D13_091

General Geometrisk afrytningh oppå
Brokindz herregårdh medh dhe Praetenderade
Råå och Röörs hemman, sampt alle dagswerketorpa-
re som på gårdsens enskyllte ägor belägne ähre
Jempte hwadh mehra Notabelt, på sielfwa Char-
tan finnes wara observerat. Afmätt och för-
ferdigat in Augusto 1685        af
                                                Samuel Melander

     Notarum Explicatio

Littera
A. Ähr Brokindz herregårdh medh
    steenhuus wähl bebygdt, brukas
    medh egitt folck och afwell
B. Åkergierdhen
C. Åhsmesta engen, hafwer i gamble
    tydher warit heman, hwilka ähro
    afhyste och herregården till eng
    undherlagdt.
D. Skiählwyks engen
E. Nyy engen
F. Torpa engen till herregårdhen
G. Diuurgårdhen
H. Herregårdz kohaga
J. Jttem een kogaha
K. Kalfhaga
L. Noch een kalfhaga
M. Dito en lyten kalfhaga
N. Qwarn hagen
O. Wiggby är 3:ne heela hemman
    hwilka häradsnembden sadhe, så
    långt dhe minns tilbaka, altydh
    hafwa legat undher Råå och Röör
    till Brokind som dhee och för tyden
    ligga och innehafwes, dhenne byss
    största engh är tagen ifrån
    en afhyst by, undher sätegårdhen
    Torpa benembdh, och är lagdh Wigge-
    by till förbettring för dhes
    ringa ägor skull; Emillan
    herregårdhen och Wiggby fins
    ingen gräntz, uthan allenast
    emellan derass åcker och engh
    är för ohägnat skull gierdes-
    gårdh, dhesse hemman hafwa
    ringa uthägor och komma
    inthet uthom hanck och stöör.

P. Sundzmåla är 1. enstackat hem-
    man hwilket undher sätegårdhen
    för Råå och Röör Possideres, och
    berättes dätta hemman dhen tyden
    Tårpa till herregårdhens förbätt-
    randhe afhyst blef, warit ett
    oskattlacht torp på Torppa byss
    ägor opbygdt, hwilket sedan
    mer Excolerat och tilltagit, af
    byssens ägor, som alt widh på-
    fordran Brokindz herskap skriffteligen
    wyssa will.

    Oskattlagde Torppare
Q. Kockhemmet medh dess ägor

(Text i högra spalten:)
R. Haghtorppet medh sin åcker och engh
S. Galltebo torpet och dess ägor
T. Blekingstorppet ägor
U. Carlstorp medh dhes lägenheeter
W. Eketorpet med sin åker och engh
X. Dito 2:ne Eketorp som liggia i
    tryskiffte msd hwar andra
Y. Sandwyks torppet sampt dhess
    ägor.
Z. Kocketorpet och dhes ägor
Å. Kallmåla torpet sampt dhess
    tillhörigheter
Ä. Snederhults torppet medh syne lyckor.
Ö. Syttorp och dhes lyckor
ÿ. Släthekstorpet och dess ägor
1. Storssmåhla medh syne ägor
2. 2:ne qwarnar och 2:ne åhlfisken
3. Een sågqwarn

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
 Arrnebo ägor
Ibmåhla? ägor mööta
Wästerby ägor på denne sydan
Skilberga ägor gräntza här intill
Eghby ägor mööta
Färnlund Lacus
Ehlbosätters ägor stööta intill
Skarsmåhla ägor mööta

hårdwals engh
Åker
Stoorsmåla torpet
åkergierde
Engh af starr och hårdwall
åker
Engh
Släteeks torpet
åker
åker
Engh
Betzmark medh tall, biörk, ahl och garn skoug
Sanckt kierr
Betzhaga
åker
åkergierde
åkergierde
Engh
åker
Sundsmåhla
åker
Betzhage
Engh
Vthmark, gran, tall, bierk och ahl skough
Sundhssmåhla bethage medh ungh skough
Sundsmåla kieerrengh
Snederhults torpet
åker
3:ne torpares engh
hage
Wigby engh
åker
åker
h...?
Engh
Kallmåla torppet
åker
åker
åker
åker
Kallmåla engh
hårdwalls engh
Stensmåla engh
Torpa bystelle kallas Torppa engh
    lyder till Wiggby
Deta engstycke är bytt till herregården
ifrån Wiggeby, fått wederlagh i Torppa engen
Herregårds Nyyengh af hårdwall
    medh mycket ekeskough bewext
Säthegårds kohage, medh gran, tall, biörk och ahl skough
Herregårds kalfaga
Koohaga till säthegården
åker
Kocketorpet
Herregårds åker gierde
kalf haga
Åkergierde till säthegård
Holma
Wiggby nääs
Wiggby vthmark medh små tall, gran, biörk och ahl skough
Skiähl-wyks engen till herregården
Ladugården
Miöhl qwarn
Åhlfiske
Såg
Brokinds herregårdh
Ålfiske
Miöhlqwarn
Trägård
Kalfhaga
åker
åker
åker
Wiggby öhn
Wester åker gierdet
Engh
Åkergierde till Wiggby
Wiggby byy
Betz hagar
Sanckt kierr
hårdwals engh
Bets haga

(Text t.h. om Brokinds sjön och ån:)
Engh af hårdhwall
åker
Eketorppa
Betzhaga
åker gierde
Engh
Engh
åker
åker
holma
Eketorpet
Betes-mark
Brookinds siöön
hårdh wals engh
åker
åker
Carlstorp
åker
Betshage
hage
åker
åker
Engh
åker
Saanwyks torpet
Betshaga
Engh mark
Diuurgården, Eek, tall, gran, och biörk skough
Skiöön betshage häfdas till begge torppen
Betshage
Engh
Åker
Bleekings torppet
Åker
Skiön ekskough herregårds engh kallas Åhmesta engen
Åhmesta bystelle
åker
åker
Hagh torppet
Engh
Betshaga
Kockhemmet
Bets haga
Kier
Vthmark eller betshaga
Engh
åker
åker
Galteboo torpet

Scala Vlnarum