D13_044

(Kartakt inskannad i tre delar:
D13_042 Baksida
D13_043 Kartbild och rubrik

D13_044 Text Notarum Explicatio)

(Texten fortsätter från D13_043:)
60.

    åcker, engh, beteshagar och vthmark        Åker         Engh
    der till finnes med hwad mera som           tunne        höö
    på siälfwa Chartan finnes annoterat          landh        lass
    afmätt, uthrächnadt och förfärdigat
    Anno 1689 af
                            Samuel Melander

        Notarum Explicatio

Littera
A. Gotlösa cronohemman        1
    ligger i teegskiffte med andra 3ne
    heela hemman, 1 cronohemman, och
    2ne frälse, åckren till denne by be-
    står af leerjord till störste deehlen,
    män på backarna något groff sand
    gruus, öhr kalkgruus, och dungjord i
    wästra giärdet, åkren är med små
    klappesten på sombliga ställen på bac-
    karna swecksam åker, uthsår i Östra
B. giärdet af bästa jorden                                8
    Noch af den medelste åckermon                 6
    Jtem af den sämbste                                    4 ½
                                                                       18 1/4
C. Wästra giärdet af den bästa åkren                9
    af den sämbre                                               6
    Dito sämbsta jordmon                                  5 ½
                                                                        20 ½
D. Engen som heela byn hafwa till
    hopa, består af hårdwall och något
    små starr, är icke myckit stoor till
    widden doch tämmeligen bördigh, hård
    och maawalls höö i samma engh                  -            9
    Kiärr höö Dito                                               -            3
E. Engshage kallas Bäckhagen af hårdwall      -            6
F. Af Ååhagen bara hårdwall                            -            6
G. Giärdeshöö                                                   -            2   
                                                                                       26
H. En ängh som kallas Jntagan är
     lagdh till betes mark till heela
    byn, så är och ringa opgiordt till
    åcker af somblige grannarna.
F. En skogshage till detta hemmanet
    med god fångh skogh utj, kan
    föda till 7 fääcretur åhrligen

(Text i högra spalten:)
                                                                 Åker         Äng
K. Noch en betes löth till heela byn        tunne         höö
    som häfdas klöf om klöf, der              land            lass
    uppå är små skog af gran och tall
    till ringa wedebrand dugeligh.
L. Hafwer en litin kalf eller beteshage
    som kan föda 1 eller 2 fääcreatur
M. En Disputerligh betes plats som kallas
    Lilla Löthen.

    Till denne gården så wähl som till
    heela byn, är fiske i Stoor åhn
    med nooth, miärdar och werkar,
    män berätta det icke wara af något
    synnerligit importance.
    Hafwa muhlebete till största
    boskapen, män till ungboskapen
    leya dhe, andra lägenheeter finnes
    inga.
    Denne byes betes hagar äro alle
    afmätte i anseende till dhe stora
    förmåner som deels af grannar-
    na innehafwer som skiönias kan af
    underskrefne stångetahl.

Hemman                                            Stänger
1. Anders Otterson bytes hemman        7
1. Swen Person grefwe Axel Lillih        7 ½
1. Olof Hindrichson Dito grefwe           7
1. Gustaf Bärling ryttare gård                8   
                                                             29 ½

    Rächnas 6 alnar på stången effter
    gamble alnen, som de i denne by bruka
N. Jtem är knechtetorpet bygdt på
    Anders Ottersons hagedeehl som
    är bytes hemmanet, derföre
    han niuter wederlagh af de
    andra grannarna.

________________________________________

(Text på högra delen av baksidan, hör till nästa kartakt D13_045:)

16.
Skotteby
Wyfollka härad
Wyby sochn