D13_093

General Geometrisk afrytningh
öfwer Wästerby och Händellöö herregårdar, medh dess
Råå- och Röörs hemman, sampt hwadh annat mehra Notabelt
som på sielfwa Chartan finnes wara Observerat. Afmätt
och förferdigat Anno 1685 aff
                                                    Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera
    Wästerby eller Westerbyholmh
A. Herregårdh, förmehnes wara
    uppbygdt af Meelby ägor,
    och hafwer tillförne stått
B. derest nu Ladugården finnes
    bebygdh. Littera B. men för långlige
    tydher Transporterat på een
    holma, som af sielfwa af-
    rytningen aftagas kan
C. Herregårds åkergierden
D. Herregårds stoorengh kallas
    Fruu Engen
E. Engh till säthegården, uthj
    Meelby engen belägen
F. Engh till Westerby, belägen
    widh Rosendahls engen
G. Een lyten engh, kallas Tegelwyks
    engen.
H. Westerby siööengh
J. Een betshage medh skiöön gran
     skough bewext
K. Noch een bets eller kalf haga
L. Een stoor betshage, hwilken
    strecker sigh uthmedh siöstran-
    den, lyka långt uth som
    Rosendahls ägor
M. Halfwa Grymöön, så wähl
    till muhlbete som skougshugge
N. Een holma eller bets hage widh
    herregården
O. Dess uthan lyder till Wester-
    byholm 15. koobeter uthi
    Händellöö granskough, dem
    dhe häfda klöf- om klöf
    medh Hendellöö herregårdh
    Skougs hugge hafwer Wester-
    by i Hendellöö granskough
    till gårdsens betarfwan
    af weddebrandh

(Text i nästa spalt:)
Littera
P. Händellöö säthegårdh.
    Berättas, hafwa warit ett
    gods medh Westerby, och skall
    genom syskonskipte eendera
    herregården blifwit afsön-
    drat och serskildt upbygdh
    af bysens ägor.
Q. Händellö åker gierden
R. Herregårds Stoor engh
S. Een engh, som kallas Östersundh
T. Een negh, som kallas Engholmen
U. Händellöö lillengh
W. Noch ett engstycke uthj Wester-
    by engen, skiuter som een
    teegh in i engen, myckete
    smaal åth ändan, som een
    wigge, och kallas Tången
X. Händellöö kalfhaga
Y. Händellöö hästhaga
Z. Herregårds uthmark hwil-
    ken kallas Granskough, är
    medh gierdesgårdh inkrechtatt
Å. Halfwa Grymöhn, hwilken
    medh Westerbyholms säthegårdh
    häfdas samfeldt klöf- om
    klöf, sampt trä- om trää.
Ä. Noch betesmark till Herregården
Ö. Balcks fiske som Händellöö
    säthegårdh häfdar på Westerby
    ägor och dess strandh, bådhe
    medh katzsor och hwadh fiske
    tygh dem hälst behagar,
    hwilket fiske till Händellöö
    af gambla tydher lydt och
    legat hafwer
ÿ. Meelby byy består af
    4: fulla hemman, hwil-
    ka ligga i teeghskipte sampt
    fohr och wadh medh whar annan

(Text i tredje spalten:)
    bådhe i åker, engh och betzmark
    Af desse hemman häfdas 3:ne
    under Westerby, och ett medh
    Numero 10 Noterat, under Hän-
    dellöö, för Råå och Röörs hemman
1. Melby åker gierden
2. Melby Stoorengh
3. Meelby Lill engh
4. Byysens betsmark
5. Rosendahl hemman ½ under
    Westerbyholm för Råå och
    Röör
6. Rosendahls åkerlyckor
7. Roosendahls engh
8. Betshage till hemmanet
9. Nyttiar dess uthom bete uthj
    Westerbyholms haga uthmedh
    Balcks landet
11. Lindöö engh, mitt in uthj Hän-
    dellöö och Wästerby ägorr.

(Text i nästa spalt:)
    Hwadh begge säteryen
    i synnerheet angåår
    så intygadhe cronones länds-
    man medh härads nembden
    deth dhe aldrigh annat höört
     eller weetatt, uthan Meelby
    och Roosendahl altydh warit
    Råå- och Röör, under Westerby
    och Händellöö, och att ägorne så
    sammanblandadhe warit, som
    dhe nu finnes, och ingen Råå-
    gångh eller skildnadt dem emillan
    funnits, uthan allenast gier-
    dessgårdarna emellan derass

(Sista spalten:)
    åker och engar.
    Een 5:steena Råå upwistes
    som står widh Lindöö, Hän-
    dellöö, och Westerby, enge-
    humppar. Numero 12.

(Text på kartbilden:)
Grymöön
Rööskiär
klippor
Westerbyholms herregårdh
Betz hage
Trägård
Trägård
gammal graf
Sundh
Betzmark
Meelby byy
Betmark
Händellö krogh
Händelöö kalfhage
Betsmark
Rudam
Trägård
Händellöö herregårdh
Händellö åkergierde
Ladugården
Rudam
Skiön granskough. Händelöö hästhage
Bråwyken

Wästerbyy kalfhaga
Wästerby siööengh
Ladugården
Meelby åker gierde
Tegel engh
Raanshäll
Wästerby gierde
Wästerbyy betzhaga medh skiön granskough
Wästerbyy oxhaga
Herregårds åkergierde
2:ne stugur
Wästerby åkergierde
Meelby engen
Melby till engh
Händellöö Lillengh
Herregårds gierde

Westerbyholma engh, kallas Fruu engen af hårdhwall
Wästerbyholms engh
Tång
Händehlöö stoor engh
Vthmark kallas Stoorgranskough; Granskough
Han holms udden
Hanholmen
Händellöö engh kallas Östersundh

Wass Balcks landet med dess fiskeryen
Wass
dyybotn och sank mark
Lindöö engh
wyse 5:stenaråå
Händellö-holmen engh kallas
Westerbyholmen engh
Balckshagen till Wästerbyholm
Stugu
Rosendahls engen
åker
betes haga
Rosendahls engen
åker
Rosendahls åker
Rosendahl
Lindöö torpet
Rosendahls åkergierde

Scala Vlnarum