D13_095

General Geometrisk afrytningh öfwer Mar-
sätters herregårdh medh dess vnderlagde och afhyste hemman
sampt någre oskattlagde dagswerkstorpare, medh hwadh mehra som på sielfwa
Chartan finnes wara Observerat. Afmätt och förfärdigat in Septembris
Anno 1685        af
                                                Samuel Melander

            Notarum Explicatio
Littera
A. Marsätters herregårdh, först uppbygdt
    af 2:ne hemman Maar, och Marsätter.
    Sedan förbättrat medh 2:ne hemman
    Långedahl, Jtem Skreddarbo 1/4 hemman
    Hwilka alla afhyste äre, och brukas
    medh frelsseägarens folck och ökar.
    Herregården beboos af sielfwa Pohsessoren
B. Herregårds åkergierden, som nest gården
    belägen äroo
C. Långedahls åkergierden, som brukas
    till Maarsätters herregårdh
D. Åker widh Skreddarboo, som till herregår-
    den häfdas och brukas
E. Jtem engh widh Skreddarbo som häfdas till
    herregården
F. Marsätters Stoorengh af hardhwall
    och starr
G. Herregårds Lill engh, mest af hårdwall
H. Engh till Maarsätter som kallas Linderna
J. Marsätters koohage
K. Noch bets hage widh Långedahl
L. Jtem een betshage widh herregården
M. Herregårds kalfhaga
N. 2:ne engar widh Långedahl, som häfdas
    till herregården

    Oskattlaghde torppare
O. Marsätters torppet medh dess ägor
P. Långedahls torppet medh dess lyckor
Q. Släthäls torpprt medh syne intagor

(Högra spalten:)
R. Brootorppet medh dess ägor
S. Qwarn torppet medh syne intagor
T. Herregårds miöhlwarner hemma widh gården
U. Sågh och skwalteqwarn widh Brotorpet
W. Såghqwarn widh Qwarntorpet
X. Een lyten skwalteqwarn till Qwarntorpet
ÿ. Ett miöhlqwarnstelle som för warit bebygdt
Z. På westersydan om herregården strecker
    vthmarken sigh in moth en 1/4 myhl
    hwilken uthmark består af kierr,
    moorasser, stoora bergh, och steengryth
    medh stoor tall skough, sampt något
    biörk, ahl, och gran skough.
    På samma mark finnes 3:ne små
    torp af dhe beste platzer upbygde
    doch af ringa lägenheeter
    hwilka icke syntes
    nödige att affatta   

Å. Dahls torppet och dess lycka
Ä. Skyttorpet medh syne lyckor.
    Hwadh godset i synnerheet
    angår, så bewyser Possessoren
    så wähl medh dommar, som åthskillige
    holdna ransakningar, att emillan
    herregården och dhe afhyste Råå- och Röörs
    hemmanen Långedahl och Skreddareboo, ingen
    råågångh eller laga skildnat funnits eller finnas
    kan, hwilka Documenter herskapet kunna fram-
    wysa, der så på-
    fordras.
Ö. Kråckenästorpet

(Text på kartbilden:)
Stoora bergh
Holma
Bergh
Bergh
Marsätters koohaga
Vthmarken medh tall, graan, biörk och ahlskough
Åkergierde
Lill engen
Betz hage
höga bergh
Bergh
miöhl qwar-nar
Marsätter herregårdh
Åkergierde
Trägård
Kalfhaga
hårdhwals engh kallas Linderna
holma
Holma
 etzhaga
Bergh
mest hårdh wals engh
Marsätters wyken
Kooholmen
denne fiählen kallas Orren
Salttsiöön
Stoore bergh

Åker
qwarn
Sågh
Brotorpet
Engh till Brotorpet och herrgården
Marsätters Stoor engh
Stoora bergh medh kier
Stoora bergh
Måssar och morasser
detta kallas Huuss engen af kier
Högdt bergh
åker
Skyttorpet
åker
Stoora bergh, och mestedehls oduglig mark
Herregårds boskaps hage
tall, biörk och ahl
Höga bergh
Töögholmen
Kråcknääs torpet
Rååsteen
Dahla ägor
Långedals giöhlen
Bergh och jlack mark
wyse eklåga
Löfwyks egor

Gåssiön
Kallerums egor möther på denne sydan
Engh
åker
åker
Qwarntorpet
åker
åker
Såg
sågh
qwarn
åker
Bergh
åker
Eppelnääs engh
Kier och morasser medh gran, tall, biörk och ahl skough
Bergh
Bergh
Åker
Möörsätters torpet
Åker
Engh till Marsätters torppet
åker
Stora bergh medh tall skough
kierengh
åker
åker
åker
Långedahls torppet
åker
åker
Kier engh
hårdh walls engh
Kierr
måssar och moras
Rååmåhls klint
Sten
Treehörningen Lacus
Bergh
kierr och morasser
wyse
Geetryggen
Steen
kier engh
wyse
..dar åker
Engh
Dahlö torppet
wyse
Engh
åker
kier och ned-drig mark
Kopparhults ägor
horn skiähl widh Hielms engh
Hosums egor
Båckermåhla egor
 
Scala Vlnarum