D13_045

(Kartakt inskannad i två delar:
D13_045 Notarum Explicatio
D13_046 Hela kartbilden
)

Geometrisk afrytningh oppå twenne
frelsse hemman uthi Skotteby by och Wyby sochn
Wyfolcka häradh.
hwilcka till Konglig Mayestätt och Cronan upgifwas af Landshöf-
dingen höghwählborne herr Åkee Ulfsparre, hwadh åcker
engh skough och uth ägor der till finnes medh hwadh
mera som på sielfwa afrythningen finnes wara Anno-
terat förferdigat Anno 1688 af
                                                Samuel Melander

    Notarum Explicatio
                                                                                            Åker        Höö
Littera                                                                                 tunland    kierlass
A. Är Skotteby by bestående af åthskillige hemman
    hwar iblan desse gårdar ligga teegh om teegh
    Nils Swenson hafwer en uthjordh inne medh sin
    gårdh som han skattar före, och således är hans
    åcker på sombliga ställen något större, doch är
    uthj denne by ingen rätt dehlningh, uthan tegarna
    äro aftagne som dhe nu hefdas
B. Åckeren i Norregierdet består af leermylla, dels
    hårdh leera sandgrus och öhr, på backarna, och
    på den sidhlendige åckren är dungjordh. På åthskillige
    åckerlyckor och högste backarna är stora brenne skiähl
    derest bergh och steen gryth lööper under jorden
    som förbrenner säden på åthskillige ställen, är
    och mycket jordfasta steenar, sampt rööser och
    klappsten i åckeren, dhen besta jordmon kan
    icke fyllest hinna till 2 dehlarna af uthsädet,
    kan åhrligen uthi detta gierdet uthsåss                                30 1/4
C. Uthi Södergierdet är samma slags jordhmon till
    stöörsta dehlen doch något mehra öhr och grofft sand-
    gruuss sampt flere bränneskiähl medh steen-
    rössor och klappsten, drager åhrligit uthsädhe till                28 3/4
D. Stoor engen som heela byn häfdar teegh om teegh
    består af skrin och tufwig engswall, undantagandes
    een lyten parck derest är nedrigh engswall
    hwilken är mehra bärande, såsom och een randh
    uthmedh bäcken, och kan denne engh uthi lagom
    bördh åhrligen draga till Nilsses gårdh medh
    uthjorden 26 teegar och spiell                                                -            10 lass
E. Sönner Engen af hårdh wall och star 7 tegar                         -            5 kierrelass
    Rysshaget eller engen mehrendelss star och maa-
F. wals engh, uthaf 12 teg och spiell                                          -            10 lass
G. Nilsses hage kier och hårdhwall                                            -            5 lass
H. Af Nya intagan hårdh och mawall 3 tegar                             -            2 kierrlass
    Gierdes höö hårdhwall                                                            -            3 lass
J. Små grässhagar                                                                        -            1 lass

(Text på den uppvikta fliken t.h.:)
    Till dhet andra hemmanet som Månss
    Swensson åbor är lyka mycket engh och
    teegar, undantagandes uthjorden som Nilss
    Swensson hafwer mehra till 4. eller 5 kierrlass
    Månses enghage är aflägen ifrån byn,
    uthj Lunta ägor, och dherföre icke finnes
    på Chartan; den lilla Nilses grässhage
    will han lägga till betswallen igen, som
    dhe andra grannarna, effter han inttet
    duger.
K. En betshage till heela byn som dhe beeta
    syne öökrar uthi, dhen öfryga boskapen
    hafwa dhee på uthmarken, hwilken dhee
    hefda samfelt medh åhtskillige andra
    byar, hafwa således desse åboer hielpeligit
    muhlbete, såsom och något fångh skoug
    och wedhbrenssle af gran och eenebuskar
    Andra lägenheeter finnes inttet.
1. Nilss Swensson af Södergierde                    15 1/4            -
    Norregierdet                                                 16 3/4            -
    Engh till                                                            -                36
2. Månss Swensson af Södergiärdet                 13 ½               -
    Af Norrgiärdet                                               14 ½              -
    Höö in alles                                                      -                 31
    Höölasstahlet kan berächnas till 1 ½ af
    desse kierlass på een Stockholms parm    

(Texten till kartbilden kan läsas på D13_046)