D13_077

Geometrisk afrytningh
oppå ett halfft gammalt frälsehemman
i Möreby by och Skieda sochn belägit,
hwilkit Majoren wälborne Herr Gabriel
Gyllenståhl försålt till hans nåde
Landzhöfdingen högwälborne Herr
Erich Lovisin; och nu sedermera
till Konglig Mayestätt och Cronan opdrages;
hwad åker, engh, skough, och betes-
mark der till finnes, med hwadh
mera notabelt, som på siälfwa
Chartan finnes observerat afmätt
uthrächnadt och förfärdigat Anno
1684 af
                            Samuel Melander

    Noatrum Explicatio
                                                                Åker    Engh
Littera                                                    tunne    höö
A. Möreby by bestående af 3:ne            land     Lass
    gårdar, hwilka ligga utj teeg-
    skiffte med Giällringe, hwar
    ibland detta hemman hafwer
    sin andeehl, bestående af 8 stän-
    gers proportion, der af 2:ne utj
    Mörby, och 6 utj Giällringe be-
    lägne äro, åkren består till he-
    la byn af leer jord, medellmåttig
    god såsom och något dungjordh,
    och ringa ör på backarna widh
    Giällringe, deehls och något
    spykeleera på somblige ställen
    af den bättre åkren är treedeelar
    eller 1/4 dehlen af den sämbsta,
    hwilkin jord är weksam
    och skrin, detta hemman hafwer
B. uthsäde hemma wid Mörby
    af Norre giärdet                                    3
C. Noch af Söder giärdet med lyckan      4 ½
D. Af Giällringe Norrgiärde                     2 ½
E. Dito af det Södra                                  3 ½
    Giör åhrligit uthsäde
    af den bästa åkren                                4 ½
    af den sämbre                                       2   
                                                                 6 ½
    af andra åhret och bästa åker-
    jorden                                                    5
    den sämbre                                            2   
                                                                  7
(Text i högra spalten:)
F. Engh kallas Ehlekiärs engen
    mäst af starr undantagandes
    någre såtar hårdwall, bekomma
    i lagom wäxt på 21 teegh
    och spiäll                                              -            8
G. Jtem en ängh Skräpp ängen
    kallat, hwilkin lyder till detta
    hemman och Giellringe, bestående
    af starr, och öfwerlupen med
    måssa, bekommer åhrligen af
    7 teegar och spiäll                                -            6
    Hafwer een ängehump, något
    utom ägorna belägen, dher
    emot dhe andra grannarna
    hafwa sin andehl, består af
    kiärr och blifwer åhrligen
     till 2 eller 1 ½ kärrlass                        -            1 ½
    Noch af engehump utj Orlunda
    ägor mäst af starr får åhrligen               -            2
H. Af giärdes höö till                                 -           2
J. Beteshage wid Giällinge som
    kan föda till            4 koor.
K. Betes eller kalfwehage wid
    Mörby till någre kalfwar.
L. Vthmarken är en stor måssa
    derest Mörby och Giällringe
    hafwa sitt muhlebete till
    nödtorfften.
    Denne åbon hafwer humble-
    gård till några ...?

    Stångetahlet   
Hemman                                            Stänger
½ Bytes hemmanet Möreby                   2
    Nock i Giällringe                               6   
                                            Summa       8
1. Skattegården hafwer
    utj Mörby                                           2
    hemma utj Giällringe                        12   
                                          Summa        14

    Giällringe stångtahl är                      18
½ Ryttaregården utj Mörby                   5
1 frälsehemman Mörby                         7
    Nock det som bytes hemmanet till
    kommer                                             2
    Skattehemmanet hafwer i Mörby      2

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Haddorp ägor
Ordlunda ägor stöta emot på denne sydan
Orlunda ägor
Dommestorp ägor
Siämnge ägor möta
Giälringe skattehump
Warsätters ägor
Kullesta ägor emoth på denna sydan
dungh jordh
dung jordh
jordh dung
dung jordh
leer jordh
godh leera
leer jordh
leer jord
leera
leer jord
leer
Äng kallas Ähle-kiärret till heela byn
    af kiärr äng mäst kiärr äng
hård wall
Mörby by
mull leera
godh leera
hård wall
Larsass kalf haga
leer jord
Dee andra grannas hagar
(Högra halvan av åkern:)
stark leera
lera
leer jordh
mull blan-dat jordh
linda
linda
stark leera
godh leera
linda
linda
leera
leer

ängs maa
häradzskrifarens flått
linda
leer
leer jordh
linda
leer jord
öhr
leer
öhr
linda
Giällringe gårdh
kiärräng
sand wall
leer-jord
Granstorp
äng som strydig grannana emillan
skog måsa kiärr
kiärr
hård wall
stark lera
stark ör jordh
leer jordh
betes backe
leer
leer jordh
Bysens uthmark är een stoor måsse
hollme
kiärr
kiärr wall
backe utaf ene buskar
Knechtetorps lycka
torp
dee andra grannas hage
Larss Giöstesonss betes hage godt bete
Betzmark

Scala ulnarum