D13_059

Geometrisk afryttningh oppå

1 1/4 hemman i Krångesta by och Gammal-
kyhl sochn, hwilka till Konglig Mayestätt och Cronan
hembfallne ähro, hwadh åcker, engh, skough,
och uthmark der till finnes, medh hwadh
mehra som på sielfwa Chartan observerat
ähr; Afmätt och förfärdigat Anno 1688 aff
                                        Samuel Melander

    Notarum Explicatio
                                                                                Åcker        Höö
Littera                                                                     tunelandh  kierlass
A. Är Krångesta by bestående af 7. hem-
    man, hwar medh desse begge hemman
    liggia i teeghskifftye uthi ett stycke, och är
    1/4 hemmanet inthet uthstakat uthan
    allenast uthi några fåå skifften består lyka
    medh dhe andra fierndels hemmanen
    i byn af 2:ne stenger i fullt skiffte
    dher emoth det heela hemmanet hafwer
    6 stenger, ty kan det lilla hemmanet
    icke bestå för halfft. Samma lilla gårdh
    är Neder Ruthen och obebygdt
B. Åkeren så wähl till heela byn som
    desse gårdar beestår i Södergierdet af
    leermylla ungefer till fierdedelen
    dhet andra är leer- dunghjordh och öhrsandh
    på dhe högsta åkerlyderne, derest och fins
    något steenröössor jordfasta steenar och
    klappsten, hwilken sandhöhr ähr mechta swek-
    sam och serdeles i tillstötande torckåhr
    Dungjorden är och skrin och slår offta feelt
    Kan till begge gårdarna uthi detta gierde
    uthsås 14 tunnor                                                       14
C. Uthi Norregierdet medh Söder lyckan och
    en åcker Wester lyckan, hwilket gierde
    och lyckor är af samma jordhmon
    som dhet föregående, och kan tillhopa
    af alla 3:ne draga åhrligit uthsädhe till 12 tunnor    12

    Engen af maawall till största dehlen, dhet
    andra är starr och hårdhwall, och är medell-
    måttig bährande undantagandes By ängen
    hwarest är skrint grässwext, bekommer
    åhrligen uthi lagom bördh till den fulla
    gårdhen och fierdedels hemmanet af
D. By engen på 4 teegar och spiell tillhopa
    2 lass.
E. Lilla Wången på bådha sydor om åhn
    16 tegar och spiell    8 kierrlass
F. Uthi Stoora Wångs Engen 11 tegar
    och spiel

(
Text i högra spalten:)
    tillhoopa blifwer                                                     -            24
G. Af engen som kallas Öhna och är 7 teegar
    och spiell blifwer                                                    -            16
H. Wester Engen är af ganska oduglig gräss-
    botn och hefdas understundom till
    betsmark, är intet aftagen för dess oduglig-
    heet skull, kan i goda åhr gifwa till                        -            2
J. Af gierdet och grässtomperne in alles
    åhrligen                                                                  -            5 
    Noch andra engehumpar som i denne
    byss enger ligga, och är den besta eng slätten
    i Stora Wången; desse humpar häfdas
    till andra hemman nembligen
K. Tyskegården i Wäster Krångesta åhrligen
    af sin hump                                                             -            12
L. Drättinge humpen till Drettinge by
    åhrligen till                                                             -            3
M. Regementzskrifwaren Swarttens hump till          -            6
N. Swen i Lilla gården i denne by hafwer och
    een hump som dhe andre grannarna
    hafwa intet emoth, kan bekomma
    hwart åhr till                                                           -            12
    Noch är på denne byss ägor een engehump
    som lydher till Preste gårdhen, dher på
    kan åhrligen fås                                                       -            11
O. Beetzhagar till heelgården som kan föda
    uthi lagom godh åhrssgång 10 nööth.
P. Noch een lythen skoughgången hage och der
    hoos steenig mark, till 1/4 hemmanet som
    kan föda åhrligen 2 nööht, dhesuthan
Q. hafwer åboen sin andehl utji dhen bets-
    hagan som heela byn bruka tillhopa
    till ökerna.
    På uhtmarken är till denne by gådt muhl-
    bete till all byssens boskapp.
    Skougen af tall, gran, biörk och ahl
    hafwa något timmerskoug till uthuuss
    tienligh, löfskoogh fins och ringa.
    Fiske i Lilla åhn mest af krefftor,
    bruka och i en siöö, då fiske leeken påstår
    dock af föga werde, emedan dhe hafwa
    lyten strandh.
    Stoora gården åcker i Södergierdet                    10 ½
    Noch af dhet Norre                                               9
    Engh till                                                                -            41
    Till 1/4dels hemmanet åcker                                3 ½
    Norregierdet                                                         3
    Engh till                                                                -            14
    Kierrelass tahlet kan undgiefeer till 1 ½
    kierra gå på een Stockholmisk parm.

(
Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Unnersta ägor mööta
Gammelkyhl Prestegårds ägor mötha
Swysta ägor mööta på denne sydan
Wäster Krångesta ägor denne sydan taga emoot

Leer jordh  
Oduglig backa af liungmarck,
medh små gran och eenebuskar
leerjordh
leermylla
leera
sandh
sand
Leermylla
sandh och mull jordh
sandjordh
sandh
sandh
leer och sandh
leer
leer
leer mylla
leer mylla
Öhrsandh
sandhiordh
öhr sandh
Krångesta by
Engh
sandh
Engs maa hefdas till betsmark
Dungiord
leer iordh
leeriordh
leer jordh
leer iordh och mull
leeer jordh
dung iordh
leer och dung iordh
leer
leer iordh
backe och betsmark
leera
Mulljordh
leer jordh
leer iord
leer jordh
leerjord
lär jordh
leeerjordh
leera
leeriordh
leerjordh
leerjordh
leera
leer jordh
dung jordh
dungh jordh
Lilla Wången Mawals engh
Lilla Wången hårdwalls engh
Maawals engh
Små skough af graan och tall
Maawals engh kallas By Engen medh små buskar
Betz hage till största gården
Betz hage till dhe andre gårdarna
Lillegårds teegh
Reyementskrifwaren Swarttens teegh
Drettinge byss teegh
Tyskegårds teegh
Betzhage till dhe andre gårdar eller Lilla Boolet
Kallas Stoora Wången
Skougs backe
Skoug
Skougs backe
Maawals Engh
Betz hage till dhe andra gårdarna
Bets hage till det fulla hemmanet
Skiönt bete af sundh mark medh ahl-skoug uthi
Maawals engh till heela byn som kallas Öhna

 Scala Vlnarum