D13_082

(Kartakt inskannad i två delar:
D13_082 Kartbild och text Notarum Explicatio
D13_083, baksida med resten av texten
)

Geometrisk afrytningh
öfwer ett skattehemman Siggantorp be-
nembdt belägit i Hanekinds härad, och
Sancte Lars sochn af hwilkit hemman skatt-
rättigheeten possideras af kyrkioherden
i Linciöping magister Petrus Simonius,
män renttan Kunglig mayestätt och cronan tillhörigh,
hwad åker äng, skog, och lägenheeter der
till finnes; alldenstund kyrkioherden
söker förmedling på detta hemman i anseende
till des ringa lägenheeter, och att hemmanet
förr warit förmedlat effter Konglig brefs inne-
håld, afmätt, inrächnat och förfärdigat
Anno 1689 in Septembris af
                  Samuel Melander

        Notarum Explicatio   

Littera
A. Ähr Siggantorp skattegård eenstackat
    hemman. Åker af Wästra giärdet
    till det ena åhret, bestående till största
    deehlen, af leera, något sandblandat,
    på somblige ställen

(Text i spalten t.h.:)
                                                                                    Åker            Engh
                                                                                    tunneland    höö
    skiörleera, dehls och mulljord, sampt dung-
    jord i dälderna, åkern är med mykit
    steen rössor, jordfasta steenar, klappesteen
    och bränneskiär belagd, och serdeehles
    bränneskiären fram för alt giöra mykin
    stor skada, i synnerheet wyd infallande
    torkåhr, då säden på stora styckin för-
    skiämmes och borthtorkas, så äro och giär-
    den myckit sydländige, doch det östra mer
    än det andra, så att denne åker och jord-
    mån, är mächta sällsam och swekfull.
B. Vthsäde af Wästergiärdet som består af mull-
    jordh                                                                        1
    Leer och ringa sandh ibland                                    3
    Dungjord och illak åker                                          1 ½
                                                                                    5 ½
C. Utj Östergiärdet är merendehls
    samma jordmon, doch mykit skrinare och
    sydländigare, drager med lykan tillhopa
    af bästa jordmon                                                     1
    Af leer och sandjorden                                           4 ½
    Af sämbsta åkermon                                               ½
                                                                                    6
D. Engen af hård och maawall, är i
    Stoor engen mächta skrin gräswäxt
    af fnuggwall och stäggboten, hwilket
    är illakt höö, och der hoos ringa, kan
    skattas till hälfften af hwartdera slaget
    höö af Stor engen i medellmåttig börd                -            19
E. Af Lillängen derest något bättre ängswall
    fins i lagom börd                                                  -           11
F. Giärdes höö af god hårdwall                                -            4   
                                                                                             34
G. En beteshage till hästarna, bestående
    af dels sundsmark, och dels sand med
    granskogh utj kan föda till 4 stycken hästar.
H. Noch en koohage, af ringa bete, emädan
    der är mykit bergh och steengryt utj,
    såsom och något granskog, kan föda
    åhrligen till 5 koor.
J. Dess utan en litin uthmark, som en
    beteshage inkräktat, kan föda till 5
    eller 6 koor, uppa samma uthmark
    är nödtorfftigt fångh skog af gran, hwar
    af någre bakar till uthuus timmer
    dugligt alldenstund det är mykit gran
    acht om skogen, något wedeskogh
    af gran och ahl.
K. Af denne lilla utmark, är ett styke
    strydigt med Hässlekulla och Jdingstorp
    gårdar på hwilkit styke begge desse
                                            hemman

                                            verte
(Texten fortsätter på D13_083

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Stora Bråstorp ägor
Lille Bråstorp ägor
Kiärr ägor möther
Gummetorp ägor taga emoth
Hiort-kiälla ägor
Hedings-torp ägor stöta emoth
Häsle-kulla ägor
Käfwe-torp ägor möter

backe
Engh kallas Stor engen
skrin gräswäxt
Kiärr engh
Skogs backe
kiärr
Betes hage kallas Koohagen med många bergh
bake
san blan-dat jord
leer blandat
lera
ringa gräswäxt fnugg och ma-wall
Eeke-backe
backe af hårdh-wall
Sandh blandat lera
backe
leer jordh
dung jord
san blandat lera
Mylla
Mylla
Siggantorp
lera
lera
mull jord
leer jord
dung jord
stark leera
lätt dung jordh
Lilla engen af ma och steggwall
backe af hårdwall
Eeke backe
betes-hage kallas Hästhagen
Knechtetorp lycka
kiärr
skoug af gran tall och något ahle
sten
sten
gammal skoug     fälla
sten
hörn sten
Råsten

Scala ulnarum