D13_050

(Kartakt inskannad i flera delar:
D13_047 Baksida
D13_048 Baksida med uppvikt flik utan text
D13_049 Kartbild
D13_050 Text Notarum Explicatio
)

Geometrisk afrytningh
uppå 1/4dels frälsehemman utj Wyfolka härad
Sya sochn och Nyble by belägit, hwilckit hemman
underdånigst till Konglig Mayestätt och Cronan utj
byte opdrages af wälborne fru Anna Schiön-
felt, tillyka med flere gårdar, emot Åsorp
herregård, hwad åker, äng, skog och vthmark
till benemde lilla hemman finnes, som på
Chartan antechnadt är, förfärdigat Anno 1689
af                                    Samuel Melander

                                                                               
    Notarum Explicatio                                          Åker           Eng
                                                                                tunneland   höö
Littera                                                                                        Lass
A. Nyble gammalt frälse hemman 1/4 
    denne gård ligger i byemåhl med 3:ne andra
    hemman och en vthiord, hafwer 1 ½ stangs
    proportion
    Åkren till denne by består af medellmåttig
    leerjord, deels och något leermylla, dung-
    jord och skiörleera, hwilkin skiörleera
    är mächta sweeksam och bär sällan
    säd af något werde                                                -
B. Vthsäde af Norra giärdet och Lilla giärdet
    sampt Lykan i hagen det ena åhret bästa
    jordmån                                                                1 3/4
    Af sämbre åkern                                                    ½
    Dito af sambsta slaget                                          1 1/4
C. Af Södergiärdet och den bäste jorden                  2
    den millersta åkren                                                ½
    af sämbsta slaget                                                  5/8   
                                                                                 3 1/8
D. Engen af hårdwall utj Stoorhagen så kallat
    bestående till /18/ teegar och spiäll utj medell-
    måttig börd                                                            -                4
E. Eng kallas Söörängen 6 tegar och spiäll
    af hårdwall, mykit ringa gräswäxt och
    måssbotten                                                            -                1 ½
F. Stoor Engen af hårdwall mykit ringa
    gräswäxt och måsswall, tufwigh
    bekommer af 31 små spiäll och teegar                -                3 ½

(Text i högra spalten:)
G. Hafwer en gräshage som kallas
    Kiärrhagen bestående af ringa
    hårdwall och mäst kiärr                                        -            1 ½
H. Giärdes höö af reenar på sin andehl                    -            1       
                                                                                              11 ½
J. Beteshagen med lykan utj
    kallas Bergshagen, kan föda till 4 stycken
    koor.
    Dessutan en beteshage på sin skogslott
    hwilkin tillyka med skogsteegen intet
    är afmätt, effter det är långdt från
    byn, utj hagen kan åhrligen födas till
    3 eller 4 koor.
    På sin skogsdeehl sampt utj hagarne
    hafwer han skough, och wede skough,
    någorlunda till gårdsens betarfwan,
    män ingen timmer skogh,
    godt muhlebete män något långdt
    ifrån byn.
    Humblegård till 20 stänger som är
    af föga werde. Andra lägenheeter
    inga.

        Bysens stångtaahl
Hemman                                                    Stänger
1/4. Bytes hemman Truls Börgeson           1 ½
1.    Skatte- och rustningshemman             7 ½
1/4. Crono tilldelningshemman                  2
½.   gammal frälsehemman Lars Larson    3
     En crono utiord Peer Joenson                2       
                                                   Stänger    16

Denna Charta är afmätt effter
dubbel wahnligh scala i anseende
till dee mycket smahla åkertegarna.

_________________________________

(Text på högra sidan, som hör till D13_051:)

18.
Öyebro qvarn
Wyfolka härad
Herberga sochn