D13_062

(Kartakt i flera delar:
D13_060 Baksida
D13_061 Kartbild
D13_062 Text Notarum Explicatio
)

Geometrisk Afrytningh
Oppå ett hemman i Walkebo härad och Gam-
malkyhl sochn och Åndebo by belägit, hwilkit
hemman är reducerat från Landrådet wälborne
Herr Mathias Stakelberg och i anseende till
dess skrina ägor sökes förmedling; är altså
dess ägor till åker, ängh, beteshagar och uthmark
noga afmätt, förfärdigat Anno 1689 af
                                            Samuel Melander

    Notarum Explicatio
                                                                                åker
Littera                                                                     tunneland    ängh
A. Åndebo by består af 3:ne lyka hemman,                               höö
     hwilka hafwer åker och skiörleera, öhrsand                         Lass
     och flåttsand, med steen rösor i Norregiärdet
    är således till denne by sweeksam åker
    särdeles i torkåhr.
B. Uthsår i Norregiärdet på detta hemman                2 7/8
    Uthsäde af sämsta åkren i dätta giärdet                 1
C. Södra giärdet af leerjorden                                    2 3/4
    af det andra slaget                                                  1
D. Stoorengen mästedeeles af starr blifwer
    på 6 teegar och 2 humpar                                        -            13
E. Af Badstugu ängen, hård och maawall
    på 9 teegar                                                               -            2
F. Af Hultzhumpen som är hårdwall                           -            2
G. Engen som kallas Hägnen af starr och ringa
    hårdwall                                                                   -            1
H. Bergsängen af skarpen hård- och fnuggwall          -            1 ½
J. Giärdeshöö åhrligen                                                 -            1 ½
K. 2:ne små betes eller kalfwehagar kunna begge
    föda till 2 koor
L. Vthmarken till byn är medellmåttig stoor,
    män mykit oduglig af berg, steengryth och
    morasser, skogen af tall mästedeehls,
    hafwer något timmerskogh med nöd-
    torfftigh fångh och wedebrand knapt muhle-
    bete effter det är mykit liungmark.
    Humblegård till wiste ½ lispund då gode
    åhr infalla. Hafwa intet fiskewaten.
M. 2:ne små torp på ägorna, hwar af det ena är
    knechten tillhörigt. N. En Disputerligh
N. platz emällan Åndebo och Biörkhult.  

_______________________________

(Text på högra sidan, hör till D13_063:)

23.
Häggebo
Walkebo härad
Gammelkyl sochn