D13_072

(
Kartakt i två delar: D13_071 kartbild
D13_072 Text Notarum Explicatio
)

Geometrisk afrytningh
öfwer Åsorp herregård, så wähl dhe ägor som
een skylte häfdas, som de ägor hwilka ligga i
teegskiffte med Bankebergs by, och såsom wälborne
fru Anna Schiönfelt nådigst effter låtit är
detta säterye emot iämpgott wederlag sig tillbyta
altså är om dess godheet i åker, ängh och betes-
hagar noga ransakat, som af siälfa Chartan
widlyfftigare är till att finna, afmätt, uth-
rächnadt och förfärdigat Anno 1689 af
                                           Samuel Melander
                                                                                Åker
     Notarum Explicatio                                         tunnland   Angh  
                                                                                                  höö
Littera                                                                                       Lass  
A. Åsarp herregård är till en deehl een-
    stakat, hwars åker på den södre sydan om åhn
    består af hård leera, och ringa skiörjord,
    och enär leerjorden blifwer wählgiödt
    och häfdat är den medellmåttig bä-
    rande.
B. Uthsäde af östergiärdet och leerjorden                6
    Noch af sämbssta skiörjorden                              3    

                                                                                                   
9
C. Wästergiärdet af leerjorden                                            7
    Noch af den sämbre                                                        5   
                                                                                           12
    Åkren som i Bankeberg ligger består
    utj 2 teegar i hwart skiffte dess natur
    af leermylla, leera och något dung-jordh
    sampt skiörlera på många ställen,
D. Åker af bästa slaget                                        5
    Jtem af medellmåttig jord                               3
    Af den sämbsta åkren                                      4   
                                                                            12
E. Af Wästergiärderne och den bästa åkren        5
    Af den medellmåttige                                      4
    Dito af den sämbre                                          5 1/4
                                                                            14 1/4
F. Engen oppom Bankebergs by består
    af ganska skrin och kiärf hårdwall
    är fuller något stor till widden, män
    många stycken som intet slåss, för dess
    oduglige grässwäxt blifwer i lagom bördh        -            4
G. Noch hemma wid Åsarp, af ängen
    gräshagan och tompter alt af hårdwall
    bekomma in alles                                              -            15
    Är altså till denne gård mykit
    ringa hööbohl.

(Text i högra spalten:)
                                                                            Åker
H. En beteshage med biörkskogh utj, män        tunnland   Äng   
    föga bete, kan föda en eller utj                                       höö
    mykit goda åhr 2 koor.                                                   Lass
J. Dito en hage som kallas Bergshagen   
    kan föda till 4 koor åhrligen
K. En beteshage på andra sydan om Bancke-
    bergh, kallas Koohagen med granskogh
    utj, är godt bete och kan föda till 6 koor.
L. Dito een beteshage dher straxt hoos, kallas
    Lilla Skogshagen, kan föda till 3:ne koor åhrligen
    Hafwer ingen utmark af något wärde
M. utan allenast en litin bergsåhss på
    andra sydan om Koohagen.
    Jngen humblegård ey heller fiske-
    waten af något wärde, oansedt Lilla
    åhn rinner igenom ägorna, är der
    utj intet fiske som kan rächnas för
    fiskewaten; ringa fångh och wede-
    skogh i hagarna, andra lägenheeter
    finnes intet.

    Stångetahlet i Banckebergh
                                                                Stänger
    Åsarp 2:ne bohl                                    5
    Niels Månson gammalt frälse              4
    Peer Swensons änkia om 2 ½ alner     3
    Månses gård är crono                           3
    Erichs gård är frälse                             3 ½
    Ryttar- eller Giästgifwaregården         7
    Sohlmark rusthålld som hafwer
    sin åker i teegskiffte med Banke-
    bergh i det östre giärdet                       6