D13_070

(Kartbilden och del av texten Notarum Explicatio
 finns på D13_069.
Här på D13_070 fortsätter texten:
)

                                                                        Åker   
C. Wästra giärdet är sämbre till jordmon       tunnelandh    Ängh
    och nästan halfparten af biörk- och                                   höö
    flottleera som är ganska sweck-                                        lass
    sam åker, serdeles i torkåhr
    Uthså på den bästa åkren                                5
    Noch af den andra eller sämbre åkren            4   
                                                                            9
D. Eng kallas Stoorängen af skrin och
    illak hård och fnuggwall kan af 12
    teegar och spiäll åhrligen bekomma                                   3
E. Lillängen af hårdwall och bördigare
    bekommer på 9 teegar                                     -                 10
F. Noch äng kallas Tråskhagen                            -                  1 
    Noch giärdeshöö, tillyka med ett ängstycke
    af hagen tagit                                                    -                4       
                                                                                              18
G. Hästehagen med små granskogh
    der utj är godt muhlebete och kan föda
    till 4 eller 5 koor. Der utj en beteshage
H. kallas Stoorhagen med skog uti föder
    6 koor, dessutan en litin uthmark
    till byn med små gran och tallskogh på,
    hafwer något fångh skog sampt
    nödwändigt muhlebete. Humblegård
    till 60 stänger. En litin åå löper
    uthmed byn, män hafwer intet
    fiske som kan rächnas, utan allenast
    några små giäddor om wåhrtyden,
    Jnga andra lägenheeter.

_________________________
(Text på högra sidan, hör till nästa kartakt D13_071
och D13_072:
)

27.
Åsarp herregård med
de teegar i Bankebergsby
Walkebo härad
(Texten avskuren, men bör vara:)
Wickensta sochn