D13_088

General geometrisk afrytningh
öfwer Haleby herregårdh medh dhe under-
liggiandhe råå och röörs hemman, sampt oskattlagde
torpare som på dhes ägor upbygde äro medh
hwadh mehra Notabelt på sielfwe Chartan
finnes wara observerat afrytat och förfer-
digat in Augusty 1685 aff
                                    Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera
A. Haleby herregårdh medh 2:ne stora
    nya träbyggningar sampt andre nödige rum
    nyligen opbygdt, brukas medh egen afwel.
B. Säthegårdens åcker gierdhen
C. Herregårdens åckerteppa
D. Noch en åckerlydh  uthi Haleby bygierdhe
E. Herregårds humblegårdh belägen uthi Haleby byn
F. Stoor engen mest af kierr
G. Siöö engen af kierwall kallas och By Måssan
H. Lille engen af hårdh- och maawall
J. Stoo- eller hästhaga till sätegårdhen
K. Herregårds kohaga

(Text i nästa spalt:)
L. Noch en lyten bets eller kalfhaga
M. Haleby byn består af 4 heela hemman hwilka ligga
    i fohr och wadh, medh hwar andra, bådhe i åcker och engh.
N. Myrhagen ½ hemman, hwars ägor medh Littera N
    antechnadhe finnes
O. Nysätter hemman ½ hafwer inthet uthom hanck
    och stöör
P. Haghsätter hemman ½. hwilkes ägor medh littera P.
    igenfinnes
Q. Hellgesätter 1/4 hemman som medh Q uthmärkta

    Oskattlagde torppare
R. Spångetorpet med dhess intagor
S. Jordebrostorpet med dhes syna lyckor
T. Haghtorpet medh dhess åcker- och engz lyckor
U. Halls torpet medh L. U. Noterat
W. Fiskartorpet och dhess teppor
X. Kallhammars torppet
Y. Norbotorp hafwer en engesteeg i Herregårds engh
    Ofwanstående 7 oskattlagde dagzwerkztorppare ähre
    alle i manne minne uppå Haleby ägor upbygde
    och deels af dem allenast för några åhr sedan,
                                                                    och
(Text i nästa spalt:)
    och finnes samma torp uthom alla hemmanen
    och mestedehlen in widh häradzgrentzen belägen.

    Hwadh Haleby herregårdh egentelig angår
    så berättas dhen wara upbygdh på Haleby bys
    ägor, hwilket och Cituation synes medhgifwa.
    Och hafwer sätegården i gambla tydher, stått
Z. mitt i Haleby by, derest herregårds humblegårdh
    ännu finnes, men för långlige tydher Trans-
    porterat på en holma, som medh siöö och kier
    mestedeels på alle sydor omwerfdh är, på hwilken
    holma herregården sedhemehra warit; werket
    på annat stelle att flyttas och upbyggas;
    Dhee andre små gårdarna, berättadhes
    af härads nembdh och fullmechtigen, wara
    upbygde på Haleby bys ägor och ligga
    långt innom rågången; och hafwer nembden
    aldrig annat wetatt eller hört, uthan dhesse
    hemman rättelig warit och nu häfdas för
(Sista spelten:)
    Råå och Röör, undher Haleby säthegårdh.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Ähleby ägor mööta emooth
Skierkinds häradz-allmenningh tager emooth
Herrmanshullt ägor mööta emoot
Haleby siöön
Banckinds och Giöstaf byy
Fogelbergs ägor gräntza in till

Strydhigh stycke
Betzmark
Betz mark
Åker
Engh
Myrhagen
Åker    gierde
Betez hage
Betz mark
Nysät-ter
Åker
åker
hårdhwals engh
betz hage
hage
Beteshage
Skiäl medh gran uthj
strydigt stycke
Herregårds koohaga
Betzhage
Engh
Fiskartorpet
Betshage
åker
Halstorppet
Betz hage
Betz hagar
Haghtorpet
åker
Engh
Rååsten
Wyse Ek
Jordebro-torpet
Åker
Engh
Engh
Engh
Åker
Spångetorp

Åker
Engh
Betzhage till herregarden
åker lycka
Haleby by engh
betes hage
Trägård
Haleby gård
Åker giärde
Ladugård
Åker giärde
Haleby by kiär engh
Haleby herregårds engh
Kalfhaga till säthegården

Åkergierde
Åkergierde
Haleby byy
humble gårdh
Åker
Engh
Kallhamammars torppet
Haleby Lillengh
Haleby betzhage

Engh
Engh
Betzhage
Engh
åker
Engh
Norrbotorp
Vthmark medh ungh skough bewexte
Ekstubbe
Sydlendigh bets mark
Åkergierde
åker
Haghsäter
hage
Betzmark
Åkergierde
Haleby engh
hårdhwals engh
Betz hage
Kier engh
kier
åker
åker
Helgesätter
åker
Engh
wyse
Betzmark
Hörnskiähl hwarest 5 mans ägor stöta tilhopa         

Scala Vlnarum