D13_069

(D13_069 innehåller kartbild och del av
    texten Notarum Explicato
D13_070 innehåller resten av texten
)


Geometrisk afrytningh oppå
ett gammalt frälsehemman i Walkebo
härad, Rakery sochn och kyrkioby, hwilkit
hemman wälborne fruu Maria Schörnefelt
tillyka med ett annat hemman, underdånigst
i byte till Konglig Mayestätt och Cronan opdrager
emot Åsarp herregård, är altså föregående
Hakery gård aftagen till åker, äng, skog, och
betesmark, med hwad mehra som på siälfa
Chartan finnes wara observerat, afmätt och
förfärdigat Anno 1689 af
                                     Samuel Melander

     Notarum Explicatio
                                                                            Åker
Littera                                                                 tune    Ängh
A. Dätta hemman ligger i teegskiffte med         land     höö
    4 andra hemman, deehls frälse, dehls                         lass
    crono, och häfdar i byemåhl 4 ½ stång
    proportion, åkren till denne by består
B. i Östra giärdet af leerjordh till 3 deeler-
    na, och det öfrige af skrina skiörlera
    hwilkit är mykit illack och swecksam
    åker, uthsäde af den medelmåttige
    leerjorden                                                        6 ½
    Nock af den sämbre åkerjorden                       3   
                                                                             9
                                            NotaBene

(Texten fortsätter på D13_070)

(Text här på kartbilden, först runtom medsols:)
Qwarnens ägor
Lille Greby ägor taga emoth
Oplunda ägor taga emoth
De andra grannars hage
Greby ägor
De andra grannas hage
Bysens betes mark
Första ägor taga emot på denne sydan
En qwarns ägor möter

(Text t.v. om byn:)
siör jordh
leer jord
leer jord
godh leera
leer jord
Siör jordh
leer jordh
leer jord
leera
En disputerlig platz
leera
leer jord
leer jordh

Rakery by

(Text t.h. om byn:)
Leera
leer jord
ängh till byen af stegg-wall
leer jord
leera
leer jord
Kyrkia
lera
leer
leer
leera
mill jord
leer jord
leer jordh
sanjord
leer jord
leer jordh
leera
godh leera
stark mylla
leera
leer
swart mylla
(Text på ängarna t.h.:)
Engh kallas Stoor engen till heela byen af hardh wall
Ängh kallas Lill-ängen af hård wall till heela byn
den andra grannens hage
hage betes
dee andra grannas haga
Swynewall till heela byen
Uplunda agor taga emot på denne sydan
Uplunda herregårdh
Peers hage godt betee
Nilsess dehl kallas Hästhagen
den andra grannens beteshage
Nielses betes hage
Skogh af gran
den andre grannens hage
Träskehagen

Scala ulnarum