D13_057

Geometrisk afrytningh
Oppå ½ cronohemman Häggeboo uthi Walckeboo
häradh, och Nykyhl sochn belägit hwadh åcker, engh
skough och uthmark samt hwadh flere lägen-
heeter der till finnes, som på sielfwa Chartan
nooga observerat ähr, afmätt uthrächnadt
och förferdigat Pro Anno 1688 af
                                    Samuel Melander

    Notarum Explicatio       
                                                                               Åker        Höö
A. Häggebo är enstakat hemman och                    tunland    kierlass
    altså uthan stångetahl är förmedlat till
    halfft hemman för dess skrinna ägor
    skull, åkren består af bara sandh
    och gruuss, rödh syrsandh på som-
    bliga stellen, delss och groof öhrsandh
    på backarna, åkren är medh ganska
    mycket steenröösser och klappsten
    belagdh, är altså mycket skrin och
    odugligh åkermarck som slår mycket
    feelt och serdeless uthi torckåhr då säden
    af benneskiähl1 och örssandh bort brenner
B. Uthsädhe af Norregierdet som är fördelt
    uthi 3:ne lyckor in alles                                   3 1/8
C. Noch Södergierdet af samma jordmon           4 1/4
    Engen af starr mest öfwer alt, är med
    små fräken beblandat, delss och hårdwals
    höö widh torpet, och är engen till wid-
    den stoor. Men dher hoos mycket odugligh             
    af måssar och oduglige kierr sampt bergh
    och moorasser, af Söder engen kan uthi
D. lagom bördh blifwa åhrligit höö                    -                20
E. Dömssengen af starr och oduglig mark         -                16
F. Engh wydh Humbletorpet af hårdhwall
    är mycket steenig och skoughgången.
     Kan fås åhrligen till                                        -                4
G. Noch är åcker wedh samma torp som
    brukass af torparen, är af skrin och
    odugligh sandh och öhrjordh med bren-
    neskiähl sampt steen rössor och klapp-
    sten, kan åhrligen uthså till                              1/4
    Torparen hafwer ingen engh, wydare
    än åboen på hemmanet honom
    tilldehlar
    Gierdes höö till sielfwa hemmanet
    uthi lagom bördh                                                -            2
H. Knechtetorpet är bygdt på denne
    gårdsens ägor, och hafwer sin åcker
    och engh seerskidt widh torpet.
J. En lythen betzhage till gårdhen
    hwar uthi kan desse dragare närass
    Enär dhe brukass till detta hemman   
    Åssarp (överstruket), är skiöön betzmarrk ty uth-
    marken är temmelig till widden
(Texten fortsätter under kartbilden:)
    doch mycket bergh steengryth, liungh-
    mogar och oduglig marck, kan dher och
    hwar finnas små platzar till swedielandh,
    men den besta swedskougen är uthödd,
    till uth huus kan finnas smått timmer,
    så och något stoort talltimmer, dher och
    hwar, fångh och wedhskough hafwer
    han rykeligh, inttet fiskewatn, Een
K. lyten sqwallteqwarn som går allenast
    wåhr och hööst, humblegårdh widh torpet
L. Till Humblegårdhstorpet är några små åker-
    bytar af bara sandh och skrinjordh kan
    in alles draga                                                        ½
    Höö bergar han torpparen ringa i buskarna
    ty dhen rätta engen häfdas till Häggeboo.
    Knechte torpet är på gårdsens ägor, derest
    han syne teppor innehafwer; Men
    ännu ingen åcker af något werde
    uppfördt.
    Åssarpp ett 1/4 hemman hwilket Majoren
                                                    wellborne
(Högra spalten:)
Wählborne Herr Gabriel Gyllnståhl för
tydhen possiderar, och sig ifrån
Konglig Mayestätt och Cronan tillbytt hafwer
Betyges medh wittnen och Attester
i forna tydher wara upbygdt af
Häggebro ägor, och är ett gådtt
fierndelss hemman, och ener dhetta
är kommit ifrån bohlbyn hafwer
hemmanet Häggebo blifwit för-
medlat, emedan dhet för fult
hemman icke kan bestå sedan
ägorna ähro dhes ifrån.
Höölasstahlet kan berächnas till 1 ½
af desse kierlass på een Stockholms
parm.

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Hårgh sochn tager emot på dhenne sydan
Ycke ägor taga emot dhenne sydan
Åsarp ägor taga emot
Råsten
Wyse
Wysse
Horn skiähl
Tall skough mark
tall, gran och 
och Humbletorp
gran sampt tall skough
Engh
san jordh
Engh
san jordh

Tall gran biörk och ahle skough
Bets hagen
Knechte torp
Engh
San
Biörk skough
fälla är på begynt att huggas
Stort kiär och måssa
Gran, tall, biörk och ahlskoug
gran tall biörk och ahl skough
gammal fälla
Mossar och kiär
Qwarnstellen
Gammal fälla
Sämbss engen som är mehrendels stoor

Måsar och odugligh mark medh ungh
skoug af gran, tall, biörck och ahl skough
Måsse
Måsse
San jordh
Måssa
Biörk och ahl skough
Häggebo
Sandöhr med mycket sten rössen
Sand jordh med mycket steen
san jordh
Ungh skoug af tall, gran biörk och ahl
Bergh
Bergh
Ny fälla

Höga bergh
Oduglig marck af bergh och moorasser
Kalfhage
kier engh
Tallen moo
Gran och talle skogh
gammal fälla
Tall, gran biörk och odugligh mark
ahl skough
Wysare

Scala Vlnarum

___________________
1) Egentligen brenneskiähl