D13_086

General Geometrisk afrytningh
oppå Säby herregård, medh dhe nest
liggandhe byar Torpa och Fallmo, sampt alla
dagswerks torpare som på gårdsens ägor be-
lägne ähro, jempte hwadh annat mehra
Notabelt på sielfwa Chartan finnes wara
observeradt. Förferdigat in Julio 1685
        aff
                    Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera
A. Säby herregårdh medh steenhuss wähl
    bebygdh, brukas medh egen afwell.
B. Åckergiärdhen
C. Åckerlycka widh Landmäre bäck
D. Stoor engen mest af hårdhwall
E. Lill engen af hårdhwall
F. Biercka engh af hårdwall och starr
G. Säther engen af hårdhwall mest
    öfwer alt
H. Stoohaga till säthegårdhen
J. Herregårds kohaga
K. Dito een kohaga på udden
L. Stora Tallmo är förmedlat till
    1/4 hemman ligger enstakat, och
    kommer medh skougshugge
    uthan herregårdens egor, icke
    uthom hanck och stöör, hafwer
    ringa ägor till åcker, engh och
    en lyten betzhaga, emillan detta
    hemman och Torpa by rinner en
    lyten bäck, hwar hoos finnes
    en gierdesgårdh som af uhrmin-
    nes tydher warit en laga skild-
    nadh emellan Torpa och Fall-
    moo j hwad uppå Swen Persson
    i Knafwerkulla, om 74 åhr
    gammal, i Hanekindz härads-
    nembds nährwaru, sahde sig
    kunna afläggia sin eedh, dhet
    han aldrig hört eller wist att
    Fallmo någon tydh hafft några
    ägor på Norre sydan om ofan-
    benembde bäck och giärdes gårdh,
    icke heller Torppa, något häfdat
    på Södre sydan in åth Fallmo.
    des utan icke wist af någon laga
    skildnadh eller råågång emillan
    herregårdhen och Fallmo, emedan
    Fallmo altydh medh herskapetz
    låff, hafft sitt skougshugge, och
    muhlbete på herrgårds enskyllte
    uthmark. Flere sådanna wittnen
    säger harskapet sig willia fram-
    wysa dher så påtränger.
M. Torppa by består af 4 heela hem-
    man, hwar af 3:ne i alla tydher
    stått i cronones joodeböcker dher
    af 2:ne gårdar Anno 1559 och 1568
    oppföres för cronohemman men
    den 3:die såsom frelse under Säby
    dhet 4:de hemmanet är särdeles
    af en uthgiordh Säby härskapet
    tillhörig upbygdt. Dher effter dhe
    sedan låtit byn afdehla

(Högra spalten:)
    uthi 4 lyka gårdar som dhe för
    tydhen finnas dher wydh byyn och
    wähl bestå kan, emedan dhe hafwa
    gooda och fruchtbare ägor, bådhe
    i åker, engh, skoug, hagar och
    betesmarck, hwadh Torppa by egen-
    telig angår så hafwa dhen i alla
    tydher warit ifrån säthegårdhen
    Säby afskildt, med laga grentzer
    beståendhe af gierdes gårdar, bäckar
    och gammal uthblockat häfdd i
    trän, der effter dhe stadigt brukat
    sine ägor, oansedt på ett stycke
    Numero 2 ingen gierdesgårdh eller
                            Rågångh

(Text i spalten t.h.:)
    Rågångh wyses, lykwähl possiderer byn samma stycke effter
    uthblockningen; och finnes alla Torpa ägor medh blåå ferga
    rundt om Jllumineerade war wedh någre råstenar
    uthmedh gierdesgården af Chartan sees kan i dhe andhre
    omgrensande hemman som undher Säby liggia, ähro alle
    serskilte byar, hafwa alla syne ägor enskyllt, dhessuthan är
    emillan herregårdhen och byarne på alla sydor wisse gräntzar
    beståendhe dels af gierdesgårdar, siögar och beckar, så att dhe
    med sielfwa säteryet ingen gemenskap hafwa.
N. Bierka ett hemman, som för långlige tydher är afhyst och
    sätegårdehen till engh undherlagdt, hwar af engen sitt nampn
     bekommit.
O. Landemäre fordom warit ett hemman som till säthegårdens
    förbättring afhyst, och brukas för tydhen till engh, sampt en
    åckerlycka på norresydan häradzskilnadhen eller Landmäre
    bäck.

    Oskattlagde torp under Säby
P. Åkroks torpet innom säthegårdens råå och röör, ähr oskattlagdt
    torpp och besittes på lyfztydz fryheet.
Q. Bromtorp oskattlagdt och innom råågånghen giör syne wahnlige
    dagswerken till herregårdhen. Z. Munckhmåla oskattlagdt torp
    på Säby enskyllte ägor, hwarest torpparen syne wanlige dags-   
    werken aflägger.
R. Kockhemmet är på Säby ägor, nor om häradzskildnadhen
    eller Landmäre bäck, beboos af en kock på lyfztyds fryheet.
S. Dykare torpet widh herregårds stoohaga giör sitt åhrliga arbete
T. Till säthegården Lilla T. Fallmo torpp, widh bemälte stohaga
    förrättar syne åhrlige dagswerken till Säby gårdh.

U. Jttem ett lytet torpp straxt dher hoos, som kallas Gambla
    Knechttorpet, och giör några dagswerken till sätegårdhen
    Desse begge torp liggia på Säby enskyllte ägor, och innesluuta
    Fallmo gårdh medh syne ägor, så att han icke kan komma
    till wedbrandh föruthan herskapets tillstädellsse, begge
    torppen ähro oskattlagde.
W. Dhet nya knechtetorpet på Torppa ägor
H. Säthegårdsens åhlefisken

(Text på kartbilden, först runtom: )
Skiälstorps ägor möötha
Hollingstorp ägor
Giöttorp ägor på denne sydan
Klints ägor gräntza
Dahlshultt ägor
Gasorp ägor komma in till
Markustorps ägor
Mörcketorp vthmark
Mörcken Lacus
Kinds häradh och Wåhlnääs sochn
Hofwetorp byys eller Diuurbergz herregårdz ägor möötha

Hårdwald engh till herregården kallas Sääter
Betz mark
åker
haga
Åkroks torppet
åker
åkergierde
åhl-fiske
Koohage till sathegården
Enge
holma
holma
Åhl-fiske
Diuurgården
Tegell bruk
Biarcka engh till herregarden
Bierka gårdstelle      
Herregårdz åkergierde
Kalf haga
Säby betz haga
Torppa engh
Torppa engh af hårdwall
Siön Rengeln
Ahlholmen
Räfholmen
Säby herregård
Trägård
Ladugård
Herregårds sodergierde
Herregårds till engh
Torppa åker-gierden
Torppa
Torppa engh
Vthmark    med gran, tall, biörk och ahl
Skifte kjierrwall
Kierr engh
Skough
Små kierr
Rååsteen

Oppallnäs udden
Nor..holmen
Säby Stoorengh mest af hårdwall
Åker
Stoohaga till säthegården
Dykare torpet
...engh
Engh
Åker
Stoora Fallmo
Betzhage
torp
Åker
Betzhage
hage
lycka
Engh
åker
Lilla Fallmo
Engh
Knechte torp
Torppa betzhagar
Rååsten

Säby åkerlycka
Åker
Kockhemmet
Engh
hage
Biörk, tall, gran och ahl skough
godh betz-mark
Engh
Engh
åker
Munckh-måhla torp
åker
Engh
Betzhage
Strydigt
Tall, gran, ahl- coh biörk skoug
Råsteen
Rösia
Engh
Strydigt
åker
Bromtorpet
åker
Rååsteen

Scala Ulnarum