D13_065

Geometrisk afrytningh
oppå ett cronohemman utj Walkebo
härad och Gammelkyl sochn och Blakstorp
byy belägit, hwilkin gård är Reducerat
från landtrådet herr Stackelberg och  be-
giärer förmedlingh, derföre effter
ordres af mätt till åcker, ängh, skog,
betes hagar och all annor tillydande
härligheet som på sielfwa Chartan fins
beskrifwit, afmätt, uthrächnat och för-
färdigat anno 1689 af
                                Samuel Melander 
 
                                                                          Åcker      Ängh 
    Notarum Explicatio                                    tunne       höö lass
                                                                          landh
Littera
A. Blackstorp, hemmanet är belägit
    uti Blackstorp by i for och wad medh
    2:ne andra hemman, som bestå af 4 ½ stång
    hwardera, och detta hemman hafwer
    5 stänger, Jtem een otting som häfdar
    1 stång och 4 alnar, åckren till heela byen
    består af leerjord, dungjord, skiörlera
    och sandöhr på åtskillige ställen med sten-
    rör, dehls jordfasta steenar och något klap-
    pesteen på somblige stellen, kan till 2ne
    deehlar skattas af den battre och trediee
    dehlen af dhen sämbre åkren, uthsäde
B. af det Östra giärdet som är i twen-
    ne stycken deelar fördelt in alles                    8 ½
C. Noch af Wästra giärdet åhrligen                    7 ½
D. Stoorängen är merendehls af kiärr och
    syrwall med ringa hårdwall på somblige
    ställen, är deehls skrin gräswäxt, kan
    i medellmåttig hööwäxt bekomma af
    22 små tegar och spiäll tillhopa                        -            6
E. Denne by hafwer och een strydig ängh utj
    sin possession Horstkierret wyd nampn
    derest denne åboen af starrhöö på 6 små
    tegar och spiäll                                                  -            2
F. En ängh kallas Myran mäst af starrhöö
    bekommer på 5 tegar och spiäll på detta
    hemmanet                                                         -            2
G. Nock af Lamhagen 2:ne små tegar                  -            1
H. Af Ärtthagen som består af kiärr på 3
    teger små                                                           -            ½

(Text i spalten uppe t.h.:)
                                                                        Åker        Äng
J. Af giärdet och tompterne                            tunnor      las
     hardwall                                                        -            4
    Hafwer ingen uthmarck
    utom hanck och stöör utan
    beteshagar
K. En beteshage som kan föda
    till 3 nööth eller 4 och kal-
    las Hättan.
L. En litin kalfhage
M. Noch en beteshage kallas
    Steenhagen föder 3 nööth
    hafwer ingen fång eller
    wedeskogh, utan måste
    sådant kiöpa af sine gran-
    nar och andra byar.
    Humblegård till 40 stenger
    Andra lägenheeter fins intet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Brånsta ägor
Härsswallen
Lillorps ägor
En cronohump
Blackstorp byss-hagar
Tillor ägor
Tiusta ägor möta
Ennetorp ägor taga emot
Högstorp ägor möta på denne sydan
Winneberga ägor taga emot

En strydigh plats som kallas Horsskiärret
Steenhagen godt muhlebete
(Text vänstra delen av kartan:)
Den andre grannens hage
Erichs ängs-kiärr
Kalfhagen
den andra gårdens hage
Ärt-hagen
ör-jordh
san jord
flåt-san-jord
betes wall
leer-jord
leera
leer öhr
leera
Ängh kallas Myra af kiärrwall
måse
bergh
dungh jordh
dung jord
(Mittpartiet, åker:)
leer-jord
leera
leer jord
leer
ör jord
leer
leera
leera
jord
dung jordh
leer jord
leer jord
dung jordh
leera
leer jord
leera
leera jord
leera jord
leer
Blacketorp by
leer jord
leer jord
(Text t.h.:)
Storängen wyd nampn af kiärr
mehrendehls af något hårdwall
Erichs hage kallas Hätta
lamb-hage

Scala ulnarum