D13_054

Geometrisk afrytningh
Uppå ett hemman Utterstorp belägit
i Walkebo härad och Nykyhl sochn
hwilkin åboo söker om förmedlingh
i anseende till hemmanets ringa ägor,
är altså afmätt till åker, engh, och
betes hage, sampt hwad mera som på
siälfwa Chartan finnes observarat;
förfärdigat Anno 1689 aff
                            Samuel Melander

    Notarum Explicatio
                                                                   Åcker    Eng
Littera                                                        tunne     höö
A. Detta hemman ligger enstackat            landh     las
    och hafwer åcker af leerjordh,
    öhrsand, skiörleera, och dungjord
    med något steen rösior på.
B. Vthsäde af Södra giärdet och bästa
    åkern                                                        2
    Noch af den andra jordmon                     1
    af tredie slaget                                          1 1/4
C. Af Norra giärdet och bestå1 åckren          2
    Af sämbre åcker                                       1
    Noch den wärsta sädesjorden                   1 ½

(Text i högra spalten:
                                                                   Åker     Eng
D. Engh som kallas Hembängen               tunne     höö
    af hård och maawall medh                    landh     lass
    måssbotten och skryn gräswaxt
    till                                                                         5
E. Engh hemma wid byn, kallas
    Kiärränghen knapp gräswäxt                                3
F. Engh, belägen nedan om
    Kåhlary ägor, kallas Ormengen
    är af starr och ringa hårdwall
    wid giärdes gårdarna bekommer                          4
    En ängsteegh kallas Sättran,
    utj andra byägor liggande
    af s...d wall till                                                     4
    Jtem ängeteegh eller hump, emillan
    Löningsätter och Sichtesboo ägor
    belägen af bara starr                                              2
    Giärdes höö af reenarne                                        1   
                                                                                 19
G. Betes haga som är tagen af hemb?
    ängen, på andra sydan om Kåhlare
    belägen, hwilckin hage kan föda
    till 8 fääcreatuur utj goda åhr,
    utj hwilkin hage är ringa
    fångh, skogh af gran, dock af
H. föga werde, till torpet Sätter-   
    stugun är 2:ne små åkerteppor
    af hård leerjord om                                7/8
    Denne torpare eller ängswaktare
    hafwer inga flere ägor
    Till detta hemman är ingen
    timmer, fång, eller wedskog
    af något werde, ey heller andra
    lägenheeter, dess utan är mer
    än hälftten af ägorna mykit
    afländes, och ungefär till 1/4
    myhl ifrån gården belägen,
    hwar af åboen hafwer en
    stoor swårheet och märkelig
    skada.
    Bondens nampn Jon Håkanson.

(Text till vänstra kartbilden, först runtom:)
Lilla Colare ägor
Sore2 Colere ägor
Öfwer gårdz ägor taga emoth
Tiättesta ägor mötha

betes backe
måsse
Engh kallas Kiärret af kiärrwall
öhr jordh
öhr jord
Öhr san
Siör jord
lera
Siör
Siör
leer
Siör kordh
lera
lera
Vtterstorp
lera
Siör lera
leera
leera
Engh kallas Hem engh af måsswall

Distancen ät intet afmätt
Emillan gården och desse tilly-
dande ägor, Emedan andra
byars ägor lööpa der emillan

(Text till högra kartan, först runtom:)
Gissmesta ägor
Kulsta ägor
Normestorps ägor stöta moth
Stora Colare tagerne
Kolare ägor taga emoth

Råsten
Joens backe hage
Måswall hump af hårdh
Torpsätter
leera
Skur lera
Hage
Skoug af kiärr gran och tall sampt biörkskogh
Engh kallas Ormekiärret
backe
Kolare ägor

Scala ulnarum

____________________
1) Fel för besta
2) Store