D13_080

(Rubrik:)
Geometrisk afrittning
öfwer Allguwy by, belägin i Hanekinds
häradh och Kaga sochn, afmätt Anno
1692

    Notarum Explicatio

Numero                                                          Åcker           Eng
    Emädan denne by är i tegeskip-         Tunnor Kappar   Lass
    te tagen, af hwilken fyra chrono,
    och 3 frällsse, hwars nampn på
    Chartan befintelige äro, som j te-
    goskipte tagne äro, nembligen
1. Anders Jonsons hemman 1. chrono
    dennes tegar äro särskildt af-
    mätte.
2. Håckan Larsons hemman 1 chrono.
3. Måns Ericksons hemman 1. chrono.
    Desse 3:ne chronohemman äro lyka
    store i alle ägor.
4. Oluf Werres hemman 1. chrono.
    hwilkens tegar ock särskilt
    afmätte äro
5. Jöns Nillsons hemman 1. frällsse
6. Jon Jonsons hemman 1. frällsse
7. Nills Arfwidsons hemmanet 1. frälsse
    Dhesse senare 4 hemman, haf-
    wa i alla förmåhner lyka
    Desse 7 hemman hafwa ingen
    humblegårdh anlagdh.
8. Håkan Larssons kalftompt, hwilken
    något sidländt är, den han ey an-
    nat än till bethe brukar.
9. Månses Erssons kalftompt, af sam-
    ma natur som näst föregående
10. Nils Arfwedssons tompt är af lyka
    godheet som näst öfwerstående.
11. Jöns Nilss tompt är och af lyka
    natur.
12. Oluf Werres tompt, är till jorde-
    måhn ock lyka.
13. Jon Jonss tompt är som desse före-
    gående.
    Emoot desse tompter hafwer Anders
    Jonsson sin dehl och tompt till åc-
    ker upgiordt, emädan hon är nå-
    got högländt.

    Store giärdet
    af 4 slags jordhemåhner
14. Till Anders Jonsons gårdh af sandblan-
    dat lehra                                                         3        7
15. Lehrjord, dock ringa bördig                        5        7
16. Skiörlehra                                                    2        12
17. Dungjordh                                                   1        22
    Till Oluf Pehrsson Wärres gårdh
18. Af sandblandat lehra                                   2        7
19. Lehrjord, dock ringa bördig                        4        2
20. Skiörlehra                                                    1        30
21. Dungjordh                                                    1        8

    Lille giärdet
    Och af 4 jordhmåhner,
    Till Anders Jonsons gård uhtföres
22. Swartmylla                                                  2        22
23. Medellmåttig lehra                                      1        28
24. Dungjorden                                                  -        28
25. Blålehran, som wattnet i åhn är
    öfwergångin, och maatjorden af-
    flodat, ty är stor möda, at dhen i
    sit gamla esse komma kunna, innan
    dher uppå någon maatjord kunde
    föras                                                                2        10
    J samma giärde till Olufs gårdh
26. Swartmylla                                                    1        31
27. Medellmåttig lehra                                        1        20
28. Dungjord                                                        -        22
29. Blålehra af samma natur som öfwer
    förmält är, till                                                   2        12
    Jntet giärdes höö i hwilket sädhe är.

    Engiarna
30. Weerla engen, till Anders Jonsons
    hemman af grof starrwall                                 -        -            1 ½
31. Jtem till Oluf Werres hemman
    af grof starrwall                                                -        -            1

    Lill-Ängen af 2ne grässwallar
    till Anders Jonsons hemman
32. Af hårdhwall                                                   -        -            4
33. Af maa- och starrewall                                   -        -            6
    Till Oluf Werre i samma engh
34. Af hårdhwall                                                   -        -            3
35. Af maa och starrwall                                       -        -           4 ½ 

(Text i högra spalten:)   
                                                                            Åker               Eng
Numero                                                          Tunnor Kappar  Lass
36. J Store ängs kiärret till Anders Jonssons
    hemman af starrwall                                        -        -            8
37. Jtem till Oluf Wärres hemman af starr-
    wall                                                                  -        -            6

    Vtmarken
    Hageståndh är till denne by ingen.
38. Vtan muhlbethe uppå en lööth, som
    löper wydh Nye brooss åhn och in till
    siön Roxen.

    Fiske
    J siön Roxen af föga wärde, endels
    der är grundt, som och dhe af siön
    intet stort hafwa.
    J åhn kan denne by allsingen fisk be-
    komma, för des odugligheet skull
    at hon något högländt är, ock
    om wårtyden öfwerflödas hon med
    mycket waten.

    Flere lägenheeter finnes intet till
    denne by, än som förmält är.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siön Roxen
Sätuna land stöter emoot på denne sydan
Gillberga ägor möta
Kaga bys land tager här emot
Härna ägor möta här

Nye bro
Utmarken
Store Äng-kiärret
Nye Bros åhn
Wela
Lille giärdet
Lille ängen
Algewy by
Store giärdet

Schala Ullnarum
Anders Nillsson