D13_067

Geometrisk afrytningh
oppå ½ hemmanet i Skillinge by
/uthi Walkebo härad och Gammelkil sochn/ hwilckit
söker förmedling, är altså alla ägorna af-
mätte, både i åker, ängh, och beteshagar,
uthrächnadt och förfärdigat Anno 1689 af
                                            Samuel Melander

    Notarum Explicatio
                                                                            Åker              Engh
Littera                                                                 tunneland      höö
A. Detta hemman ligger i teegskiffte med                                Lass
    2:ne andra hemman, och är halfwa
    gårderne i byn, äro på 2 alnar när lyka
    stora medh denne.
    Åker i denne by består af leer och något
    dungjord, och är föga mer än hälfften
    af medellmåttig bärande jord.
B. Vthsäde af Södergiärdet och bästa åkern         4
    Dito af den sämbre                                            2
C. Vthsäde af Norregiärdet och den bästa
    jordemon                                                           4 ½
     Nock af den sämbre åkren                                2   
                                                                              6 ½
D. Engh är mäst af hårdwall, är mager och
    skrin gräswäxt, kan på Stoorengen
    utj lagom börd bekomma af 16 små
    teger och spiäll tillsammans                              -                7       
E. Engh kallas Låckehagen af hårdwall
    skrin gräsmark bekommer                                 -                4
    Nock giärdes höö                                               -                2
F. Betes hage som kan föda till 3 nöth

(Högra spalten:)
    der uti ringa skogh, till smått fång och weed
    dugligh hafwer ingen uthmark, ganska
    ingen utmark eller bete, utan måste
    alt leya annorstädes
    Intet fiskewaten eller andra
    lägenheeter.
    Vtj denne by är intet richtigt
    stångetahl.

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Önnersta ägor mötha
Gammelkyhls ägor möter
Brånsta ägor
Winneberga ägor
Skillinge wall gata
Skillinge bys
Skista ägor taga emoth

hård wall
kallas Stoor ängen af hård-wall
leerjord
leera
leer jordh
leer jord
leera
leer jord
leer jord
dung leera jord
leer jord
leer jord
Skillinge by
Äng kallas Låkhagen af hårdwall
torp
Den andre grannena hage
Koohagen af liung mark

leer jord
leer jord
leera
leer jord
lera
leer jord
dung
dungh jord

Scala ulnarum