötha
Narfwere ägor stötha emot
Narfwesta ägor

(Text på vänstra delen av kartan:)
En Disputerlig platz som kallas Lille Lötha
Gustaf Brolings betes hage skough och gran gådt bethe
Oluf Hinderse hage, af godh grässwäxt
kallas Aspehags Engen
Giösta Bärlings grässhage kallas Asphagen af hårdh och syrwall
Oluf Hindersons beteshage skogh af merendels godt bete
Anders Ottosons betes hage skough af gran och tall
Ny fälla
Oluf Hindersons gräss hage af hårdh och stagg wall
Swän Personss
Oluf Hinderssons beteshage
Grässhage af merendels hårdwall
Af hårdh
Anders Ottosons af hårdhwall
af hårdh gräs hage
Swän Persons betes hage skogh af gran och tall skough godt bete
Gustaf Bärlings skough af tall godt bete
Gustafs enge hage
Lycka
Bethess mark till heela byn kallass Stora Lötha små skoug af gran
Swen Perssons åcker-lycka
Stoor åhen
Torp kallas Lastestugun
Olof Hindersons hage lycka
Swän Peersons grässhage
Anders Åttesons beteshage
Anders Ottosons grässhage af hårdhwall
Knechtetorp
Anders Ottessons deehl

Nya Jntagan häfdas till betzmark af heela byn

(Text på högra halvan av kartbilden, åker vänstra delen:)
swart ör jord
swart mylla
ör jordh
mylla örjord mylla
ör jordh mylla
öhr
ler jordh
dung jordh
dung jord
lera
lera
jord ör
ler
stark san
leer jord
san blandat ler jordh
swart mylla
(Åker, högra delen:)
öhr jordh
öhr jordh
öhr jord
biörk-lera
öhr san
Beteswall till heela byn
lera
lera
öhr jord
sand jord
biörk-lera
öhr jord ler
lera
lera
swart mylla
öhr jord
öhr san jord
ler jordh
lera
mylla
jord blandat jord
jord ler
ler jordh
godh lera
Swen Persons lycka
ler jord
Engh kallas Åengen af hårdh sampt starr wall
6 tegar och spiäll
trägårdh
Gåfwelösa by

Scala ulnarum