D13_063

Geometrisk afrytningh öfwer
ett cronohemman belägit utj Walkebo härad
och Gammalkyl sochn Häggebo benembdt,
hwilkit hemman från Landtrådet wälborne
Herr Stackelberg reducerat är, och nödwändigt
betarfwad förmedlingh. Hwad åcker, ängh
skogh och uthmark der till finnes, som alt af
siälfwa Chartan finnas kan, amätt1, uth-
rächnadt och förfärdigat Anno 1689 af
                                                Samuel Melander

    Notarum Explicatio
                                                                                                        Åker     Ängh
Littera                                                                                             tunne     höö
A. Häggebo enstakat hemman som häfdar åker af ringa                landh     lass
    mullblandat sandjordh på sombliga ställen, deehls och med
    leerblandat sandh till största deehlen, och är något
    syrsand iblandh med steenröör, jordfasta steenar och klappe-
    steen beblandat.
B. Vthsäde af Östergiärdet tillyka med Lyckan af bästa jord-
    mon                                                                                            2 ½
    Nock af den sämbre                                                                   1 5/8
C. Åcker af Wästergiärdet tillyka med de andre små lyckor-
    na af bästa jordmon                                                                    2 1/4
    af den sämbre                                                                             1 1/4
D. Stora ängen mäst af hårdwall, och ringa starr wid bäcke-
    gången, är ganska skrin och ringa gräswäxt, sampt
    myckit skoghgången och steenigh wall, kan åhrligen
    utj medelmåttig börd bekomma                                                   -            12
E. Lillängen mäst bara starr, och ringa gräswäxt, bekom-
    mer i lagom bördh                                                                        -            6
F. Nock giärdes höö af hårdwall                                                       -            3
G. Hafwer en beteshage till sine ökar och någre koor,
    den öfrige botzskapen hafwer han på uthmarken,
    hwilkin är mächta litin.
H. Häfdar fång och små timmerskogh af gårdzens en-
    skylte ägor.
    Ringa fiskewaten i 2:ne små giöhlar eller siögar.
    Andra lägenheeter inga.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Gremstorp ägor taga emot på denne sydan
Alwyka ägor taga emot
Älfwessbo ägor
Kiörkemarken möter

Skogs-backe
Stoor ängen af hård- och kiärr wall
hård wall
wysare
horn skiähl
moar och bergh
San
leera jord
leer
ler mylla
leer mylla
syr och leermylla
af kiärr wall
mylla
san jord
mylla
Häggebo
leer mylla
hage
leer mylla'kiärr äng
san jord
Koohagen af tall gran biörk och ahle skough
moar och berg
moar och berg
Gran-siöskiähl
Lill-ängen
Måsse
Måse
Hallerass skiähl
Eglepotten Lacus
Gransiön Lacus

Scala ulnarum

____________________
1) Egentligen afmätt