D13_052

Geometrisk afrytningh
Oppå een qwarn medh dhe der vnderliggande
ägor och lägenheeter, belägen uthi Wyfolcka
häradh och Herberga sochn, hwilken qwarn
medh dess tillhörigheeter, underdånigst till
Konglig Mayestätt och Cronan i wederlagh uppdra-
ges af landzhöfdingen högwälborne Herr
Leonhardt Ribbing. Och är uthj fullmech-
tigens eller dess fougdes nährwaru, om bemelte
qwarn medh dhe flere Commoditeter på
det nogaste ransakat undersöökt.
förferdigat Anno 1687 aff
                                    Samuel Melander

    Notarum Explicatio
                                                                                    Åker        höö
Littera                                                                         tunland    kierlass
A. Öyebro gammal frälseqwarn
    Åkern till qwarnen är uthj teegh
    skiffte medh åthskillige andra hemman
    af crone och frälse, och häfdar hwar
    12:te stångh eller ahln emoth Stoora
    gården i Öyebroo by så wyda dhee
    i teegskiffte Sortera, men lyckorna
    seerskildt till qwarnen.
B. Vthj Östergierdet är mycket godh och
    bärande jordhmon af mull och leer-
    jordh mest öfwer alt, derest kan
    uthsås in alles medh den åkeren sö-
C. der om landzwägen belägen /Littera C/ till                  2          -
D. Vhti Wester Norregierdet är mest sandh-
    jordh något mullblandat, dels och
    ringa leera åth åhn, kan uthså                                        2 ½
E. Södergierdet dhe 4. åkrar som lyda
    till Öster gierdet, är bara gran NotaBene

(Texten fortsätter i spalten t.h.:)
NotaBene
    Rödh sandh och kierf jordh, kan der uthj uthså            ½
F. Engelyckan öster om engen, är nyligh uppgiordh
    af dungjordh bestående                                          }
G. Noch een åkerlycka söder om åhn, af bara sandh }     1 3/4
H. Jtem een lycka straxt der hoos af bara sandhjordh } 
    Alle desse lyckor hööra till Westergierdet och draga
    tillsammans uthsädhe 1 3/4 tunnelandh                  
J. Een åkerlycka öster om wägen som löper ifrån                   }
    Öyebroo åth Möhleby, af rödh sandh och ringa mull iblan }
K. Een lythen åkerlycka der straxt hoos af sandh                    }
    och ringa mull iblan                                                             }
L. Een åkerlycka nedre widh åhn, af bara flågsandh               }  2 3/4
M. Noch een åkerlycka wester om Möhlby wägen af              }
    bara sandh. Alla desse lyckor häfdas till Öster                    }
    gierdet och draga in alles till hopa rächnadhe                      }
    uthsädhe åhrligen 2 3/4 tunlandh                                         }        
N. Engen hafwer han i teegskiffte medh dhe andra
    grannarna, och beståå af hårdhwall, är skrin
    grässwext, kan af engen ey mehr bekomma än           -           1
O. Noch höö af lyckorna och gierdes reenarna in
    alles till                                                                        -            3
    Dess föruthan hafwer till denne qwarn altydh
    legat een engehump uthj Wysteena ägor
    som till helften är hårdhwall, det öfryga starr
    kan i medellmåttigh åhrswext blifwa in alles              -            8 
P. Betzhage som kan födha till 6 kohr, är medh
    små biörk, ahl, gran sampt små tallbuskar
    bewext
Q. Een lythen kalftompt hemma widh gården
R. Een lythen grässhaga, kallas Hörnhagan, der
    hoos en lyten kåhlgårdh
    Hafwer ringa fiskewatn i Möhlby åhn
    Andra lägenheeter inga.

(Text på kartbilden, t.v. om ån:)
Sandh och ringa mulljordh
Sandh jordh
Sandh
Leerblandat
Sandh
Sandhblandat
ler och sandh jordh
mest sandh
Ringa mullblandat
Sandh och leerblanda
Sandh jordh
Sandh
Sand
Sandh
Sandh
Sandh
Sandh jordh
leerblanda sandh

Möhlby åhn

(T.h. om ån:)
Leer mylla
lermylla
leermylla
leeermylla
leer och mulljordh
leermylla
leerjordh
leermylla
leermylla
godh leer mylla
godh leer mylla
leer mylla
leer och mulljordh
mullblandat leera
Hårdhwals engh, kallas Öyebroo Jntagan
dungjordh
dungjordh
dungjordh

Sandh jordh
Sandh jordh
Möhlby åhn
qwarn
Stugu
Engh
kåhlgårdh
kalftompt
ladugården
sandh jordh
Mest sandh gran och rödhachtigt
Torp
Torp
Betzhage till qwarnen
    medh små ahl biörk och några gran
    sampt tallbuskar
Sandh
Sandh jordh
floghsandh

Scala Vlnarum