D13_075

(Rubrik:)
Geometrisk affrythning
    öffwer
Gåhlsta byy; belägen j Hanekins
härad och Slacka sochen Affmätt Anno 1692 aff

     Notarum Explicatio

Numero                                                                                    Tunnor Cappar Lass
1. Gårdsens byggningstompt, humblegården
    till detta hemmanet aff intett wärde
2. Een tompt wedh gården hwar aff bärgas höö aff hårdwall        -        -            2

    Åckern j Norra giärdet beståår aff fyra jordmonner
3. Sandmylla                                                                                  2        3 ½
4. Meddelmåttigh leera något grund                                              5        17
5. Skiörleera                                                                                   1        27 ½
6. Dungjord                                                                                    5        2

    Åckern j Södra giärdet aff siuu jordmonner
7. Sandmylla                                                                                   1        18
8. Meddelmåttigh leera något grund                                               2        8
9. Öhrjordh                                                                                      1        28
10. Syrsand                                                                                      1        25
11. Flåth leera                                                                                  -        28 ½    
12. Röö leera                                                                                   -        27
13. Skiör leera                                                                                 3        11 ½

(Text i högra spalten:)
Numero
14. Aff ängen ny upptagen åcker och aff skiörlera                        1        8 ½
15. Denna gårds andeel i twenne lyckor som aff
    uthmarcken opptagne äro
    dess jordmon aff öhrjord mycken grund,
    hwilcka elliest till föga kunna
    beräcknas dess innehåll aff                                                        1        17
    Åhrligit giärdeshöö                                                                    -        -            2 ½

    Ängarne
16. Stoorängen aff tufwigh mååssblandat mager hårdwall
    på denne gårdens andeel                                                            -        -            6 ½
17. Lillängen aff god hårdwall                                                       -        -            6

18. J Twerbreds hagen är denna gård tillsammans med heela byen rådande
    Elliest aff ringa bethe och ingen skough.
19. Uthmarken häffdas aff denna gårdh samfält med heela byen, som elliest
    är mycket lytten och af ganska ringa bethe och ingen skough, allenast med
    några småå ehnbuskar bewäxt.

    Inga fleera lägenheeter till denna gårdh.

    Dee andra hemmanen med sine stångetahl á 5 allner stångh
20. Oloff Larssons gård i byymåhl om                   2 stänger
21. Niels Börgessons                                               2 1/10
22. Frälsse gården som Jöns Larsson åboer            8
23. Jöns Nielssons gårdh                                         5 ½
24. Hans Bengtssons                                               3
25. Frälsehemmanet som Hans Larsson
    åboer                                                                    2 ½
26. Cronohemmanet som Jöns Erichsson åboer      2 ½ 

    Byssens åcker j Norra giärdet Littera A.
    Södra Dito Littera                               B.
    Byssens åckertäppor Littera C.
    Betheshagarna till byen
    Littererade med D

(Text till kartbilden, först runtom medsols:)
Giärsta ägor stötha emoth på denna sydan
Kåporp ägor mötha
Boo-orp ägor taga emoth
Landboo ägor möta här
Jtem Nattesta skough möther
Nattesta ängh möther
Bergia ägor taga här emoth
Änn Laglunda och Haddorps uthiord möter
En skatte jordh till Laghlunda och Haddorp
Frösta ägor mötha här

Bettes wall med småå ehne skoug bewäxt
Norra giärdet
Bergh
Engwall
Enghwall
Gåhlsta byy
Enghwahl något tuffwigh
Syländ och sanck wahl
Knechtetorp
Heel sydh sanck och odugligh mark
med småå ehnbyske bewäxt
Lill-ängen
Lind wahl
Lind wall
Lilla Gåhlsta
Södra giärdet
Bettess hagar
Smååbiörk
Småa biörk buskar
Een bettes hage till uth marcken lagdh
Byssens uthmarck med småth ehnbyske och ringa bethe
J forna tyder warit åcker men för dess mager heet skull ödelagdt
Gammal åckerlynda till uthmarken lagdt
Steen
Steen
Steen

Tweerbredz hagen
Linda med en byske
Backe medh några eckar
Släät plaan
Stoor ängen
denna dehl med smått enbyske bewäxt

Scala ulnarum
Anders Nillsson    Andrei Mörn