D13_083

(Kartakt inskannad i två delar:
D13_082 Kartbild och text Notarum Explicatio
D13_083, baksida med resten av texten
)

(Inom parentes är texten som börjar på D13_082
och som fortsätter här:
)

(K. Af denne lilla utmark, är ett stycke
    strydigt med Hässlekulla och Jdingstorp
    gårdar på hwilkit styke begge desse
                                            hemman)
                                                                                Åker            Ängh
                                                                               tunnelandh  höölass
    hemman sökia att tillwälla sigh häffd effter
    någre steenar som finnas på Chartan
    antechnade.
L. Dher emot Siggantorp håller sigh wydh
    sin uhrminnes häfdh effter giärdes-
    gården som af ållder warit emillan
    begge desse hemman och Siggantorp,
    så är och förbud å tinget giordt, att
    ingen skulle häfda Siggantorp ägor,
    emedan dhe dess utan äro ringa nogh.
    Till detta hemman är intet fiske waten
    ey heller humblegård af något werde,
    ty oansedt dhee på åthskillige ställen för-
    sökt, kan der icke blifwa beständigt
    för den skrina jordmon skull, hafwa
    illakt waten bohl.
M. Knechte torpet är på desse ägor opbygdt,
    och niuter dher sin andehl hwadh som
    reqvireras.